Başlangıç | Toplantı Tutanakları | Sosyal bilgiler sene başı bölge zümre toplantı tutanağı

Sosyal bilgiler sene başı bölge zümre toplantı tutanağı

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KOCAELİ-İZMİT
6.BÖLGE I. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER VE TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi :10.09.2009
TOPLANTI YERİ: ULUSAL EGEMENLİK İLKÖĞRETİM OKULU
Karar No: 1
TOPLANTIYA KATILANLAR : NAZAN TUNAY ARAT,AYLİN TORUN,HÜSEYİN ÇELİK,SERPİL ÖNEN,SEMA ÇELİKBİLEK
Zümre Başkanı:Hüseyin ÇELİK

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama
2. Önceki yılın zümre kararlarının incelenmesi
3. Türk Milli Eğitiminin Amaçlarının okunması
4. Ders müfredatlarının incelenmesi
5. Çalışma takviminin incelenmesi
6. Atatürkçülük ile ilgili konuların incelenmesi
7. Yıllık ve günlük planların hazırlanması
8. Derslerin işlenmesinde uygulanacak yöntem ve teknikler
9. Ders araç ve gereçlerinin durumunun incelenmesi
10. Yazılı sınavlar ve ders içi performanslar
11. Proje ve Performans konularının tespiti değerlendirilmesi
12. Dilek, temenniler ve kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Zümre Başkanı:Hüseyin ÇELİK 2009–2010 Eğitim Öğretim yılının milletimize ve tüm eğitim camiasına başarılar getirmesi temennisiyle toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada Sema ÇELİKBİBLEK(Ulusal Egemenlik İ.O.)Aylin TORUN(Yarbay Refik Cesur İ.O.)Nazan TUNAY ARAT(30 Ağustos İ.O.)Hüseyin ÇELİK(Gündoğdu ilköğretim Okulu), Serpil ÖNEN (29 Ekim İlköğretim Okulu) öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü. Sosyal Bilgiler Zümre başkanı olarak Hüseyin ÇELİK seçildi.

2. Zümre başkanımız Hüseyin ÇELİK açılış konuşmasında ‘Yeni öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun. Önceki yılın zümre kararları incelenerek, bu kararların uygulandığı görüldü.

3. Türk milli eğitiminin amaçları, 1739 sayılı tebliğler dergisinden Hüseyin ÇELİK tarafından okundu. Bu amaçlar doğrultusunda: Türk milletinin Dünya tarihindeki rolünü ve etkisini, diğer Dünya milletleri arasındaki yeri ve önemini, yaptığı hizmetleri kavratmak. Köklü bir geçmişe sahip olmanın sorumluluğunu duymak. Atatürk ilkeleri doğrultusunda çalışma gururu vermek. Milli bağımsızlığın ve demokrasinin önemini kavratmak. Geçmiş ile bugün arasında kıyaslama yapıp, Türkiye’nin Dünya üzerindeki yeri ve önemini kavratmak. Öğrencilerde ülkemizin kalkınmasında severek görev alma duygusunu geliştirmek. Türkiye dışındaki Türk devletlerini tanımak. Atatürkçü düşünce sistemini benimsetmek. Atatürk’ün dahi, asker, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve önderlik vasfını tanıtmak. Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı vatandaşlar yetiştirmek doğrultusunda öğrencilerin yetiştirilmesi gerektiği belirtildi

4. 6.ve 7 Sosyal Bilgiler, 8. Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri müfredatı incelendi. 2588 ve 2589 sayılı tebliğler dergisindeki değişikliklerde incelenerek kazanımlara, etkinliklere ve ara disiplinlere itina gösterilmesine karar verildi.
2582 sayılı Tebliğler Dergisi ve Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yayımlanan T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı incelenerek, müfredatta yer alan konular açısında yeni programın eskisi ile büyük ölçüde örtüştüğü sonucuna varılmıştır. Ancak, yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun olarak hazırlanması nedeni ile dersin; program yapısı, dersin işleniş şekli, öğretim ilke ve yöntemleri ,ölçme ve değerlendirme yöntemleri açılarından önemli farklılıklar gösterdiği tespitinde bulunulmuştur.Bu açıdan zümre öğretmenlerinin dersleri işlerken önceki öğretim yıllarında dersin verilişi ile ilişkili alışkanlıkları ve yöntemlerinden sıyrılmaları konusunda çaba göstermeleri gereği dile getirilmiştir
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazan Tunay ARAT 2007-2008 öğretim yılında uygulamaya başlanan Sosyal Bilgiler müfredat programının temelinin öğrenci merkezli eğitim olduğunu belirtti. Temel prensibin ise etkinlik temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi olduğu vurguladı. Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programının vizyonunu şu şekilde açıkladı : 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış,sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir.

5. 2009–2010 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. yıl içindeki yapılacak olan çalışmaların çalışma takvimine uygun olarak hazırlanmasına karar verildi.

6. Atatürkçülükle ilgili konular 2104, 2212, 2457, 2487 ve en son çıkan 2504 sayılı tebliğler dergisine uygun olmasına karar verildi.

7. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serpil ÖNEN, Kılavuz kitaplarından yararlanılacağı için ayrıca yıllık ve günlük plan yapmaya gerek olmadığını belirtti Ayrıca kılavuz kitaplarındaki etkinliklerin dışında da başka etkinliklerin de hazırlanarak uygulanabileceğini söyledi

8. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aylin TORUN kılavuz kitaplarındaki etkinliklerden uygun olanların seçilip uygulanması ve kendimizin de etkinlikler hazırlayarak öğrenciyi daha aktif hale getirilmesinin gerektiğini söyledi. Konuların işlenişinde, konuların özelliğine göre karşılaştırma, dramatizasyon, örnekleme, tahlil, çözümleme, açıklayıcı anlatım, çizim, haritada gösterme münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme gibi öğrenciyi aktif kılan , onu araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere de başvurulması gerektiğini, ıca konuların işlenişinde “yakından uzağa, somuttan soyuta, basitten karmaşığa ilkelerine uyulmasını söyledi..
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sema ÇELİKBİLEK uygulamakta olduğumuz müfredatın öğrenci merkezli bir eğitim sistemi getirdiğini, yaptırılacak etkinliklerle öğrencilerin derse aktif olarak katılacağını derslerimizi daha öğretici hale getirmek için video, slâyt, video, gibi görsel imkânlardan da faydalanmalıyız. Derslerimizde konularımızla ilgili dilsiz haritalar, kullandığımız takdirde derslerimizin daha verimli geçeceğini düşünüyorum” dedi.
Ayrıca öğrencilerin test tekniğine alışması ve öğrenilenlerin daha geniş değerlendirilmesinin yapılabilmesi için; mümkün olduğu kadar ders sonu değerlendirmelerinde teste yer verilmesine karar verildi

9. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hüseyin ÇELİK, dersin konusuna göre ders araçlarının kullanılmasının, ders araç ve gereçlerinden bütün öğrencilerin yararlanmasının önemi üzerinde durdu. Okulda bulunan araç gereçlerin ( harita, ansiklopedi, tepegöz, CD, model küre, atlas, bilgisayar, projeksiyon ) konuların özelliklerine göre kullanılabileceğini ilave etti
Nazan TUNAY ARAT 2487 sayılı tebliğler dergisinden ilköğretim okulu Sosyal Bilgiler dersi öğretim programından, Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek araç ve gereçlerin neler olduğunu okudu. Elimizde bulunmayan araç ve gereçlerin en kısa zamanda temin edilmesinin zorunluluğu üzerinde durdu.

10. 20/08/2007 tarihinde değişen ilköğretim yönetmeliğinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili maddeleri ( madde 6-12) incelendi. yönetmeliğe göre sözlü sınavlar için ders saati ayrılmayacağı, öğrencilerin ders durumuna göre ders içi performans notu verileceğini ve her öğrenciye bir dönemde en az bir tane performans ödevi verilmesi müdür yardımcısı aylin torun tarafından belirtildi.
yazılı sınavlarında en az iki yazılı yapılmasına, sınav tarihlerinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasına ve bir sınıfa günde ikiden fazla sınav yapılmamasına, dönemin son sınavının ortak sınav şeklinde yapılmasına, sınavların klasik sınav, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve boşluk doldurmalı olmak üzere dersin amacına göre tespit edilmesine, test sınavlarının soru sayısının 20 den az olmamasına ve sınav sonuçlarının 10 gün içinde öğrencilere duyurulmasına ve hatalarının gösterilmesine karar verildi.
Ayrıca yazılı tarihlerinin yıllık planlarda belirtilmesine ancak müfredata göre bir hafta geç veya erken yapılabilmesine karar verildi
Branş içinde yer alan derslerin yazılı sınav haftaları ayrı ayrı belirlendi. buna göre;

I.DÖNEM SINAV HAFTALARI
SINIFLAR DERSİN ADI I.SINAV II.SINAV III.SINAV
6.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER KASIM
I.Hafta
(02-06 Kasım) ARALIK L. HAFTA
(01–04Kasım) Ocak I.Hafta
( 04-08 Ocak)
7.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER KASIM
I.Hafta
(02-06 Kasım) ARALIK L. HAFTA
(01–04Kasım) Ocak I.Hafta
( 04-08 Ocak)
8.SINIFLAR T.C.İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Kasım
I.Hafta
(02-06 Kasım) Aralık l. Hafta
(01–04Kasım) OCAK I.HAFTA
( 04-08 Ocak)

II.Dönem Sınav Haftaları
Sınıflar Dersin Adı I.Sınav II.Sınav III.Sınav
6.Sınıflar Sosyal Bilgiler Mart II.Hafta
(8-12 Mart) NİSANV.HAFTA
(26-30NİSAN) MAYISSONHAFTA
(24-28 Mayıs)
7.Sınıflar Sosyal Bilgiler Mart II.Hafta
(8-12 Mart) NisanV.Hafta
(26-30Nisan) MayısSonHafta
(24-28 Mayıs)
8.Sınıflar T.C.İnkılapTarihi ve Atatürkçülük Mart II.Hafta
(8-12MART) NİSANV.HAFTA
(26-30NİSAN)
MAYISSONHAFTA
(24-28 MAYIS)

11. İlköğretim kurumları yönetmeliği ve yapılan değişikliklerdeki performans ve proje görevleri bölümü serpil önen tarafından okundu.
buna göre “. öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans görevi , ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir. öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje, her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans görevi hazırlar. projeler ve performans görevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir”
proje konularının öğretmen tarafından önceden hazırlanabileceği gibi öğrencilerin istedikleri bir konuda proje hazırlamaları uygun görüldü. konular 6-7-8. sınıflar için aşağıda belirtilmiştir. öğrenciler hazırladıkları çalışmayı sınıfta aktaracaklardır. ayrıca belirtilen konuların dışında da öğretmen tarafından proje görevi konusu belirlenip öğrencilere verilebilecektir. proje görevlerinin değerlendirilmesi aşamasında öğretmen tarafından proje ile ilgili dereceli puanlama anahtarı (rubric) yapılacaktır. ancak klavuz kitaplarından verilen proje ödevlerinin değerlendirilmesinde yine kitaptaki dereceli puanlama anahtarı kullanılabilecektir. ayrıca proje yönergesi ve proje izleme formlarının kullanılmasının da yararlı olacağı ifade edildi.

Zümre öğretmeni sema çelikbiblek kılavuz kitaptan performans görevi verilebilecek konuları okudu ve çalışma kitaplarında performans ödev konularının yer aldığını söyledi.
6. sınıf Sosyal Bilgiler Performans Görevi Konuları
• dünya haritası çizme (kıtalar ve okyanuslar)
• mesleğimi seçiyorum
• iklimler ve etkileri konulu afiş-poster hazırlama
• türkiye’de görülen iklimler konulu harita
• bölgemizin bitki örtüsü konulu poster hazırlama
• resim/fotoğraflarla tarih şeridi hazırlama
• anadolu’da uygarlıklar konulu harita(uygarlıkları ,uygarlıktan kalan eserlerle temsil etme)
• ormanlar yok oluyor konulu afiş/poster hazırlama
• bölgemizde yetiştirilen tarım ürünleri konulu harita hazırlama
• 12 hayvanlı türk takvimi
• vatandaş olmanın sorumluluğu açısından vergi vermenin önemi konulu karikatür ile bir öykü hazırlama
7. sınıf Sosyal Bilgiler Performans Görevi Konuları
• divan üyelerini rüzgar gülünde görüyorum” (rüzgar gülü yapılarak divan üyeleri belirtilir).
geçmişte bir rasathane müdürüyüm ve aletleri yapıyorum
• kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği konulu basın takibi
• nüfus yoğunluğu haritası çizme
• rönesans ve reform hareketlerini ayçiçeklerinde görüyorum
istanbul fethediliyor maketi
osmanlı devleti ordu yapısını tablo şeklinde hazırlama
iletişim de olumlu ve olumsuz drama yapma
iletişim ve insan ilişkileri oyun kartı hazırlama

8.sınıf T. C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Performans Konuları
• Atatürk ve Dört Şehir Gazetesi
• Milli Mücadelede Kalem Sizde (ders kitabı)
• Atatürk Köşesi Hazırlama
• Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çiziniz
• Sevr Anlaşmasındaki paylaşmayı gösteren harita çiziniz
• Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren tablo çiziniz
• M. Kemal’in Kurtuluş Savaşında Anadolu’daki hareketlerini gösteren harita çiziniz
• TBMM.ye karşı çıkan isyanların haritasını ve tablosunu çiziniz
• Milli Mücadeleye Davet Afişi
• Atatürk İlke ve İnkılapları Çarkı
• Atatürk İnkılapları Tarih Şeridi
• Atatürk ve Eğitim Posteri
• Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi posteri
• TBMM’nin açılışı ile ilgili poster

PROJE KONULARI
Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Konuları
çevre kirliliği sorunlarından biri seçilerek sorunun çözüm yollarını içeren bir proje hazırlanması
denizli’nin iklimi(sıcaklık ,yağış, karlı gün sayısı vb. grafikleri)
küresel ısınma: etkileri ve alınabilecek önlemler
okumak istiyorum
doğal kaynaklarımız tükenmesin panosu
şehrimizin sorunlarını çözelim
yatırım ve pazarlama projesi hazırlamak(ilimizin coğrafi ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak)
Sosyal bilgiler 7. sınıf konuları
 iletişimsizlik sorunu ve önleme yolları
sokağımızda nüfus sayımı
hemşerim memleket neresi etkinliğinden yararlanarak ülkemizin göç sorunu ve çözüm yollarının araştırılması
 istanbul’un fethi sergisi

 Türkiye’deki dünya miraslarının tanıtımı
 beyin göçü sorunu ve beyin göçünü engelleme

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
• Atatürk’ün hayatı ile ilgili fotoğraf albümü oluşturma
• Atatürk’ün Hayatı Tarih Şeridi
• Atatürk’ün Sözleriyle İlkelerini anlatma
• Atatürk İlkeleri ve Yapılan İnkılaplar Tablosu
• Atatürk İlkelerinin Öncesi ve Sonrasının karşılaştırılması
• Okul yıllığı oluşturma
• Bir sivil toplum örgütü kurunuz
• Ata’m izindeyiz(ders kitabı)
• Şimdi bak neredeyiz?(ders kitabı)
Ödevlerin değerlendirilmesinde ortak kıstasların belirlenmesine karar verildi.
Gerek performans görevlerin gerekse projelerin yeni müfredata göre değerlendirilmesinin(aşağıdaki tabloda belirtilen değerlendirme ölçeği) bazı değişikliklerle birlikte yapılacağı kararı alındı. Değerlendirme ölçeğindeki değişikliğin nedeni ise değerlendirme ölçeğinde performans ve projelerin öğrenciler tarafından sunumunun da değerlendirilmesinin istenmesi. Sınıf mevcutları nedeniyle her öğrencinin ödevinin sunumunu yapması zaman problemine neden olacağından bu kıstasların ders içindeki genel katılımına göre yapılabileceği uygun görüldü.Proje ödevlerinin yeni müfredata göre aşağıdaki şekilde değerlendirilmesine karar verildi. Öğrencilerin kaynak sorunu nedeniyle kaynakçanın puan değeri daraltıldı.

Puan KAPAK (10)
3 Kapak tasarımı kişiye özgün ve etkileyici.
2 Kapak tasarlanmış ancak kişiye özgün ve etkileyici değil.
1 Kapak tasarımı eksik yapılmış veya hiç yapılmamış.
Puan İÇERİK (30)
3 Çevre sorunu tam ve doğru olarak tanımlanmış. Soruna neden olan etkenler ve sorunun etki alanı açık ve net olarak tespit edilmiş. İnsanlar ve çevre üzerindeki etkileri örneklerle açıklanmış. Sorunun doğuracağı tehlikeler mantıklı gerekçelerle açıklanmış. Sorunun çözümüyle ilgili plan, mantıklı ve sistematik olarak geliştirilmiş.
2 Çevre sorunu tanımlanmış. Soruna neden olan etkenler ve sorunun etki alanı tespit edilmiş. İnsanlar ve çevre üzerindeki etkileri açıklanmış. Sorunun doğuracağı bazı tehlikelerden bahsedilmiş. Sorunun çözümüyle ilgili plan geliştirilmeye çalışılmış.
1 Çevre sorunu eksik tanımlanmış. Soruna neden olan etkenler ve sorunun etki alanı eksik tespit edilmiş veya tespit edilememiş. İnsanlar ve çevre üzerindeki etkileri kısmen açıklanmış. Sorunun doğuracağı tehlikelerden eksik bahsedilmiş. Sorunun çözümüyle ilgili plan geliştirilememiş.
Puan MATERYAL KULLANIMI (20)
3 Özgün, yeterli düzeyde, çeşitli tablo, grafik ve görsel materyaller kullanılmış.
2 Görsel materyaller, tablo ve grafikler kullanılmış ancak yeterli değil.
1 Kullanılan tablo, grafik ve görsel materyaller yeterli değil veya hiç kullanılmamış.
Puan DİL ve ANLATIM ( ders içerisindeki genel tutumuna göre) (30)
3 Açık ve anlaşılır, dilbilgisi bakımından doğru cümleler kurulmuş.
Yazım kurallarına uyulmuş, noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılmış.
2 Bazı cümleler açık ve anlaşılır değil, dilbilgisi bakımından bazı yanlış cümleler kullanılmış.
Yazım kurallarında ve noktalama işaretlerinde bazı hatalar yapılmış.
1 Cümleler açık ve anlaşılır değil, dilbilgisi bakımından hatalar yapılmış.
Yazım kurallarında ve noktalama işaretlerinde oldukça fazla hatalar yapılmış.
Puan KAYNAKÇA(10)
3 Konuya uygun çeşitli kaynaklar kullanılmış ve kaynaklar doğru belirtilmiş.
2 Konuya uygun yetersiz kaynak kullanılmış ve kaynaklar belirtilmiş.
1 Konuya uygun hiç kaynak kullanılmamış.

12. Zümre Başkanı 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılının başarılı bir yıl olmasını dileyerek toplantıyı bitirdi

Alınan Kararlar
• Yıl içinde yapılacak çalışmaların planlanmasında çalışma takvimine uygun olması kararı alındı.
• Atatürkçülük ile ilgili konuların 2504 sayılı tebliğler dergisi doğrultusunda olmasına karar verildi
Kılavuz kitap olduğu için ayrı bir günlük plan yapmaya gerek olmadığı kararı alındı
Gerektiğinde konu ile ilgili ekinlik hazırlanmasına karar verildi.
• Derslerde Soru – Cevap, Tartışma, Düz anlatım, karşılaştırma, dramatizasyon, örnekleme, tahlil, çözümleme, açıklayıcı anlatım, çizim, haritada gösterme münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme gibi öğrenciyi aktif kılan yöntemlerin kullanılmasına karar verildi.
• Konular‎n i‏leni‏inde “yak‎ndan uzaًa, somuttan soyuta, basitten karma‏‎ًa” ilkelerine uyulmas‎ karar‎ al‎nd‎
DERS SONU DEĞERLENDİRMELERİNDE TEST SORULARINA YER VERİLMESİ KARARI ALINDI
• eksik olan ders araç gereçlerinin tespit edilmesi ve temini için girişimlerin başlatılması kararı alındı.
ölçme değerlendirme olarak her dönem iki yazılı sınav yapılmasına, iki tane ders içi performans notu verilmesine, 1 tane performans görevi verilmesine karar verildi.
• sınavların klasik soru, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve boşluk doldurmalı şeklinde düzenlenmesine, her dönemin son sınavının ortak yapılmasına ve bu ortak sınavın 20 test sorusundan oluşmasına karar verildi.
• belirtilen performans ve proje konuları dışında da öğrencilerin farklı bir ödev yapabilmesine karar verildi
• klavuz kitaplarından verilen proje görevlerinin değerlendirilmesinde yine kitaptaki dereceli puanlama anahtarının kullanılması kararı alındı.

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu

6 yorumlar

  1. gıoloğşp*0

    sene başı bölge zümresi

  2. sene başı zümre toplantısı

  3. Sene başı zümre toplantı

  4. sosyal bilgiler dersi konularını çok seviyorum

  5. Sosyal bilgiler sene başı zümresi

  6. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very kneoaedgwlble?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.