Author Topic: 2009-2010 Sosyal Bilgiler Zümre  (Read 10095 times)

Offline nazim79

 • Aday Öğretmen
 • *
 • Posts: 1
 • Gender: Male
2009-2010 Sosyal Bilgiler Zümre
« on: Eylül 14, 2009, 07:17:15 ÖÖ »
2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu
 I. Dönem Sosyal Bilgiler Gurubu Dersleri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı
Toplantı Tarihi:14.09.2009
Toplantı Yeri: Müdür Odası
Toplantı Saati: 10:00
Karar No:1
Toplantıya Katılanlar: Mustafa Şakacı (Zümre Başkanı-Md.Yrd)
               Nazım Arslan (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)

GÜNDEM
Açılış ve yoklama
2008-2009 yılı zümre kararlarının incelenmesi
Türk Milli Eğitiminin Amaçlarının okunması
Bir önceki eğitim yılının değerlendirilmesi
Ders müfredatlarının incelenmesi
Çalışma takviminin incelenmesi
Atatürkçülük ile ilgili konuların incelenmesi
Yıllık ve günlük planların hazırlanması
Derslerin işlenmesinde uygulanacak yöntem ve teknikler
Ders araç ve gereçlerinin durumunun incelenmesi
Yazılı sınavlar ve ders içi performanslar
Proje ve Performans konularının tespiti
Başarıyı artırıcı tedbirlerin görüşülmesi
Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
Dilek, temenniler ve kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Okul müdür yardımcısı Mustafa ŞAKACI 2009–2010 Eğitim Öğretim yılının milletimize ve tüm eğitim camiasına başarılar getirmesi temennisiyle toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmeni Nazım ARSLAN'ın hazır olduğu görüldü.Müdür yardımcısı Mustafa ŞAKACI zümre başkanı olarak seçildi.

Zümre Bakanı Mustafa ŞAKACI açılış konuşmasında ‘Yeni öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu yıl yapacağımız çalışmalarda daha gayretli ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimizden de faydalanarak daha mükemmel çalışmalarda bulunacağımızı düşünüyorum. Bu sebeple çalışmalarınızda başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum.’dedi.
    Önceki yılın zümre kararları incelenerek, bu kararların uygulandığı görüldü.

Türk milli eğitiminin amaçları, 1739 sayılı tebliğler dergisinden Nazım ARSLAN tarafından okundu. Bu amaçlar doğrultusunda: Türk milletinin Dünya tarihindeki rolünü ve etkisini, diğer Dünya milletleri arasındaki yeri ve önemini, yaptığı hizmetleri kavratmak. Köklü bir geçmişe sahip olmanın sorumluluğunu duymak. Atatürk ilkeleri doğrultusunda çalışma gururu vermek. Milli bağımsızlığın ve demokrasinin önemini kavratmak. Geçmiş ile bugün arasında kıyaslama yapıp, Türkiye’nin Dünya üzerindeki yeri ve önemini kavratmak. Öğrencilerde ülkemizin kalkınmasında severek görev alma duygusunu geliştirmek. Türkiye dışındaki Türk devletlerini tanımak. Atatürkçü düşünce sistemini benimsetmek. Atatürk’ün dahi, asker, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve önderlik vasfını tanıtmak. Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı vatandaşlar yetiştirmek doğrultusunda öğrencilerin yetiştirilmesi gerektiği belirtildi

4. Zümre Başkanı Mustafa ŞAKACI, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Sosyal Bilgiler alanında yapılan çalışmalardan, öğrencilerin bu dersi sevmelerinden ve SBS sınavlarındaki başarılarından memnun olduğunu belirterek Nazım ARSLAN'a teşekkülerini iletti.
Nazım ARSLAN yaptığı konuşmasında; 2008-2009 eğitim öğretim döneminde Sosyal Bilgiler dersinde istenilen başarıyı yakaladık.Bu başarıyı sadece bir kişiye mal etmek yanlış olur. Eğitim bir sac ayağına benzer. Veli-Okul-Öğrenci diyaloğunu üst seviyede tutmaya çalıştık ve sonucunuda aldık. Halk Eğitim destekli açılan kurslarında çok faydalı olduğu kanısındayım. Bu kurslarda pratik yapma, eksik konuları giderme ve bol bol test çözme fırsatı yakaladık.Bu yıl bu başarımızla yetinmeyip seviyemizi daha da yükseltmek için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım.

 5.   6.ve 7 Sosyal Bilgiler, 8. Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri müfredatı incelendi. 2588 ve 2589 sayılı tebliğler dergisindeki değişikliklerde incelenerek kazanımlara, etkinliklere ve ara disiplinlere itina gösterilmesine karar verildi.
  2582 sayılı Tebliğler Dergisi ve Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yayımlanan T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı incelenerek, müfredatta yer alan konular açısında yeni programın eskisi ile büyük ölçüde örtüştüğü sonucuna varılmıştır. Ancak, yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun olarak hazırlanması nedeni ile dersin; program yapısı, dersin işleniş şekli, öğretim ilke ve yöntemleri ,ölçme ve değerlendirme yöntemleri açılarından önemli farklılıklar gösterdiği  tespitinde bulunulmuştur.Bu açıdan zümre öğretmenlerinin dersleri işlerken  önceki öğretim yıllarında dersin verilişi ile ilişkili alışkanlıkları ve yöntemlerinden sıyrılmaları konusunda çaba göstermeleri gereği dile getirilmiştir
   Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazım ARSLAN, 2007-2008 öğretim yılında uygulamaya başlanan Sosyal Bilgiler  müfredat programının temelinin öğrenci merkezli eğitim olduğunu belirtti. Temel prensibin ise etkinlik temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi olduğu vurguladı. Yeni  Sosyal Bilgiler  Öğretim Programının vizyonunu  şu  şekilde  açıkladı : 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve  inkılâplarını benimsemiş, Türk  tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış,sosyal yaşamda etkin,   üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir.

6. 2009–2010 Eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Yıl içindeki yapılacak olan çalışmaların  çalışma takvimine uygun olarak hazırlanmasına karar verildi.

7.Atatürkçülükle ilgili konular 2104, 2212, 2457, 2487 ve en son çıkan 2504 sayılı tebliğler dergisine uygun olmasına karar verildi.
 
8. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazım ARSLAN,  Klavuz kitaplarından yararlanılacağı ancak bu kitaplarda hazırlanan planların çevre ve okul şartlarına göre tekrardan gözden geçirilerek yeniden hazırlanması gerektiğini vurguladı.Ayrıca kılavuz kitaplarındaki etkinliklerin dışında da başka etkinliklerin de hazırlanarak uygulanabileceğini söyledi   

9.Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazım ARSLAN kılavuz kitaplarındaki etkinliklerden uygun olanların seçilip uygulanması ve kendimizin de etkinlikler hazırlayarak öğrenciyi daha aktif hale getirilmesinin gerektiğini söyledi. Konuların işlenişinde, konuların özelliğine göre karşılaştırma, dramatizasyon, örnekleme, tahlil, çözümleme, açıklayıcı anlatım, çizim,   haritada gösterme, münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme gibi öğrenciyi aktif kılan , onu araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere de başvurulması gerektiğini, ayrıca konuların işlenişinde “yakından uzağa, somuttan soyuta, basitten karmaşığa ilkelerine uyulmasını söyledi..
   Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazım ARSLAN yeni müfredatın öğrenci merkezli bir eğitim sistemi getirdiğini, yaptırılacak etkinliklerle öğrencilerin derse aktif olarak katılacağını derslerimizi daha öğretici hale getirmek için video, slâyt, video, gibi görsel imkânlardan da faydalanmalıyız. Derslerimizde konularımızla ilgili dilsiz haritalar, kullandığımız takdirde derslerimizin daha verimli geçeceğini düşünüyorum” dedi.
     Ayrıca öğrencilerin test tekniğine alışması ve öğrenilenlerin daha geniş değerlendirilmesinin yapılabilmesi için; mümkün olduğu kadar ders sonu değerlendirmelerinde teste yer verilmesine karar verildi. Ünite sonlarında tekrar amaçlı MEB Vitamin kullanılmasının önemine değindi.

10.Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazım ARSLAN, dersin konusuna göre ders araçlarının kullanılmasının, ders araç ve gereçlerinden bütün öğrencilerin yararlanmasının önemi üzerinde durdu. Okulda bulunan araç gereçlerin ( harita, ansiklopedi, tepegöz, CD, model küre, atlas, bilgisayar, projeksiyon )  konuların özelliklerine göre kullanılabileceğini ilave etti
 Nazım ARSLAN 2487 sayılı tebliğler dergisinden ilköğretim okulu Sosyal Bilgiler dersi öğretim programından, Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek araç ve gereçlerin neler olduğunu okudu. Elimizde bulunmayan araç ve gereçlerin en kısa zamanda temin edilmesinin zorunluluğu üzerinde durdu.

11. 20/08/2007 tarihinde değişen İlköğretim yönetmeliğinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili maddeleri ( Madde 6-12) incelendi. Yönetmeliğe göre sözlü sınavlar için ders saati ayrılmayacağı, öğrencilerin ders durumuna göre dönem içerisinde iki adet derse katılım notu verileceğini ve her öğrenciye bir dönemde en az bir tane performans görevi notu verilmesi zümre başkanı Mustafa ŞAKACI tarafından belirtildi.
  Yazılı sınavlarında en az iki yazılı yapılmasına, sınav tarihlerinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasına ve bir sınıfa günde ikiden fazla sınav yapılmamasına, sınavların klasik sınav, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve boşluk doldurmalı olmak üzere dersin amacına göre tespit edilmesine, test sınavlarının soru sayısının 20 den az olmamasına ve sınav sonuçlarının 10 gün içinde öğrencilere duyurulmasına ve hatalarının gösterilmesine karar verildi. 
  Ayrıca yazılı tarihlerinin yıllık planlarda belirtilmesine ancak müfredata göre bir hafta geç veya erken yapılabilmesine karar verildi                                        12.İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve yapılan değişikliklerdeki performans ve proje görevleri bölümü  Şengül Kılınç tarafından okundu.
Buna göre “. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans görevi , ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje, her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans görevi hazırlar. Projeler ve performans görevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir”
   Proje  konularının    öğretmen  tarafından  önceden  hazırlanabileceği  gibi   öğrencilerin  istedikleri bir konuda proje  hazırlamaları uygun görüldü. Konular 6-7-8. sınıflar için aşağıda belirtilmiştir. Öğrenciler hazırladıkları çalışmayı sınıfta aktaracaklardır. Ayrıca belirtilen konuların dışında da öğretmen tarafından proje görevi konusu belirlenip öğrencilere verilebilecektir. Proje görevlerinin değerlendirilmesi aşamasında öğretmen tarafından proje ile ilgili dereceli puanlama anahtarı (rubric) yapılacaktır. Ancak Klavuz Kitaplarından verilen proje ödevlerinin değerlendirilmesinde yine kitaptaki dereceli puanlama anahtarı kullanılabilecektir. Ayrıca proje yönergesi ve proje izleme formlarının kullanılmasının da yararlı olacağı ifade edildi. 
                       6. SINIF SOSYAL BİLGİLER PERFORMNAS GÖREVİ KONULARI
Dünya haritası çizme (kıtalar ve okyanuslar)
Mesleğimi Seçiyorum
İklimler ve etkileri konulu afiş-poster hazırlama
Türkiye’de görülen iklimler konulu harita
Bölgemizin bitki örtüsü konulu poster hazırlama
Resim/fotoğraflarla tarih şeridi hazırlama
Anadolu’da uygarlıklar konulu harita(uygarlıkları ,uygarlıktan kalan eserlerle temsil etme)
Ormanlar yok oluyor konulu afiş/poster hazırlama
Bölgemizde  yetiştirilen tarım ürünleri konulu harita hazırlama
12 Hayvanlı Türk Takvimi
Vatandaş olmanın sorumluluğu açısından vergi vermenin önemi konulu karikatür ile bir öykü hazırlama
Bölgemizde çıkartılan madenler konulu harita ve grafik hazırlama
Yerköy Ticaret ve sanayi odasını tanıtma ve tanıtıcı afiş hazırlama
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PERFORMANS GÖREVİ KONULARI
Divan Üyelerini Rüzgar gülünde görüyorum” (Rüzgar gülü yapılarak divan üyeleri belirtilir).
Geçmişte Bir Rasathane Müdürüyüm ve Aletleri Yapıyorum
Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği konulu basın takibi
Nüfus Yoğunluğu haritası çizme
Rönesans ve Reform Hareketlerini Ayçiçeklerinde Görüyorum
İstanbul Fethediliyor  Maketi
Osmanlı Devleti ordu yapısını tablo şeklinde hazırlama
İletişim de Olumlu ve Olumsuz  Drama Yapma
İletişim ve İnsan İlişkileri Oyun Kartı hazırlama   
İlimizde Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri döneminden kalan izler
Yerköy’de yapılan göçlerle ilişkili röportaj hazırlama
1950 -2000 yılları arası Yerköy ilçesinin nüfus artışını gösteren tablo hazırlama yorumlama
Yerköy’de farklı kültürlere ait izler

8.Sınıf T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Konuları
1.Atatürk ve Dört Şehir Gazetesi
2.Milli Mücadelede Kalem Sizde (ders kitabı)
3.Atatürk Köşesi Hazırlama
4.Mondros Ateşkes Antlaşması ile kaybettiklerimiz(harita/poster)
5.Sevr Anlaşmasındaki paylaşmayı gösteren harita çiziniz
6.Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren tablo çiziniz
7.M. Kemal’in Kurtuluş Savaşında Anadolu’daki hareketlerini gösteren harita çiziniz
8.TBMM.ye karşı çıkan isyanların haritasını ve tablosunu çiziniz
9.Milli Mücadeleye Davet Afişi
10.Atatürk İlke ve İnkılapları Çarkı
11.Atatürk  İnkılapları Tarih Şeridi
12.Atatürk ve Eğitim Posteri
13.Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi posteri
14.TBMM’nin açılışı ile ilgili poster
                         
PROJE KONULARI
                 Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Konuları
Çevre kirliliği sorunlarından biri seçilerek sorunun çözüm yollarını içeren bir proje hazırlanması
Yerköyi’ün iklimi(sıcaklık ,yağış, karlı gün sayısı vb. grafikleri)
Küresel ısınma:  etkileri ve alınabilecek önlemler
Okumak İstiyorum
Doğal kaynaklarımız tükenmesin panosu
Şehrimizin Sorunlarını çözelim
Yatırım ve pazarlama projesi hazırlamak(ilimizin coğrafi ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak)
Yerköy’de kaybolan meslekler
Çevremizde erozyona uğrayan alanlar ve alınabilecek önlemler
                 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Konuları
İletişimsizlik Sorunu ve önleme yolları
Sokağımızda Nüfus Sayımı
Hemşerim Memleket Neresi etkinliğinden yararlanarak ülkemizin göç sorunu ve çözüm yollarının araştırılması
İstanbul’un Fethi sergisi
İlimizde Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri  döneminden kalan izler
Türkiye’deki Dünya miraslarının tanıtımı
Beyin Göçü Sorunu ve Beyin göçünü  engelleme
Yerköy’de Vakıflar ve amaçları
       T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları
Atatürk’ün hayatı ile ilgili fotoğraf albümü oluşturma
Atatürk’ün Hayatı Tarih Şeridi
Atatürk’ün Sözleriyle İlkelerini anlatma
Atatürk İlkeleri ve Yapılan İnkılaplar Tablosu
Atatürk İlkelerinin Öncesi ve Sonrasının karşılaştırılması
Okul yıllığı oluşturma
Bir sivil toplum örgütü kurunuz
Ata’m izindeyiz(ders kitabı)
Şimdi bak neredeyiz?(ders kitabı)
Bir sivil toplum örgütü kurunu


13.Başarıyı arttırmak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı:
a-Konuları öğrenci merkezli işlemek,
b-Derslerde yakından uzağa örnekler vermek,
c-Konuları mümkün olduğunca somutlaştırmak,
ç-Konular arası bağlantı kurarak pekiştirmek,
d-Tüm öğrencileri aktifleştirmek,
e-Ders sonunda konuları kısaca tekrar etmek,
f-Derslerde oyun ve bulmacalardan istifade etmek,
g-Tartışmalara imkan vermek,
ğ-Konu sonlarında zaman zaman konu ile ilgili testler çözmek,
h-Öğrencilere grup karşısında konuşma imkanları vermek,
i-Önceki konuları soru-cevap ile tekrar etmek,
j-Öğrencileri düşünmeye yönlendirmek,
k-Soru-cevap ile öğrencilerin mantık yoluyla kendilerinin bulmalarını sağlamak,
l- Konuları güncel konularla ilişkilendirmek,
m-Devamsızlık ve ödevleri kontrol etmek,
n-Başarısız öğrencilerle daha yakından ilgilenmek,
o-Velilerle işbirliği yapmak,
ö-Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen ile işbirliği yapmak   
14.Konuların özelliklerine göre diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.
15.Zümre Başkanı Nazım ARSLAN 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılının başarılı bir yıl olmasını dileyerek toplantıyı bitirdi

 
Alınan Kararlar
1) Yıl içinde yapılacak çalışmaların planlanmasında çalışma takvimine uygun olması kararı alındı.
2) Atatürkçülük ile ilgili konuların 2504 sayılı tebliğler dergisi doğrultusunda olmasına karar verildi
3) Klavuz kitaplarındaki yıllık planların okul öğrenci ve çevre şartlarına göre yeniden hazırlamasına karar verildi
4) Gerektiğinde konu ile ilgili ekinlik hazırlanmasına karar verildi
5) Derslerde Soru – Cevap, Tartışma, Düz anlatım, karşılaştırma, dramatizasyon, örnekleme, tahlil, çözümleme, açıklayıcı anlatım, çizim,   haritada gösterme münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme gibi öğrenciyi aktif kılan yöntemlerin kullanılmasına karar verildi.
6) Konuların işlenişinde “yakından uzağa, somuttan soyuta, basitten karmaşığa” ilkelerine uyulması kararı alındı
7) Ders sonu değerlendirmelerinde test sorularına yer verilmesi kararı alındı
8) Eksik olan ders araç gereçlerinin tespit edilmesi ve temini için girişimlerin başlatılması kararı alındı.
9) Ölçme değerlendirme olarak her dönem iki yazılı sınav yapılmasına, iki tane derse katılım notu verilmesine, 1 tane performans görevi verilmesine karar verildi.
10) Sınavların klasik soru, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve boşluk doldurmalı şeklinde düzenlenmesine karar verildi.
11) Belirtilen performans ve proje konuları dışında da öğrencilerin farklı bir ödev yapabilmesine karar verildi
12) Klavuz Kitaplarından verilen proje görevlerinin  değerlendirilmesinde yine kitaptaki dereceli puanlama anahtarının kullanılması kararı alındı.
13) İlgili konularda diğer branş öğretmenleri ile işbirliğine gidilmesine karar verildi.

        Nazım ARSLAN                  Mustafa ŞAKACI
   Sosyal Bilgiler Öğretmeni                Zümre Başkanı
                         14.09.2009
                            Uygundur
                      Mustafa ŞİMSEK
                         Okul Müdürü

Offline Sosyal Bilgiler1

 • Administrator
 • Usta Öğretmen
 • *****
 • Posts: 2921
Ynt: 2009-2010 Sosyal Bilgiler Zümre
« Reply #1 on: Eylül 15, 2009, 04:52:14 ÖÖ »
Hocam emeğinize sağlık
.

Offline PeRi

 • Usta Öğretmen
 • *****
 • Posts: 712
 • Gender: Female
Ynt: 2009-2010 Sosyal Bilgiler Zümre
« Reply #2 on: Ekim 08, 2009, 07:54:55 ÖS »
ellrinize sağlık
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!