Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Özet

Nisan 18, 2014 | Veli Kuzu

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

SALTANATTAN EGEMENLİĞE

SALTANATIN KALDIRILIŞ SEBEPLERİ

àMilli egemenlik anlayışına ters olması

àSaltanat yönetimine gerek kalmayışı (21 Anayasası)

àLozan konferansı’na Osmanlı temsilcisinin de çağrılışı

àPadişah ve İstanbul hükümeti’nin Kurtuluş Savaşı sırasında takındığı tavır

àİki hükümetin bulunmasının iki başlılığa sebep olması

Saltanatın Kaldırılışını Hızlandıran ( Zemin hazırlayan) Olay: Lozan’a iki hükümetin birlikte davet edilmesi

Devamını okuyun »

BELGELERLE İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Nisan 11, 2014 | Veli Kuzu

İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ (BELGELER) :
- Günümüzdeki insan haklarının oluşması kolay olmamıştır. İlk çağlarda insanların çoğu hakları yoktu. Krallar ve diğer yöneticiler istediği gibi davrana biliyor ve insanlar köle olarak satılabiliyordu. Zamanla demokrasi ve insan hakları gelişti ve günümüzdeki insan hakları oluştu.
1. Hammurabi Yasaları(MÖ .1795-1750) : Tarihte bilinen ilk yasalar Babil kralı Hammurabi tarafından
hazırlanmıştır. “Dişe diş (kısasa kısas)” ilkelerine dayanır.
2. Veda Hutbesi(632) : Hz. Muhammed’in vefatından önce yaptığı insan hakları ile ilgili konuşmadır.
3. Manga Carta Libertatum (Büyük Şart)-(1215) : Orta Çağ’da insan hakları için önemli bir adım olmuştur.
4. Kanunnameler(1520-1566) : Osmanlı devletinde Kanuni Sultan Süleyman kanunlar hazırlayarak
insan haklarını korumaya çalışmıştır.
5. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (1789) : Fransız ihtilalinden sonra yayınlanan bu bildirge ile
özgürlük , eşitlik, adalet, ulusçuluk gibi kavramlar tüm dünyaya yayıldı.
6. Kanun-i Esasi(1876) : Osmanlı devletindeki ilk anayasa ile insan haklarında önemli gelişmeler olmuş ve
halk ilk defa yönetime katıldı. (1876)
7. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10 Aralık 1948) : Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bu
bildirge ile dünyadaki tüm insanların haklarının korunması ve yaygınlaşması amaçlanmıştır.
8. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ( 1950 ) : Avrupa devletlerin kendi ülkelerinde yaşayan insan hakve
özgürlükleri için imzaladıkları sözleşmedir. Devamını okuyun »

Yaşayan Demokrasi Ünitesi Test Soruları

Nisan 9, 2014 | Veli Kuzu

Yaşayan Demokrasi Testleri

 

1. İlk Türk devletlerinde kurultay adı verilen ve yönetimde etkili olan bir meclis vardı. Bu mecliste siyasi, askeri ve mali konular görüşülür ve karara bağlanırdı. Kurultay hükümdarı ailesi, eş, devletin ileri gelenleri ve boy beylerinin katılımıyla oluşurdu.

   Bu bilgilere göre kurultay ile ilgili olarak

aşağıdaki sorulardan hangisi yanıtlanamaz?

A) Başkanının kim olduğu

B) Görevinin ne olduğu

C) Kimlerden oluştuğu

D) Hangi konularla ilgilendiği

 

2. Türk devletlerinde devleti yönetme hakkının

hükümdara Tanrı tarafından verildiği inanışına ne ad verilirdi?

A) Kengeç           B) Kut     C) Hun    D) Bilge

 

3. İlk Türk Devletlerinde Hakanın başkanlığında toplanan kurultayda ülke sorunları tartışılı ve bir

karara bağlanırdı.

  Öğretmenin verdiği bilgi aşağıdakilerden

hangisini kanıtlar?

A) Ülke sorunlarının çözümünde kurultay üyelerinin katkısının olduğunu

B) İlk Türk devletlerinde halkın yöneticilerini seçtiğini

C) Ülke yönetimiyle ilgili kararları hükümdarın tek başına aldığını

D) İlk Türk devletlerinde halkın inançlarının yönetim üzerinde etkili olduğunu

 

4. İlk Türk devletlerine ait aşağıdaki geleneklerden

hangisi “demokratik” yönetimin özellikleriyle bağdaşabilir?

A) Hükümdarın belli bir ailenin üyesi olması

B) Hükümdarlık yetkisinin kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılması

C) Siyasi, ekonomik ve kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması

D) Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması

Devamını okuyun »

TARİHTEN GÜNÜMÜZE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ

Nisan 8, 2014 | Veli Kuzu

TARİHTEN GÜNÜMÜZE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ :
1. M.Ö. 450 —Demokrasi ilk olarak “ Atina”(Yunanistan)’da doğmuştur.
2. M.S. 212 —Roma imparatorluğunda tarihte ilk kez herkese vatandaş olma hakkı tanınmıştır.
3. M.S 1215 – İngiltere Kralı Yurtsuz John “Manga Carta Libertatum” ( Büyük Özgürlük Bildirisi)ni
yayınlayarak kralın yetkilerini azda olsa kısıtladı.
4. 18.YY (1700-1800) – Avrupa’da Reform, Rönesans ve Aydınlanma hareketleri ile demokrasi ve
özgürlükler gelişti.
5. 1789 – Fransız “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi” ile özgürlük , eşitlik, adalet, ulusçuluk gibi kavramlar
tüm dünyaya yayıldı. Devamını okuyun »

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ

Nisan 8, 2014 | Veli Kuzu

DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ :

1) Monarşi (Mutlakıyet): Tek kişinin egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Bu yönetimde bir kişinin
sözü geçerli olur ve yöneticiler hep aynı sülaleden gelir.Yöneticiler Kral,İmparator,padişah olarak adlandırılır.
2) Oligarşi: Bir grubun veya bir zümrenin yönetim şeklidir.Halkın egemenliği yoktur.
3) Teokrasi: Ülkenin dini kurallara göre yönetilmesidir. Halkın egemenliği yoktur.
4) Cumhuriyet: Milletin kendini yönetecekleri seçtiği bir yönetimdir. Günümüzde en çok olan devlet
yönetim şeklidir. Cumhuriyet yönetimi insan haklarına önem verir.
Not : Cumhuriyet ile Demokrasi birbirine uyumlu bir elbise gibidir.
DEMOKRASİ: Halkın kendi kendini yönetmesine denir. Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer. Bu hakkını milletvekilleri seçerek kullanır. Belli bir süre için milletvekillerini seçer milletvekilleri mecliste halk adına ülkeyi yönetir.
*Demokrasinin Temel İlkeleri: Devamını okuyun »