Başlangıç | Ders Notları | 8. İnkilap Tarihi 3.Ünite Ya İstiklal Ya Ölüm ders Notu

8. İnkilap Tarihi 3.Ünite Ya İstiklal Ya Ölüm ders Notu

ÜNİTE III YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Kurtuluş Savaşımız sırasında, Doğu Cephe­sinde Ermeniler, Güney Cephesinde Fransızlar ve Batı Cephesinde Yunanlılar ile savaşıldı

DOĞU CEPHESİ (Gümrü Antlaşması):

Osmanlı Devleti’ni parçalamak isteyen devletler, kendilerine çıkar sağlamak için Osmanlı, ülkesinde yaşayan Müslüman olmayanların haklarını savunma rolü oy­namışlardır.

Ermeniler’i de bu politikalarına alet ettiler. Ermeniler, önce Rusya’nın, sonra da İngiltere’nin desteği ile, Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak için harekete geçtiler. Pek çok katliam yaptılar. Ruslarla savaşan Türk ordusunu arkadan vurdular. Bunun üzerine, savaş bölgesinde yaşa­yan insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için TBMM, Tehcir (göç) yasa­sını çıkardı. Bu yasayla Ermeniler, Suriye’ye göç ettirildiler (1915). I. Dünya Savaşından sonra Kafkasya’nın güneyinde bir Ermenistan Devleti kuruldu. İtilâf Devletleri, Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermeyi planladılar. Bundan cesaret alan Ermeniler, 1920 Haziranında Türkiye’ye karşı saldırıya geçtiler. Fakat Doğu Cephesi Komutan’ı Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki Türk kuvvetlerine yenildiler ve G ü m r ü Antlaşmasını yapmak zorunda kaldılar (3 Aralık 1920).

Bunun sonunda:

1. Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşalttılar. Kars ve çevresi Türkiye’ye bırakıldı. Ermeni sorunu çözülmüş oldu.

2. Doğudaki Türk kuvvetleri, Batı ve Güney Cephelerine kaydırılarak buralar güçlendi­rildi.

Önemi:

*** Gümrü Antlaşması, TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarıdır. Bundan sonra Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurma ümidi ortadan kalkmıştır. Ermeniler Sevr Antlaşmasından doğan haklarından vaz­geçtiler.

– İlk kez Gümrü antlaşmasıyla belirlenen doğu sınırımız , Moskova ve Kars antlaşmalarıyla son şeklini almıştır.

GÜNEY CEPHESİ (Ankara Antlaşması):

Bu Cephede Fransızlar, Ermenilerle işbirliği ederek yöre halkına büyük işkenceler yaptılar. Bunun üzerine halk direnişe geçti. Sivas Kongresinde güneydeki Kuva-yi Milliye direnişinin örgütlenmesine karar ve­rildi. Temsil Kurulu tarafından buraya su­baylar gönderildi. Batı Cephesinden farklı olarak, Güney Cephesinde halkın tamamı bu subaylarla kaynaşarak topyekûn bir sa­vaş başlatıldı. Kuva-yi Milliye ve halk savaşı kazandı.

Düşmana karşı gösterdiği dirençten ve başarıdan dolayı Maraş’a “Kahraman”, Urfa’ya “Şanlı”, Antep’e de “Gazi” unvanları verildi.

– Fransızlar Sakarya Savaşının kazanılması üzerine Ankara Antlaşmasını imzalayarak (20 Ekim 1921) yurdumuzu terk etmek zorunda kaldılar.

– bu antlaşma ile: 1- Hatay dışında kalan bugünkü Suriye sını­rımız çizildi. Hatay’da özel bir yönetim ku­ruldu.

2-Afganistan ve Sovyetler Birliğinden sonra Fransa da, yeni Türk Devletini tanımış oldu.

NOT: İtilâf devletleri içinde yeni Türk devletini ilk tanıyan devlet Fransa’dır.

DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI

Mondros mütarekesinden sonra Osmanlı ordusu terhis edilmişti fakat işgalciler ayak bastıkları her yerde Kuva-yı milliye birlikleriyle karşılaştılar.Kuva-yı milliye birlikleri askerlik tekniğinden uzak ve meydan savaşı yapacak güçte değildi. Düşmana ani bas­kınlar yapıp kayıplar verdiriyor, ilerlemesine engel oluyor­lardı. Bu birliklerin büyük bir bölümü askeri eğitimden geçmemişti. Ayrıca ağır silahları da yoktu.Asker sayısı bakımından çok üstün olan ve modern silah­lara sahip olan düşman kuvvetlerine karşı savaşı kazan­makta imkansızdı. Bu nedenle düşmanla başa çıkacak durumda değillerdi. Kuva-yı milliye birliklerinin bir bölümü ihtiyaçlarını halktan zorla karşılıyordu. Suçluları usulsüz yargılayıp ağır bir şe­kilde cezalandırıyorlardı. Ayrıca belli bir otoriteye bağlı kal­mak istemiyorlardı.

– İşte bütün bu nedenlerden dolayı düzenli ordunun kurul­masına ihtiyaç duyuldu.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Kuva-yı Milliyenin ta­rihimizde önemi büyüktür. Batıda Yunanlılar, Güneyde Fransızlara karşı başarılı savaşlar yaptılar. Onlara kayıp­lar verdirerek ilerlemelerini yavaşlattılar. Ayrıca TBMM‘ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında da görev aldı­lar.

– Düzenli ordu kurulunca Çerkez Ethem ve Demirci Meh­met Efe katılmayarak isyan ettiler.

Serv Anlaşmasına Göreve Türkiye Haritası

BATI CEPHESİ :

Bu cephede İngiliz ve Fransızların desteklediği Yunan ordusu ile savaşılmıştır. Ve Kurtuluş Savaşımızın en ağır ve kaderimizi belirleyen savaşları bu cephede yapıldı.

I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) :

Nedeni:1. İtilâf Devletleri desteğinde, Sevr antlaş­masını Türklere kabul ettirmek.

2.TBMM ordularını yok edip Ankara’ya kadar olan Türk topraklarını ele geçirmek ve TBMM’ni kapatmak.

3. Demiryollarının kavşak noktası olan Eskişehir’i ele geçirmek.

– Yapılan savaş sonunda Yunan ordusu yenilgiye uğratıldı.

Sonucu:

1- Düzenli ordunun ilk askeri zaferdir.

2- TBMM Hükümetinin moral ve otoritesinin artmasını sağladı. Türk Milletinin azmini ve kurtuluş umudunu güçlendirdi.

3- İtilâf Devletleri arasında bazı anlaşmazlık­lara yol açtı ve Londra Konferansının top­lanmasına sebep oldu.

4- Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.(16 Mart 1921)

5- Afganistan ile dostluk antlaşması imzalandı.

6- İsmet Paşa Albaylıktan generalliğe terfi etti.

7- Çerkez Ethem isyanı bu zaferden sonra bastırıldı.

8- 20 Ocak 1921’de ilk anayasa ( Teşkilat-ı Esasiye) ilan edildi.

9- 12 Mart 1921’de İstiklal Marşımız kabul edildi. ( Milli bilinci ve bağımsızlık coşkusunu pekiştirmek için hazırlandı.)

 

** İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy, bestecisi Zeki Üngör’dür.

Londra Konferansı (21 Şubat – 12 Mart 1921): İtilaf Devletleri, TBMM’nin başarılarından endişelendiler ve Sevr Antlaşmasını biraz değiştirerek TBMM’ne kabul ettirmeyi dü­şündüler. Bu amaçla, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan Londra Konferansını topladılar.

– Bu konferansa İstanbul Hükümeti yanında TBMM Hükümeti direk çağrılmadı. TBMM bunu kabul etmeyince İtalya aracılığı ile TBMM Hükümeti de resmen davet edildi. İstanbul Hükümetini Tevfik Paşa, TBMM Hükümetini de Bekir Sami Bey temsil edi­yordu. Tevfik Paşa söz hakkını Bekir Sami Bey’e bıraktı. Bekir Sami Bey de Misak-ı Millî ile tespit edilmiş olan haklarımızı belirtti.

Konferans anlaşma sağlanamadan dağıldı.

TBMM zaten, bu konferansa: 1- Misak-ı Milli’yi duyurmak.. 2- İtilâf Devletlerinin “Türkler barış görüşmelerine yanaşmıyorlar, savaşı uzatıyorlar.” gibi bir propagandaya girişmelerine imkân vermemek 3- TBMM’nin ulusun temsilcisi olduğunu duyurmak için konfe­ransa katılmıştı.

-*** Bu konferansla, Türkiye Büyük Millet Mec­lisi, İtilâf Devletleri tarafından hukuken (resmen) tanınmış oluyordu.

Moskova Antlaşması(16 Mart 1921):Rusya’da 1917 Bolşevik ihtilâli ile Çarlık rejimi yıkılmış ve Rusya I. Dünya Sa­vaşından çekilmişti. Bunun üzerine Batılı devletler Rusya’ya karşı cephe aldılar.

Rusya da, Batılı devletlerin Anadolu’yu ele geçirme çabalarından endişe duymaya başladı. Çünkü Anadolu’nun işgali, Rus­ya’nın güney sınırlarını da tehlikeye so­kardı. Bu yüzden Rusya, TBMM ile yakın­laşmaya başladı, önce Misak-ı Milli’yi ta­nıdı.

I. İnönü Zaferinden sonra Türk Milleti’nin gü­cünün daha da artması üzerine Moskova Antlaşması imzalandı.

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Buna göre:

1. Doğu sınırımız çizildi.

2. İki devlet arasında karşılıklı yardımlaşma kabul edildi.

3. Birinin tanımadığı devletler arası anlaşmayı diğeri de tanımayacaktı. (Rusya Sevr’i ret etmiş oldu.)

– Afganistan’dan sonra Rusya da yeni Türk Devletini tanıdı.

– Doğu sınırımız güvenlik altına alındı. Buradaki Türk kuvvetleri diğer cephelere kaydırılarak bu cepheler güçlendirildi.

II. İnönü Savaşı (26 Mart-1 Nisan 1921):

Londra Konferansında yeni Türk Devletine isteklerini kabul ettiremeyen itilâf Devletleri Yunanistan’ı yeniden saldırıya geçirttiler. Amaç yine I. İnönü Savaşındakinin aynısı idi. Sonuç da aynı oldu. Yunanlılar yenildi. Bu başarı TBMM Hükümetinin otoritesini artırdı. Halkın orduya olan güvenini pekiştirdi. İtalya bu zaferden sonra Antalya ve Muğla’dan çekilmeye başladılar.

-Mustafa Kemal, ismet Paşa’ya “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs tali­hini de yendiniz.” sözünü bu zafer üzerine söylemiştir.

Kütahya – Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921):

-Üst üste yenilgiye uğrayan Yunanlılar bü­yük bir hazırlık yaparak şiddetli bir saldı­rıya geçtiler. Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanlıların eline geçti.

Türk ordusu daha elverişli şartlarda savaş­mak üzere Mustafa Kemal’in emriyle Sakarya’nın doğusuna çekildi. Ordumuzun fazla kayıp vermesi önlendi. Araç – gereç sağlandı. Yunan kuvvetleri, Anadolu içine çekilerek mevzilerinden uzaklaştırılmış oldu.

– Ancak, önceki başarıların yarattığı iyim­serlik kayboldu. Hükümet merkezinin Kayseri’ye taşınması bile gündeme geldi. Fakat TBMM kabul etmedi.

– Bu savaşla Türk ordusunun daha saldırı (taarruz ) gücü olmadığı anlaşıldı.

Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi: Maarif nazırı (milli eğitim Bakanı)Hamdullah Suphi Bey Eğitim sorunlarını ve ilerideki eğitim politikalarını konuşmak üzere konferans ayarlamıştı. Kütahya Eskişehir savaşlarını görünce M. Kemal’e konferansı isterse erteleyelim dedi. M. Kemal eğitimin önemli olduğunu cehaletin eğitimle yenileceğini söyleyerek kongrenin toplanmasını istedi. Kendiside bizzat katılarak konuşma yaptı.15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında yapıldı.

M. Kemal’e Baş Komutanlığın Verilmesi (5 Ağustos 1921):

– Kütahya- Eskişehir Savaşları sonunda ordu geri çekilince Meclis içinde bir grup M. Kemal’in ordunun başına geçmesini istedi. M. Kemal orunun başına geçeceğini ancak Meclisin tüm yetkilerinin kendine bir süre için verilmesini istedi. Uzun tartışmalar sonunda M. Kemal meclisin tüm yetkilerini üç aylığına alarak alarak baş komutan oldu. Ve Tekalif-i Milliye emirlerini hazırladı.

Tekalif-i Milliye Emirleri (8 Ağustos 1921):

Tekalif-i Milliye ulusal yükümlülük anlamına gelir. Sakarya Savaşı öncesi hazırlanıp yayınlanmıştır. Buna göre:

1- Her ilçede Tekalif-i Milliye komisyonları kurulacak.

2- 40 yaşına kadar olan herkes askere alınacak

3- halkın ve esnafın elinde olan giyim eşyası, hayvan ve yiyeceğin %40’ı parası sonra ödenmek şartı ile alınacak

4- Her aile bir askeri giydirecek iç çamaşırı, çorap ve ayakkabı hazırlayıp verecek.

5- Akaryakıt, haberleşme araçları, kamyon lastiklerinin %40’ı devlete verilecek.

6- Halkın elindeki silah ve cephane orduya teslim edilecek

7- Ülkede tüm zanaatkarlar (demirci, dökümcü, marangoz vb.) ordunun emrine alınacak.

Sakarya Savaşı(23 Ağustos-12 Eylül 1921):

– Yunanlılar Türk ordusunu hazırlıksız yaka­lamak için 23 Ağustos 1921 de şiddetli bir saldırıya geçti.

– Mustafa Kemal askerlerine “Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bü­tün vatandır. Vatanın her karış toprağı va­tandaş kanıyla ıslanmadıkça bırakılamaz.” emrini verdi. Savaş 22 gün ve gece sürdü. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı ismet Paşa yönetimin­deki Türk ordusu büyük bir zafer kazandı.

Sonuçları:

– Türk Milletinin bağımsızlık azmi daha da güçlendi.

– Türklerin, 1683 II. Viyana ku­şatmasından beri devam eden geri çekilişi durdu.

– Mustafa Kemal’e “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verildi.

– Yunanistan taarruzdan savun­maya geçti.

– İtilâf Devletleri, Yunanistan’dan uzaklaş­maya başladı.

– Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı.(13 Ekim 1921)

– Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı.(20 Ekim 1921)

– İtalya yurdumuzu terk etti.

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921):

TBMM Hükümeti ile, Sovyetler Birliği ara­sında daha önce imzalanan Moskova Antlaşmasının, Sovyetler Birliğine bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ta­rafından da imzalanmış olmasından iba­rettir. Doğu sınırımız kesin şeklini almıştır.

Büyük Taarruz Ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922):

– Sakarya’da yenilen Yunanlılar, işgal ettik­leri yerleri ellerinde tutabilmek için savun­maya geçtiler.

– Türk ordusu yaklaşık bir yıllık hazırlıktan sonra düşmanı Anadolu’dan sö­küp atmak için, 26 Ağustos 1922 de taar­ruza geçti. Devletin bütün imkânları ile do­natılan Türk ordusu, Yunan kuvvetlerini kuşattı. 30 Ağustos günü, muharebeyi doğrudan Başkumandan Mustafa Kemal yönetti. Dumlupınar’da Yunan kuvvetleri yok edildi. Kesin zafer kazanıldı.

– Mustafa Kemal’in “Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle Yunanlılar takip edildi. Yunan Başkumandanı Trikopis esir alındı. Türk kuvvetleri 9 Eylül 1922 de İzmir’e girdi.

Bu zafer, Anadolu’nun sonsuza kadar Türk vatanı kalacağını dünyaya ispat etti.

Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922):

Batı Anadolu’nun, Yunanlılardan temiz­lenmesinden sonra Türk kuvvetleri Boğazlar ve İstanbul’a yürüdü, İngiltere, Boğazlar ve İstanbul‘u savun­mak istediyse de, Fransa ve İtalya’dan gerekli desteği göremedi. Sovyetler Birliği de Türkleri destekleyeceğini açıklayınca, ateşkes görüşmelerini kabul etmek zo­runda kaldı.

Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya ara­sında Mudanya Ateşkes Antlaşması im­zalandı.

Buna göre:

1. Doğu Trakya (Edirne dahil), Meriç Irmağının sol sahiline kadar Yunan ordusu tarafından boşaltılacak ve TBMM Hükümetine teslim edilecek. Türkler barış imzalanana kadar Doğu Trakya’da sekiz bin jandarma bulunduracak.

2. Boğazlar ve İstanbul TBMM Hükümeti yö­netimine bırakılacak.

3. İtilâf Devletlerinin kuvvetleri, barış imzala­nıncaya kadar İstanbul’da kalacak.

Önemi:

– *** Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya, savaş yapılmadan kurtarılmıştır..

– Mondros Ateşkes Antlaşması hükümsüz hale gelmiştir.

– İstanbul TBMM’ye bırakılması ile Osmanlı saltanatı hukuken sona erdi .( Resmen Saltanatın kalkması ile sona erecek.)

– Kurtuluş Savaşımızın Savaş dönemini bitiren antlaşmadır.

Çalışma sosyalbilgilerciyiz.com sitesinden haydew in çalışmasıdır

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu

143 yorumlar

 1. çok güzel olmuş ellerinize sağlık çooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk beğendim teşekkürler…

 2. süper olmuş ama bide açabilsek oyüzden bişey diemem fena değildir herhaldeeeeeeeeeeeeeeeee……………….

 3. Çok beğendim .
  Ellerinnize sağlık valla allah rzı olsn.;)
  xD xD xD

 4. güzel olmuş beğendim sınavımda işe yarar umarım……::::S

 5. gerçekten çok güzel teşekkürler allah razı olsun=)

 6. çoooooooooooook güsel olmuş valla elerinize sğlk

 7. çok güzel olmuş allah razı olsun kim yapmışsa

 8. sümeyra tekayak

  Bu site çok acayip bir şey…her şey var..11 temmuz okulu bu siteyi çok seviyor!!!!

 9. çok güzel olmuş ellerinize sağlık çooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk beğendim teşekkürler…Bu site çok acayip bir şey…her şey var..11 temmuz okulu bu siteyi çok seviyor!!!!çok güzel olmuş allah razı olsun kim yapmışsa……..çoooooooooooook güsel olmuş valla elerinize sğlk

 10. valla çok güzel

 11. çok tşk herşey için çok gzl olmş derslerimde derse katılmama çok yardımcı oldunuz tekrar tşk edrm

 12. allah razı olsun inşallah yarın ki yazılımdan iyi not alırım hazırlıyanlara teşekkürler=( (=))

 13. çok güzel olmuş bayıldım sosyal çaalışmaktan nefret ederim ama bunları hemen ezberledim inşallah yazılıda bunlardan çıkar

 14. çok güzel işime yaradı teşekkürler kim yazmışsa

 15. Bu konuya ilişkin özetleyici sorular oluşturdum.Bunları sitenize ve katılımcılarına hediye ediyor başarılar diliyorum.

  TC.İnkılap Tarihi

  ÜNİTE 3: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM(Konuyu özetleyen sorular ve cevapları)

  SORULAR:
  1-Kurtuluş Savaşında hangi cephelerde kimlerle savaşılmıştır?
  (Bu soru çok önemli)
  Cevap: Doğu Cephesinde Ermeniler’le, Güney Cephesinde Fransızlar’la ve
  Batı Cephesinde Yunan’lılar ile savaşıldı.(yani 3 cephede savaştık)

  2- Gümrü Antlaşmasının Önemi nedir? (Önemli soru)

  Cevap: Gümrü Antlaşması, TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarıdır.
  Bu anlaşma Ermenilerle yapılmıştır.
  Bundan sonra Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurma ümidi ortadan kalkmıştır.

  3-Yeni Türk Devletini ilk tanıyan İtilaf devleti hangisidir?

  Cevap: Fransa’dır.Güney cephesinde Fransızlar yenildikleri için
  Ankara Antlaşması ile geri çekildiler ve yen Türk devletini kabul ettiler.

  4-Güney Cephesined hangi şehirlerimiz gösterdikleri başarılardan ötürü
  kahramanlık ünvanları almışlardır? (Önemli)

  Cevap: Düşmana karşı gösterdiği dirençten ve başarıdan dolayı Maraş’a “Kahraman”, Urfa’ya “Şanlı”,
  Antep’e de “Gazi” unvanları verildi.

  5-Düzenli Ordunun kurulmasına neden gerek duyuldu?

  Cevap: Türk halkının daha önce kurmuş olduğu Kuva-yı Milliye birlikleri,
  üstün başrılar göstermiştiler.Ama bu birlikler tam olarak askeri tekniklerden yoksundular.
  Eğitimleri yeterli değildi.Düşman ordularına kesin yenilgi verebilmek için
  askeri eğitim almış birliklere ihtiyaç vardı.Düşman kuvvetleri askerileri eğitilmişlerde.
  Bunları yenmek için düzenli bir ordu kurulması gerekliydi. Bu yüzden TBMM düzenli ordunun
  kurulmasına karar verdi.(Düzenli ordu kurulunca Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe katılmayarak isyan ettiler.)

  6-Batı cephesinde kimlerle savaştık?

  Cevap: Yunan’lılarla savaştık.Yunanlılara İngilizler ve Fransızlar destek veriyordu.

  7-Kurtuluş Savaşının en önemli Cephesi hangisidir?
  Cevap:Batı Cephesi daha önemlidir.Türk halkının kaderini bu cephedeki
  savaş belirleyecekti.Sonuçta bu cephedede büyük başarı kazandık.

  8-Batı cephesinin en önemli savaşları hangileridir?

  Cavap: a)1.İnönü Savaşı, b)2.İnönü Savaşı,c)Sakarya Meydan Savaşı
  d)Büyük Taarruz Ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi

  9- 1.İnönü zaferinin önemi nedir?

  Cevap:a)Düzenli ordunun ilk askeri zaferdir.
  b) TBMM Hükümetinin moral ve otoritesinin artmasını sağladı. Türk Milletinin azmini ve kurtuluş umudunu güçlendirdi.
  c)Türk Milleti’nin gü cünün daha da artması üzerine Moskova Antlaşması imzalandı.Doğu sınırımız çizildi.
  d) İtilâf Devletleri arasında bazı anlaşmazlık lara yol açtı ve Londra Konferansının top­lanmasına sebep oldu.

  10-Mustafa Kemal “Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!”Sözünü
  hangi savaşta söylemiştir?

  Cevap:Büyük Taarruz Ve Başkumandanlık Meydan Muharebesinde bu sözü söylemiş ve
  gerçektende Türk askeri Yunan’lıları İzmir’den denize dökmüştür.

  11-Büyük Taarruz Ve Başkumandanlık Meydan Muharebesinin Önemi nedir*

  Cevap:Bu zafer, Anadolu’nun sonsuza kadar Türk vatanı kalacağını dünyaya ispat etti.

  12-Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) kimler arasında yapılmıştır.

  Cevap:Türkiye ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasında Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.

  13-Mudanya Ateşkes Antlaşmasının önemi nedir?

  Cevap: Kurtuluş Savaşımızın Savaş dönemini bitiren antlaşmadır.Türkiyenin
  savaşı kazanadığının belgesidir.Bu analaşmaya tüm düşmanlar yurdumuzu terkettiler.
  Bu anlaşma ile Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya, savaş yapılmadan kurtarılmıştır..
  Mondros Ateşkes Antlaşması hükümsüz hale gelmiştir

  14- Mudanya Ateşkes Antlaşmasının en önemli maddeleri nelerdir?

  Cevap:1- Doğu Trakya’yı (Edirne dahil) Yunanlılar Türklere bırakacaklar.
  2- Boğazlar ve İstanbul TBMM Hükümeti yö netimine bırakılacak.
  15-Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verildi?

  Cevap:Sakarya Savaşından sonra Mustafa Kemal’e“Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verildi.

  16-İstiklal Marşımızın yazrı ve bestecisi kimdir?

  Cevap:İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy, bestecisi Zeki Üngör’dür.

  Ek Sorular.
  1-Gümrü anlaşması niçin önemlidir?
  TBMM nin ilk siyasi zaferidir.

  2-Yeni Türk Devletini ilk tanıyan İtilaf devleti hangisidir?
  Fransa’dır.(ankara Antlaşması ile)

  3-Yunanlılara karşı yaptığımız savaşların ilki hangisidir?
  1.İnönü Savaşıdır.Zaferle sonuçlanmıştır.

  4-Hangi savaş Yurdumuzu düşmandan tamamen temizlemiştir?
  Büyük Taarruz Ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi

  5-Hangi antlaşma Mondros Ateşkes antlaşmasını geçersiz kılmıştır?
  Mudanya Ateşkes Antlaşması geçersiz kılmıştır.

  6-Düzenli ordumuzun ilk askeri başarısı hangisidir?
  1.İnönü Zaferi

  7-Kurtuluş Savaşına neden girdik?
  Çünkü,1.Dünya Savaşında yenilmiştik.Düşman devletler
  Mondros Ateşkes anlaşması ve Sevr ant.ile yurdumuzu
  tamamen işgal ettiler.Türk Milletide tabiki buna razı olamazdı.
  Bu yüzden top yekün yaşlısı genci,erkeği kadını herkes bu
  mücadeleye katıldı ve çok zor şartlarda Kurtuluş savaşını
  gerçekleştirdi.Bu başarı dünyaya örnek oldu.

 16. harika muhteşem siniz üzerimden büyük bir yük aldınız özellikle 15.yoruma teşekkürler

 17. süper yha en nefret ettiğim ünite hmn okuyup anladım tekrar yapmak için zamanımda kaldı yorum için saol engin

 18. Desanede anlamadığım konuyu burda tekrar ederek çok güzel anladım .buraki anlatım ve sorular süper teşekkürler…

 19. çok güzel olmuş benim içinde faydalı birşey olduğu için size çoook tşk ederim herkeze good bye

 20. inşşallah yazılıdan yüksek yüksek yüksek notlar alırım ve ayrıca aldığım notuda buraya yazacam ki herkes başarımı görsün…

 21. saolsin kardes süper

 22. yha çok süper bura hocamız bize burdan vermişti ders notlarını ama yarını vermişti şimdi devamınıda buldum okurken sanki o eski günleri yaşıyomuş gibiyim harika çok sevdim işimede yaradı

 23. tekrar saol proje ödevimde yardimci oldu

 24. bende bu konu özetleri için hazırlayana çok teşekkür ediyorum…

 25. bende beğendim ama video olsaydı daha etkili olurdu kimin eli değdiyse sagolsunlar:D

 26. Harikasınız ya çok teşekkür ederiz =)

 27. bu siteyi çok beğeniyoruz orgeneral halil sözer ilköğretim okulu/eskişehir
  15.yoruma engin kahveciye teşekkürler

 28. gerçekten çook teşekkürler inş.bnde sınavdan yüksekk not alırım ergin payşaştığın için çook çook teşekkürler:))gerçekten çok büyük bi yardmda bulundun.

 29. prdon ya engin yanlıs yazdm :))

 30. gerçekten çook güzel bu siteye çalışıp yazılıya giricem ….. çook güzel anlatmış…elinize sağlık…………..

 31. Yazılım vardı ve kitaptan özet bulmam çok zordu.Bu site sayesinde her konuya ilişkin,doğru ve müfredata uygun özetleri ve Engin Kahveci sayesinde yazılıda çıkabilmesi muhtemel,çalışırken işe yarayabilecek soruları buldum.İçten teşekkürler…Emeğinize sağlık.

 32. yani engin yazacaktım:))

 33. hepinize emeğinize çok teşk. :DDD

 34. çok saolun ellerinize sağlık yarın sınavım var ve fazla bilgim yoktu :)eğer yüksek alırsam Yazıcam xD

 35. çook tşkler elinize sağlık anlatım süper yarın yazılımız var inşallah katkısı olr :))

 36. Allah razı olsun sizin sayenizde İnkılap dersinden 98 puan aldım
  15. yoruma çok teşekkürler Sınavda soruların çoğu ondan çıktı :D

 37. cadı prenses

  sdtgrtyrytyy

 38. çok tşkler yarın yazılım var inşallah bir katkısı olur:-)))

 39. bence hiç güzel

 40. çok iyi olmuş valla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.