Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Sosyal Bilgiler 5.sınıf 2.sınav - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Sosyal Bilgiler 5.sınıf 2.sınav  (Read 9910 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Sosyal Bilgiler 5.sınıf 2.sınav
« on: Aralık 27, 2011, 07:31:00 ÖÖ »
A-  Aşağıda verilen yargılardan doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız.(10 puan)
(   ) Tarımda makineleşme, üretimde verimlilik ve kaliteyi azaltır.
 (   ) Medeni Kanun ekonomik alanda yapılan bir inkılaptır.
 (   ) Tabiatta bulunan, insan eli değmeden kendiliğinden oluşmuş tabiat varlıklarına yapay varlık denir
 (    ) İnsanımız derdini sıkıntısını,üzüntüsünü kederini ya da sevincini türkülerle anlatmıştır.
 (     ) Atatürk’ün ilk görev yaptığı yer  Şam ‘dır
(      )Latin alfabesinden önce Arapça harfleri kullanıyorduk.
(    ) Toplumların oluşturduğu, geçmişten günümüze kadar süregelen maddi ve manevi değerlere kültür denir.
 (     )  Geleneksel giysilerimiz yöresel farklılıklar taşımaz.
(     ) Kemençe, Karadeniz yöresi halk oyunları ezgilerini seslendiren bir müzik aletidir.
(    ) Türk inkılâplarının hepsi Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.
B-Aşağıdaki kültürel ögelerimizi bulundukları  ilimiz ile eşleştiriniz.(8 puan)
Pamukkale  Travertenleri      İstanbul
Mevlana Müzesi         Şanlıurfa
Topkapı  Sarayı         Çanakkale
Balıklı Göl            Denizli
Peri Bacaları            Nevşehir
Şehitler  Anıtı         Edirne
Sümela Manastırı         Konya
Selimiye  Cami         Trabzon

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplan-dırınız.Her soru 4puandır.
1- Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir” dediği ve yurdumuzu tamamen düşmanlardan temizlediğimiz savaş hangisidir?
A)Sakarya          B) Büyük taarruz
C) 1. İnönü      D) 2. İnönü

2- Her yörenin kendine özgü bir oyunu vardır.buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)İç Anadolu -misket   B) Doğu Anadolu – Zeybek
C) Karadeniz -Horon   D) Güneydoğu Anadolu – Halay

3-Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait değildir?
A) Karagöz ve Hacivat   B) Nasrettin Hoca   
C) Noel baba         D) Dede Korkut

4- Türk Medeni Kanunu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A- Evlilikte resmi nikah usulü getirildi.
B- Evlenme ve boşanmada kadın – erkek eşitliği sağlandı.
C- Mirasın sadece  erkeklere verilmesi sağlandı.
D- Tek eşle evlenme hakkı tanındı.

5) “Anadolu’da çok eskiden beri yapılagelen el sanatlarındandır. Çamurun bir çark üzerinde döndürülerek şekillendirilmesiyle yapılır.” Sözü edilen el sanatımız hangisidir?
 A) Bakırcılık  B) Çömlekçilik   C) Çinicilik                  D) dokumacılık   
6)Balkan savaşlarının çıkmasından  dolayı kazandığımız halde on iki adayı İtalyanlara vermek zorunda kaldığımız Atatürk’ün de görev yaptığı savaş hangisidir?
A)Trablusgarp         B) Çanakkale
C) !. Dünya Savaşı      D)Kurtuluş Savaşı

7) Atatürk “Devlet düzeni ve hukuk kuralları dine değil, akla ve bilme dayandırılmalıdır. Ancak hiç kimsenin de dini inancına, vicdan hürriyetine karışılmamalıdır.” düşüncesini savunduğu durum aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A) Laiklik   B)  İnkılâpçılık       C)Halkçılık           D) Milliyetçilik
8) “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” sözü Atatürk’ün hangi ilkesini açıklamaktadır?
A) Laiklik                  B) Milliyetçilik                    C) Cumhuriyetçilik    D) Devletçilik
9)TBMM ‘si hangi tarihte açılmıştır?
A)   23 Nisan !923   B)29 Ekim 1923
C)  19 Mayıs 1919      D)23 Nisan 1920
10)Aşağıdakilerden hangisi tarihi mekanlarımızdan biri değildir?
A)İshak Paşa Sarayı   B) Ayasofya Müzesi
B)Peri Bacaları      D)Gök Medrese
I- Aşar vergisinin kaldırılması
II- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III- Bütün okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanarak öğretim birliğinin sağlanması
11-Verilen inkılâpların toplumsal, eğitim ve ekonomik alanlarla ilişkilendirilmesi, aşağı¬daki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


12)Atatürk inkılâpları ve öncesi ile ilgili olarak yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Endaze-Metre   B) Okka-Kilogram   
C) Dirhem-Metre   D) Hicri Takvim-Miladi Takvim
13)Ahmet Kayseri gezisinden sonra arkadaşlarına yaşadıklarını anlatırken aşağıdakilerden hangisini söylememiştir?
A) Kayseri sucuğun memleketi, çok lezzetli sucuklar yedim
B) Yediğim pastırmaların lezzetlerini unutamam.
C) Hele o baklavası! Özellikle, meşhur dondurması ile birlikte yerseniz tadı damağınızdan kalır.
D) Kayseri’ye gidip de mantı yemeden gelirseniz pişman olursunuz.

14)  Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden değildir?
 A)  Misafirperverlik                B)  Bencillik                         C)    Doğruluk                       D) Yardımseverlik
15)Sürekli çağdaşlaşmayı ve yeniliklere açık olmayı öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Devletçilik          B. İnkılapçılık           
C. Milliyetçilik         D. Halkçılık

16) “Atatürk, ülkenin kalkınması için ekonomik alanda güçlü olmamız gerektiğine inanıyordu. Bunun için ekonomide iyileştirme çalışmaları başladı. “
Atatürk’ün ekonomi alanında yaptığı yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)   Aşar vergisinin kaldırılması
B)    Medeni Kanunun kabul edilmesi
C)    Sümerbank ve Etibank’ın Kurulması   
D)   Fabrikaların açılması
17)Aşağıdakilerden hangisi camilerimizde kullanılan el sanatlarından biri değildir?
A)hat    B)çini         C) resim        D)ebru

18)Kurtuluş savaşının başlangıcı hangi olay kabul edilir?
A) Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
B) TBMM’nin açılması
C)Atatürk’ün Ankara’ya gelişi
D)İngilizlerin İstanbul’u işgali

 

1-Aşağıdaki ilkeleri, kendi alanında yapılan uygun  inkılaplarla eşleştirin.(10 puan)
 İLKELER                  İNKILAPLAR
      Cumhuriyetçilik            Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
                        Etibank ve Sümerb8ank’ın kurulması
      Milliyetçilik               Türk Dil Kurumu’nun kurulması
                        Cumhuriyet’in ilanı            
Laiklik                  Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi                        TBMM’nin açılması            
      Devletçilik               Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması
                        Halifeliğin kaldırılması         
      İnkılapçılık               Latin Hafleri’nin Kabulü
                        Tekke ve zaviyelerinin kapatılması
Kaynak: egitimhane - çalışkan66
.