Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
sbs sosyal bilgiler testleri 6.sınıf - Sosyal Bilgiler

Author Topic: sbs sosyal bilgiler testleri 6.sınıf  (Read 42756 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
sbs sosyal bilgiler testleri 6.sınıf
« on: Eylül 22, 2008, 01:13:19 ÖÖ »
SOSYAL_BİLGİLER_6(301-400)

301..Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir?
a)Demokratik değerleri benimsetmek
b)Topluma uyum sağlatmak
c)Bilgi birikimini yaşama geçirmek, donanımlar kazandırmak
d)Her bireye istediği mesleği kazandırmak

302..Aşağıdakilerden hangisi bir yörenin iklimi hakkında en fazla bilgi verir?

A)Bitki Örtüsü                                                        B)Nüfus
C)Yer altı kaynakları                                               D)Yüz Ölçümü

303.. Türkiye’de çeşitli iklim tiplerinin görüldüğünü söyleyen bir kimse bu duruma aşağıdakilerden hangisini kanıt gösterebilir?
A)Orta kuşakta yer almasını
B)Üç tarafının denizlerle çevrili olmasını
C)Farklı bitki toplulukları bulunduğunu
D)Yükseltinin batıdan doğuya doğru artmasını

304.Bir haritanın ölçeğine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi değişmez?
A) Enlem ve boylam dereceleri
B) Ayrıntıyı gösterme gücü
C) Haritanın boyutu
D) Haritada gösterilen alan


305. Aşağıdaki paralel ve meridyen numaralarından hangisi Türkiye’nin coğrafi koordinatları içerisinde yer almaz?
A) 40 Kuzey Paraleli
B) 38 Doğu meridyeni
C) 43 Kuzey paraleli
D) 27 Doğu meridyeni

315.Yeryüzünde birbirinden farklı özelliklere sahip yedi kıta vardır. En büyük ve en küçük olan kıtalar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Asya-Avrupa
B)Avrupa-Okyanusya
C)Asya-Okyanusya
D)Avrupa-Amerika
Cevap C

306.İklim aşağıdakilerin hangisini etkilemez?
A) Tarım ürünlerini   
B) Yer altı kaynaklarını   
C) Yerleşim şekillerini    
D) Yaşam tarzlarını

307.Aşağıda verilenlerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?
A) Ayrıntı fazladır   
B) Hata oranı azdır   
C) Büyük alanları gösterir          
 D) Kağıtta fazla yer kaplar

308.Türkiye’de dört mevsim görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta kuşakta olması               B) Asya ve Avrupa kıtası arasında olması
C) Yükseltisinin fazla olması      D) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

309.Yaz aylarında Antalya’nın Sinop’tan daha sıcak olmasını sıcaklığı etkileyen faktörlerden hangisi ile açıklarız?
A-Enlem faktörü
B-Denizellik faktörü
C-Karasallık faktörü
D-Yükseklik faktörü

310.Aşağıda dünya üzerinde görülen çeşitli iklimler ve özellikleri verilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A-Muson iklimi—yaz mevsimi sürekli yağışlıdır.
B-Kutup iklimi—tarım yapılamaz,balıkçılık temel geçim kaynağıdır.
C-Ekvator iklimi—kış mevsiminde hava sıcaklığı 0 derecenin altına düşebilir.
D-Çöl iklimi—yağış çok azdır,bazı yıllar hiç görülmez.


311.Aynı ebatlardaki iki kağıttan birine İç Anadolu Bölgesinin haritası ,diğerine Türkiye haritası çizilmiştir.
Bu iki haritada hangi özelliğin aynı olması beklenir?
A)ayrıntıları gösterme gücü                             B)ölçekleri
C)görülen alan                                               D)Ankara-Eskişehir arası gerçek uzaklık

312.Denizli ve Isparta şehirlerinin ikisi de deniz kıyısında olmamasına rağmen Isparta Denizli’den daha soğuktur.
Bu durumun temel sebebi nedir?
A)Enlem           B)Karasallık                   C)Dağların uzanışı           D)Boylam


313.Aşağıda bazı haklarımızın ihlallerini gösteren durumlarla hak ve özgürlüklerimiz arasında eşleştirme yapılmıştır. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Seçme ve seçilme hakkının sadece erkeklere verilmesi – Eşitlik
         B) Bir kişinin kendi görüşlerini söylemesinden dolayı yargılanması - Kişi Dokunulmazlığı
         C) İnsanların düşüncelerini aktardığı ve bilgi edindiği televizyon programının yayınına izin   
              verilmemesi – Kitle İletişim Özgürlüğü
         D) İnsanların imara açık olan bir arazide ev yaptırıp ikamet etmesine izin verilmemesi - Yerleşme  Hakkı


314.Eleştirel düşünen, üretken ve demokratik değerleri olan bir bireyin aşağıdaki düşüncelerden hangisine sahip olması beklenemez?
         A) Bir olayın birden fazla nedeni vardır.
         B) Her insan sınırsız özgürlüğüne dayanarak istediğini yapabilir.
         C) Bilimsel gelişme ve yenilikler insanı yaratıcı kılar.
         D) Her insan doğuştan diğer insanlarla eşittir.

315. .Dünyayı iki eşit yarım küreye bölen en büyük paralel dairesine ne ad verilir?
          A)Dönence              B)Meridyen               C)Kutuplar                D)Ekvator

316..Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?
           A)10:48      B)11:12      C)11:22      D)10:38


317.Türkiye aşağıdaki numaralandırılmış bölgelerin hangisinde yer alır?


           A)1                          B)2                            C)3                           D)4


318. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biridir?
 A) Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.
 B) Türkiye kuzeybatısındaki Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur.
 C) Türkiye Ortadoğu ile Avrupa arasında bağlantı noktasını oluşturur.
 D) Türkiye Asya,Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yakınlaştığı noktadadır.


319.Kocaeli fiziki özellikleri konusunu işleyen bir öğretmen aşağıda verilen haritalardan hangisini kullanmalıdır?
 
a)Asya Haritası     b)Avrupa Haritası       c)Batı Anadolu Haritası     d)Türkiye Haritası
                                                                                                                                                   

320.Aşağıda verilenlerden hangisi ilkçağ yerleşmelerinde 1.sırada dikkate alınmakta iken,diğeri ise günümüzdeki yerleşmelerde 1.sıralarda yer alır?
      a)İklim-Sanayi            b)Ulaşım-Ticaret         c)Ticaret-Sanayi        d)İklim-Ulaşım
                      

321.
I.Coğrafi etmenler
II. Teknolojik gelişmeler
III. Doğal kaynaklar
IV. İhtiyaç ve istekler

Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri yaşadığımız bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkileyen başlıca etmenlerdendir.
A) I-III   B)II-III          C) I-II-III-IV               D)II-IV

322.  Akdeniz iklimi yurdumuzda etkili bir iklimdir.Aşağıdaki şehirlerimizden  hangisinde  bu iklim görülmez?
a) Sinop             b)Muğla             c)İzmir                     d)Adana


323. Maki ve bozkır hangi iklim tiplerinin doğal bitki örtüsüdür?

a)Muson-çöl      b)Akdeniz-karasal    c)çöl-kutup        d)Karadeniz-Akdeniz

324.Ekvator üzerinde yer alan A ve B şehirleri arasındaki mesafe 7437 km dir. A şehrine göre doğuda bulunan B şehrinde yerel saat 20:00 olduğuna göre A şehrinde yerel saat kaçtır?
A. 24:28   B. 00:28   C. 15:32   D. 18:53

325.Türkiye turuna çıkan Ekin, sırasıyla Erzurum, Antalya, Kuşadası ve Ordu’yu ziyaret etmiş. Ekin, sırasıyla hangi iklimleri yaşamıştır?
A.   Karadeniz, Akdeniz, Karasal, Karasal
B.   Karasal, Akdeniz, , Akdeniz, Karadeniz
C.   Karasal, Akdeniz, , Karasal,  Karadeniz
D.   Karadeniz, Akdeniz, Akdeniz, Karasal

CEVAP ANAHTARI ( 301/ 325)
301   D   311   D   321   
302   A   312   B   322   A
303   C   313   B   323   B
304   A   314   B   324   C
305   C   315   D   325   B
306   B   316   A      
307   C   317   B      
308   A   318   A      
309   A   319   C      
310   C   320   A      


326.    1 / 2 000 000  ölçekli bir haritada iki şehir arasında ki uzaklık  4 cm dir. Bu iki şehir arasındaki uzaklık kaç km dir.?
  A  ) 50 km             B ) 80km      C ) 500 km        D ) 800 km


327. Fiziki  haritalarda koyu kahve rengi  ile hangi yeryüzü şekilleri  gösterilir ?
    A) Yüksek dağlar           B ) Platolar      C ) Deniz seviyesindeki yerler   d ) Ovalar


328.. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Her çeşit tarım ürünün yetişebildiği verimli topraklara ve uygun iklime sahiptir.
B) İki nehir arası bir yer olduğu için kolayca sulama yapılabilmektedir.
C) Su, yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengindir.
D) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

329. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?
 A)  Ülkenin bölünmezliğini korumak
 B)  Milletin bağımsızlığını korumak
 C)  Kişinin temel haklarını kanunlarla sınırlamak
 D)  Cumhuriyet yönetimini ve demokrasiyi korumak


330.Tarih öncesi dönemle ilgili yapılan araştırmalarda insanların mağaralarda yaşadıkları ve bu mağaraların duvarlarına avladıkları hayvanların resimlerini yaptıklarını biliyoruz. Bu insanların, taş ve madenden yaptıkları alet ve araçları kullandıkları; çanak-çömlek yapımında ileri gittikleri bilinmektedir.
       Yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A)   Tarih öncesi insanları daha çok mağara ve ağaç kovuklarında yaşarlardı
B)   Maden ve taşları işleyerek çeşitli alet ve araçlar yaparlardı
C)   Duvar resimlerinin üzerinde, resmi yapan kişilerin isim ve kişiliklerine ait yazılar bulunurdu
D)   Topraktan çanak-çömlek yapmayı geliştirmişlerdi

331.Deniz seviyesinden ne kadar yükseğe çıkılırsa sıcaklık o kadar azalır.Ortalama her 200 m. de 1C de azalır.
              Bu bilgiye göre aşağıda verilen illerden hangisinin ortalama sıcaklığı daha düşüktür?

   A-Konya     B-Kocaeli    C-İstanbul     D-Antalya


332. Aşağıda verilen ölçeklerden hangisinde ayrıntı daha fazladır?

A- 1/100000  B- 1/50000      C-1/200000   D- 1/500000333.Aşağıdaki Türkiye’de görülen iklim-bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)   Karadeniz iklimi-Karadeniz Bölgesi
b)   Akdeniz İklimi-Akdeniz Bölgesi
c)   Karasal İklim-Doğu Anadolu Bölgesi
d)   Muson İklimi-Marmara Bölgesi

334.Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir?
 
 a)Yükselti      b)Enlemler    c) Turizm        d) Rüzgarlar
335.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu dışında kurulan bir uygarlıktır?

A) Asurlular       B) Lidyalılar       C) Frigyalılar       D) İyonyalılar 

336.Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi hem denizcilikle uğraşmış hem de site denilen şehirler halinde yaşamıştır?

A) Urartu    B) Hititler    C) Frigler     D) İyonlar          


337. Aşağıda ölçeği verilen haritalardan hangisinin ölçeği daha büyüktür?
A) 1/10.000      B) 1/100.000     C) 1/500.000    D) 1/1.000.000338. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da yaşayan uygarlıklardan birisi değildir?
A) Sümerler      B) Lidyalılar   C) Babiller      D) Asurlar


339..Ülkemizde en fazla heyelan olayları hangi bölümümüzde görülmektedir?
 
A-Doğu Karadeniz
    B-Batı Karadeniz
    C-Çatalca-Kocaeli
D-Ege Bölümü
340.İnsanlık tarihinde il tarih yazıcılığını hangi uygarlık başlatmıştır?

A-Frigler      B-Urartular    C-Hititler    D-Lidyalılar


341.Aşağıda verilen yerlerin haritalarını  aynı boydaki kağıtlara ayrı ayrı çizersek hangisinde ayrıntılar daha belirgin olur?

a) Türkiye Haritası
b) Marmara Bölgesi Haritası
c) Kocaeli  Haritası
d) Dünya Haritası

342. “Yaşadığım yerde gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı fazladır.Sabah çok sıcak olurken,gece çok soğuk olur.”
    Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi hangi iklim bölgesinde yaşamış olabilir?

a)Çöl iklimi
b)Ekvator iklimi
c)Kutup iklimi
d)Muson
343.Aşağıda verilen iklim çeşitlerinden hangisi Türkiye’de görülmez?
A)Karasal İklim              B)Akdeniz İklimi
C)Muson İklimi               D)Karadeniz İklimi


344.Bir yerin iklim koşullarını etkileyen birçok fiziki faktör vardır.
Aşağıdakilerden hangisi iklim koşullarını belirleyen faktörlerden biri sayılmaz?
A)Toprak çeşidi                        B)Yükselti
C)Enlem                                    D)Denize   yakınlık-uzaklık


345.nların arızalı mallarla ilgilisiz kalması halinde aşağıdakilerin hangisine başvurmamız gerekmektedir?
    a)Danıştay’a
    b)Sayıştay’a
 c)Tüketici Hakları Mahkemesi’ne
d)TMMM’ye

346.1 Kasım 1928 tarihinde yapılan Harf inkılabı’nın yanı sıra “Türk Dili’nin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak , onun yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliği eriştirmek” amacıyla Atatürk döneminde hangi kurum açılmıştır?

A) Türk Tarih Kurumu        C) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
B) Türk Dil Kurumu            D) İş Bankasının kurulması.   


347.Aşağıdakilerden hangisi Lidyalıların özelliklerinden biri değildir ?
a) Sakarya nehri kıyısında kurulmuşlardır.
b) Lidyalılar  pek çok konuda Yunan uygarlığından etkilenmişlerdir.
c) Kral yolunu yapmışlardır.
d) Parayı ilk kez Lidyalılar kullanmışlardır.

348.Sümerler ve İyonlar yaşadıkları coğrafyanın avantajlarını iyi kullanmışlar ve bu sayede refahı yakalayarak bilimde birçok gelişmeye imza atmışlardır.
-Yukarıda verilen bilgiden yaralanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
a) Bilimsel gelişmeler uygarlıkların belli bir refah seviyesine ulaşmasıyla mümkündür
b)Sümerler ve İyonlar bilimsel gelişmelerde birbirlerini etkilemişlerdir.
c) Anadolu ve Mezopotamya’da bilim aynı seviyede süre gelmiştir.
d) Bilimsel gelişmeler sadece belli bölgelerde ortaya çıkmıştır


349.Yukarıdaki dünya haritasında numa-ralarla gösterilen okyanuslar,hangisinde doğru verilmiştir?
      1          2                3
A)Pasifik   Atlas         Hint
B)Atlas     Hint           Pasifik
C)Hint      Pasifik       Atlas
D)Pasifik   Hint          Atlas


350. Karadeniz ikliminde her mevsim yağış görülür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Karadeniz iklimi görülen bir yerde yetiştirilemez?

A) Buğday             B) Çay              C) Mısır          D) Fındık

CEVAP ANAHTARI ( 326/ 350)
326   B   336   D   346   B
327   A   337   A   347   A
328   B   338   B   348   A
329   C   339   A   349   A
330      340   C   350   A
331   A   341   C      
332   B   342   A      
333   D   343   C      
334   C   344   A      
335   A   345   C      
351. Aşağıda verilen ölçeklerle  çizilen Türkiye Haritalarından hangisi daha fazla ayrıntıyı gösterir?

A) 1/500.000         B) 1/1.000.000     C) 1/1.500.000     D)1/2.000.000352.Bir yerin dünya üzerinde bulunduğu yere ne denir?
   A) Enlem                                               B) Coğrafi konum
   C) Ölçek                                                D) Harita353.Akdeniz ve Ege bölgesinde kıyıda yetiştirilen ürünlerin bazılarının benzer özellik gösterme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
            a. Dağların uzanış yönü      b. Akdeniz ikliminin etkisi
            c. Yer yapısının kırıklı oluşu   d. Kıyı uzunluğu
   
354.Anadolu’da ilk beyliklerin kurulması
Anadolu kapılarının Türklere açılması
Türkiye tarihinin başlangıcı olması

Yukarıda sonuçları anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a. Malazgirt savaşı         b. Kösedağ savaşı
c. Pasinler savaşı         d. Miryekefalon savaşı
   
355.1/5.000.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen iki şehir arasındaki mesafe gerçekte ne kadardır?
a) 25 km     b)250 km     c)2500 km     d)125 km


356.25BM’ninde yerel saat 13.20 iken 15DM’ninde yerel saat kaçtır?
a)16.00      b)10.40      c)17.00   d)11.40

357)Aşağıdaki ölçeklerden hangisi belirttiği bölgeyi daha ayrıntılı gösterir?

A)1 / 1.000.000   B) 1 / 250.000      C)1 / 500.000      D)1 / 750.000

358)Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’nin kuzey ve güney noktaları arasındaki kuş uçuşu yaklaşık mesafe doğru olarak verilmiştir?

A)1458 km      B)6666 km      C)666 km      D)777 km

359)Anadolu’da kurulan Türk Devletleri camiler, mescit, medreseler, hastaneler, çeşme ve hamamlar, han ve kervansaraylar yapmışlardır.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Anadolu’da siyasi birliğin sağlandığı.
B)Halkın her türlü ihtiyacının karşılanmasına önem verildiği.
C)Azınlıklar arasında İslamiyet’in yayıldığı.
D)Halktan ağır vergiler alındığı.

360)Aşağıdaki ifadelerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dini nedenini belirtir?

A)Hıristiyanların, Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri geri almak istemeleri.
B)Bizans İmparatorluğu’nun Avrupalılardan yardın istemesi.
C)Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hâkim olmak istemeleri.
D)Senyör ve şövalyelerin şöhret kazanma isteği.

361)Konya ve çevresini tanımak için aşağıdaki haritalardan hangisinin kullanılması daha uygundur?

A)Türkiye      B)Dünya   C)İç Anadolu      D)Asya Kıtası

362)Aşağıdakilerden hangisi özel konumla ilgilidir?

A)Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76’ zaman farkı vardır.
B)Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasında 6 derecelik paralel farkı vardır.
C)Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
D)Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasında 666 km mesafe vardır.

363)Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu ile ticaret yapmış ve Anadolu’da yazının yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır?

A)Babilliler      B)Asurlular      C)Urartular      D)İyonlar

364)Aşağıdakilerden hangisi Hititlere ait özelliklerden biri değildir?

A)Mısırlılarla Kadeş Antlaşması ‘nı imzalamışlardır.
B)İlk tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
C)Tarihte ilk parayı kullanmışlardır.
D)Pankuş denilen meclisleri vardır.

365)Ülkemizde en geniş alanlarda hangi iklim tipi daha hakimdir?

A)Karadeniz İklimi       B)Akdeniz İklimi
C)Ekvatoral İklim      D)Karasal İklim

366)Miryakefelon Savaşının Türk Dünyası için en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bizans baskı altına alınmıştır.
B)Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti.
C)Haçlılar bozguna uğratıldı.
D)Türkiye Selçuklu Devleti’nin sınırları genişledi.

367)Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?

A)Üniversiteyi bitirmek      B)Oy kullanma
C)Askerlik yapma         D)Vergi Verme

368)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?

A)Notları sınıflandırma.      B)Varsayımları yazma
C)Konu belirleme          D)Gazete okuma

369)Türkiye tarım ürünleri çeşitliliği bakımından dünyanın zengin ülkeleri arasındadır. Türkiye’de birçok tarım ürünü yetiştirilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Denize kıyısının olması.
B)ekvatorun kuzeyinde yer alması
C)İklim çeşitliliğinin olması
D)Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması.

370)Anadolu, çeşitli özellikleriyle tarih öncesinden günümüze kadar birçok medeniyetin yerleştiği bir bölge olmuştur.   Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da birçok medeniyetin yerleşmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

A)İklim Koşullarının elverişli olması.
B)Verimli tarım alanlarının olması
C)Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar üzerinde olması
D)Ekvatorun kuzeyinde yer alması.

371)Aşağıda ölçekleri verilen haritadan hangisi seçenekteki haritada ayrıntılar daha belirgindir?

A)1 / 2.0000.000      B)1 / 250.000      C)1 / 40.000      D)1 / 10.000

372)40 derece doğu boylamı üzerinde bulunan Trabzon’ da doğan güneş, kaç dakika sonra Türkiye’nin en batısında doğar?

A)56 dk      B)46dk      C)36dk      D)26 dk

373)Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağlar denize paralel uzanır. Bu nedenle bu bölgelerde deniz etkisi içerlere kadar giremez. Akdeniz ve Karadeniz ikliminin etkisi daralır. Ege bölgesinde ise dağlar denize dik olarak uzanır. Bu nedenden dolayı deniz etkisi iç kesimlere kadar girer.
Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşabilinir?

A)Ege bölgesinde denizin ılımlaştırıcı etkisi altındaki alanı dar olduğuna.
B)Deniz etkisinin iç kısımlara ulaşabilmesinin dağların doğrultusuna bağlı olduğuna.
C)Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinin kıyı kesimlerine göre daha ılık olduğuna
D)Ege ve Akdeniz bölgesinde dağların uzanış yönünün aynı olduğuna.

374)Aşağıdaki iklimlerden hangisi ülkemizde görülmez?

A)Akdeniz İklimi       B)Karadeniz İklimi
C)Muson İklimi      D)Karasal İklim

375)Türkiye’de seracılığın Akdeniz ve Ege bölgelerinde daha yaygın olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Güneşli gün sayısının fazla olması
B)Toprağın verimli olması
C)Nüfusun fazla olması
D)Kış mevsiminin yağışlı olması.
   
CEVAP ANAHTARI ( 351/ 375)
351   A   361   C   371   D
352   B   362   C   372   A
353   B   363   B   373   B
354   A   364   C   374   C
355   B   365   D   375   A
356   A   366   B      
357   B   367   A      
358   C   368   D      
359   B   369   C      
360   A   370   D      


376)Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık hangisidir?

A)Babilliler      B)Asurlar      C)Hititler      D)Sümerler

377)Yazıyı bulan uygarlık hangisidir?

A)Mısırlılar      B)Finikeliler      C)Asurlar      D)Sümerler

378)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun öğelerinden biri değildir?

A)Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B)Ekvatorun kuzeyinde, Başlangıç meridyeninin doğusundadır.
C)Orta doğu petrol kaynaklarına yakındır.
D)Asya ve Avrupa kıtaları arasında doğal bir köprü oluşturmaktadır.

379)Aşağıdakilerden hangisinde kara ikliminin özelliği verilmiştir?

A)Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.
B)Her mevsim yağışlıdır, yağışlar yağmur şeklindedir
C)Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıktır.
D)Yıllık sıcaklık farkı düşüktür, yaz yağışları önemlidir.

380)Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?

A)Paralellerin boyu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır.
B)En büyük paralel dairesi ekvatordur.
C)İki paralel arası 111 km
D)Paraleller 10 derecelik açılarla çizilmişlerdir.

381) I. Çivi yazısını bulmuşlardır.
        II.Ay yılı esasına dayalı takvim yapmışlardır.
        III.Ziggurat denilen tapınaklarını gözlemevi olarak kullanmışlardır.
Yukarıda verilen özellikler hangi uygarlığa aittir?

A)Sümerler   B)Asurlar   C)Babiller   D)İyonlar

382)   I.Yazlar sıcak ve kurak  kışlar ılık ve yağmurludur.
          II. Türkiye’de bu iklimin görüldüğü illerden biri Antalya’dır.
          III.Bitki örtüsü makidir.
 Yukarıda verilen özellikler hangi iklim türüne aittir?

A)Karasal   B)Akdeniz   C)Karadeniz      D)Muson

383)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun geçmişten günümüze kadar yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebeplerinden biri değildir?

A)Zengin yer altı ve yerüstü kaynaklarına sahip olması
B)Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C)Verimli tarım arazilerine sahip olması
D)İklimin çok soğuk olması

384) Aşağıdaki madenlerden çıkarıldığı yer ve kullanıldığı alanlarla ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

     Maden Adı      Kullanıldığı Alan      Çıkarıldığı Yer
A)Bakır      elektrik-elektronik      Murgu-Küre
B)Krom      demir,çelik sanayi      Divriği-Hekimhan
C)Linyit      otomatik  sanayi      Bursa-Bolu
D)Bor         jet ve roket yapımı      Kütahya-Eskişehir

385)Ahmet 5 günlük bir gezi programına katılmıştır. Ve gezi boyunca uğradığı yerde edindiği bilgileri şöyle sıralamıştır.
1.ve 2. gün: Milas ve Efesi gezdik burada dev bir kütüphane kalıntılarının olduğunu gördük.
3. gün:Uşak müzesinde Karunun hazinelerini inceledik.Burada gördüğüm dünyanın ilk paraları dikkatimi çekti
4.ve 5. gün:Eskişehir üzerinden Ankara’ya geçtik.Burada gezdiğimiz çeşitli müzelerde süslemeli çanak-çömlekler, fibular ve bunlara ait olduğu uygarlığın ünlü bir kraldı.

   Ahmet bu gezide sırasıyla hangi uygarlıklara ait yoğun bilgiler edinmiştir?

A)Hititler-İyonlar-Urartular
B)Sümerler-Asurlar-Urartular
C)Firigler-İyonlar-Lidyalılar
D)İyonlar-Lidyalılar-Firigler

386)Bir yerde gece ile gündüz sıcaklığı arasındaki fark fazla olursa o yerde mekanik (fiziksel) parçalanma fazla olur.Bu bilgiye göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde mekanik parçalanma en fazla görülür?

A)Ekvator İklimi   B)Muson İklimi   C)Çöl İklimi   D)Kutup İklimi

387)Anadolu Uygarlıklarından olup; Saban kırana ve ekili tarlaya zarar verene çok ağır cezalar veren, “Kral Midas’ın Ülkesi” olarak bilinen, başkenti GORDİON olan ve bugün ki İç Anadolu topraklarında yaşamış olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Lidyalılar      B)Frigler   C)Hititler   D)İyonlar
388)Ülkemiz Kuzey yarımkürede bulunduğu için genel olarak kuzeyden esen rüzgarlar soğuk, güneyden esen rüzgarlar ise sıcak karakterlidir. Yani kuzeyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşünürken güneyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını arttırır.Buna göre aşağıdaki rüzgarlardan hangisi estiği yerde hava sıcaklığını arttırır?

A)karayel   B)Poyraz   C)Yıldız   D)Lodos

389)Aşağıda verilen iklim çeşitlerinden hangisi Türkiye’de görülmez?

A)Karasal İklim   B)Akdeniz İklimi   C)Muson İklimi   D)Karadeniz İklimi

390)Bir yerin iklim koşullarını etkileyen birçok iklim faktörü vardır. Aşağıdakilerden hangisi iklim koşullarını belirleyen faktörlerden biri sayılmaz?

A)Toprak çeşidi   B)Yükselti   C)Enlem   D)Denize yakınlık- uzaklık

391)Aşağıdaki bilgilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonuçları arasında yer almaz?

A)Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine çok yaklaştığı bir yerde olması
B)Doğusu ve batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı bulunması
C)Üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada olması
D)İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması

392)10o K paraleli ile 10o  G paraleli için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Ekvatora olan uzaklıkları eşittir.
B)Uzunlukları eşittir
C)İki paralel arasındaki yaklaşık mesafe 2220 km dir
D)Yıl boyunca kış mevsimi özellikleri görülür.

393)Aşağıdaki yargılardan hangisi küçük ölçekli haritaların özellikleri arasında yer almaz?

A)Gösterilen alan fazladır
B)Ülke, ülkeler ya da dünya haritaları küçük ölçeklidir.
C)Küçültme oranı daha azdır
D)Ayrıntılar daha azdır

394)Ülkemizde aynı anda Karadeniz, Karasal ve Akdeniz iklimleri görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde farklı iklimlerin görülmesine neden olan faktörlerden biri değildir?

A)Bitki örtüsünün farklılık göstermesi
B)Dağların uzanış yönü
C)Denize göre konum
D)Yer şekillerinin farklılık göstermesi

395)Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır
B)Ekvatoru dik keserler
C)Doğu yarımkürede 180 meridyen bulunur
D)Başlangıç noktası ekvatordur.

396)Paralel daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)Sıfır paraleli Ekvatordur.         B)360 tanedir
C)Kutuplarda nokta halindedir.      D180 tanedir.

397)Aşağıdakilerden hangisi ekvatorun özelliklerinden sayılmaz?

A)Yarıçapı bütün paralellerin yarıçapından büyüktür
B)Kutup noktalarına eşit uzaklıktadır
C)Güneş ışınlarını yıl boyunca dik açıyla alır
D)Çizgisel hızın en fazla olduğu dairedir.

398)1 / 5.000.000 ölçekli çizilmiş bir Türkiye fizik haritasını 1 / 1.000.000 ölçekle yeniden çizdiğimizde aşağıdakilerden hangisinin gerçeklenmesi beklenemez?

A)Merkezler arası harita uzaklığının artması
B)Ayrıntıları gösterme gücünün artması
C)Yerşekillerinin daha belirgin hale gelmesi
D)Haritanın daha dar bir yüzeye çizilmesi

399)Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir dünya haritası daha az ayrıntılı olacaktır?

A)1 / 3.000.000   B)1 / 6.000.000   C)1 / 10.000.000   D)1 / 20.000.000

400) 5 derece doğu meridyeni üzerinde bulunan A şehrinde yerel saat 10:00 ise 5 derece batı meridyeni üzerinde B yerel saat kaç olur?

A)10:20      B)10:40      C)09:20      D)09:40

CEVAP ANAHTARI ( 376/400)
376   D   386   C   396   B
377   D   387   B   397   C
378   B   388   D   398   D
379   A   389   C   399   A
380   D   390   A   400   C
381   A   391   B      
382   B   392   D      
383   D   393   C      
384   C   394   A      
385   D   395   D      
.