Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Sbs 8.sınıf deneme sınavı çöz - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Sbs 8.sınıf deneme sınavı çöz  (Read 29371 times)

Offline soscu

  • Global Moderator
  • Öğretmen
  • *****
  • Posts: 140
Sbs 8.sınıf deneme sınavı çöz
« on: Mayıs 02, 2009, 03:25:04 ÖS »

 
1-Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin özelliklerinden
biridir?
a)Manda ve himaye taraftarı olmaları
b)Düşman işgaline karşı mücadele etmeleri
c)İtilaf Devletleri tarafından kurulmuş olmaları
d)Anadolu’nun işgalini kolaylaştırmaları

2-Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’nın daveti üzerine İstanbul’a geldi.itilaf devletlerinin
İstanbul boğazında demirlemiş donanmasını görünce “geldik-
leri gibi gidecekler “demiştir.
 Mustafa Kemal’in bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisi-
nin kanıtıdır?
a)Ahmet İzzet Paşa’ya olan güveninin
b)İstanbul hükümetinin işgalcileri ülkeden atacağına inancı
c)itilaf devletlerinin geri çekileceğine inanması
d)Türk milletine olan güveninin

3-Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulanması üzerine işgal bölgelerinde Kuva-i Milliye  adı verilen bölgesel direniş
örgütleri kurulmuştur.
    Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i  Milliye birliklerinin özellikle
rinden biri değildir?
a)İtilaf birliklerine karşı savaşmışlardır
b)Azınlıkların zararlı faaliyetlerine karşı mücadele etmişlerdir
c)Osmanlı devleti tarafından kurulmuştur
d)bulundukları bölgelerin işgalini engellemeye çalışmışlardır

4-I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Sınırları dışında
Galiçya  Makedonya ve Romanya cephelerinde savaşmıştır.
    Osmanlı Devleti’nin bu cephelerde savaşması;
I-Kapitülasyonları kaldırmak
II-müttefiklerine yardım etmek
III-Boğazların güvenliğini sağlamak
   Gibi amaçlardan hangisi yada hangilerine yöneliktir?
a)I ve II                                         b)Yalnız I
c)Yalnız  II                                   d)Yalnız III

5-Erzurum Kongresinde “Milli Meclis derhal toplanmalı,
 Hükümetin çalışmaları meclis denetimine girmelidir” kararı alınmıştır.
   Bu karar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
a)İstanbul hükümeti ile yakınlaşmak istendiğinin
b)yeni bir anayasa hazırlanmak istendiğinin
c)İstanbul Hükümetinin otoritesinin zayıfladığının
d)Ulusal iradenin sağlanmak istendiğinin

6-Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra öncelikle milli birliği
sağlamak istiyordu. Böylece mücadele millete mal edilebilirdi.
   Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik değildir?
a)İstanbul hükümetiyle Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
b)Havza Genelgesi’nin yayınlanması
c)Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin oluşturulması
d)Sivas Kongresi’nin toplanması7-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milli’yi ilan etmesi üzerine İtilaf Devletleri meclisi dağıtarak İstanbul’u resmen işgal etmiştir.
  İtilaf devletlerinin Mebusan Meclisini dağıtmalarının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mebusan Meclisi’nin M. Kemal’in isteğiyle toplanması
b)İstanbul Hükümeti ile görüş ayrılıklarının başlaması
c)Mustafa Kemal Paşa’nın milletvekili olarak seçilmesi
d)Mebusan Meclisinin aldığı kararların çıkarlarına aykırı olması

8-Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı ardından yaşanan gelişmelerden biri değildir?
a)Moskova Antlaşması                  b)Afgan Dostluk Antlaşması
c)Londra Konferansı                     d)Kars Antlaşması


9- I. TBMM 23 Nisan 1923’te açılmıştır .I. TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a)Meclis Hükümeti sistemi uygulanmıştır.
    b)Yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrılmıştır.
c)Kurucu meclistir.
d)Meclis başkanı Hükümetinde başkanıdır

10-Sivas Kongresi’nden sonra Temsil heyeti Ali Fuat Paşayı batı cephesi Kuva-i Milliye komutanlığına ataması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
a)Temsil Heyeti’nin hükümet gibi çalıştığının
b) İstanbul’un işgal altında olduğunun
c)Kuva-i Milliye birliklerinin düzene girdiğinin
d)Direniş cemiyetlerinin birleştirilmek istendiğinin


11- Atatürk 1932 yılında Mac Arthur ile görüşmesinde II.Dünya Savaşı ile ilgili görüşlerini açıklamıştır.Bu olay Atatürk’ün  hangi özelliğinin göstergesidir?

a)Açık görüşlülüğü                                  b)vatanseverliği
c)İleri görüşlülüğü                                   d)idealistliği

12- İtilaf devletleri TBMM’nin varlığını resmen ilk defa nerede tanımıştır?
    a) Amasya Görüşmesi           b) Paris barış konferansı
    c) Londra Konferansı              d) Gümrü barış ant.


13-*Azınlık hakları çevre ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar oranında olacaktır.
*Milli sınırlardan bahseder.
*Kars ,Ardahan ve Batı Trakya’da halk oyuna başvurulabilir
*Kapitülasyonlar kabul edilemez
 Yukarıda verilen kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
a)Misak-ı Milli                               b)Sivas Kongresi
c)Erzurum Kongresi                       d)Amasya Genelgesi
14-I. İnönü Savaşı’nın ardından İtilaf devletleri Londra konferansını toplamışlardır.İtilaf Devletlerinin Londra Konferansını toplamalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)TBMM ile İstanbul Hükümetini barıştırmak
b)Sevr Antlaşmasında küçük değişiklikler yaparak meclise kabul ettirmek
c)Türklerin Savaş istediğini dünyaya göstermek
d)Yeni Türk devletini dünyaya tanıtmak

15-“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.” Sözleri Atatürk’ün hangi özelliğini yansıtmaktadır?

a)Açık görüşlülüğü                                  b)açık sözlülüğü
c)İleri görüşlülüğü                                   d) vatanseverliği

16- Düzenli ordu birliklerinin mücadele etmediği ve sadece Kuva-i Milliye birliklerinin mücadele ettiği cephemiz aşağıdakilerden hangisidir?

a)Doğu cephesi                                  b)Çanakkale cephesi
c)Güney cephesi                                d)batı cephesi


17- Kurtuluş Savaşı’ında ilk başarı Doğu cephesinde Ermenilere karşı kazanılmış ve Ermeniler Gümrü Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmışlardır.
Doğu cephesinde başarının sağlanmasındaki en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir.

A)Rusyadan cephane ve silah yardımının gelmesi
B)Doğu cephesi komutanı K. Karabekir Paşa’nın Mondros’a uymayarak orduyu terhis etmemesi
C)Halkın direniş göstermesi
D)İngilizlerin Ermenilere destek vermemesi

18-Osmanlıyı savunmasız bırakmak amacıyla Mondros ateşkes antlaşmasına itilaf devletlerinin koyduğu madde hangisidir?

a-İtilaf devletleri güvenliklerini tehtid eden yerleri işgal edebilecek
b-Osmanlı ordusu terhis edilecek
c-Vilayeti sitte illerinde herhangi bir karışıklık çıkarsa buralarda işgal edilebilecek
d-Haberleşme araçları itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak

19. Sevr Antlaşması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İtilaf Devletleri yaptıkları işgalleri Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek için hazırladılar.
B)Bu antlaşma Osmanlı Devleti’ne Mondros Ateşkes Antlaşması ile kaybettirdiği toprakları geri kazandırdı.
C)TBMM bu antlaşmayı kabul etmedi.
D)Bu antlaşma hiçbir zaman uygulanamadı

20-) Birinci İnönü Muharebesi sonucunda Sovyetler Birliği ile TBMM arasında sınırları belirleyen ve dostane ilişkiler kuran bir antlaşma imzalandı. Sakarya zaferinden sonra da Türkiye-Suriye sınırını çizen ve Fransızların işgal ettikleri yerlerden çekilmesini öngören Ankara Antlaşması imzalandı.
Kurtuluş Savaşına ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.
B) Ulusal mücadelenin haklılığı Batılı devletler tarafından kabul edilmiştir.
C) TBMM ilk askeri başarısını Sovyetler Birliği’ne karşı kazanmıştır.
D) Anadolu’daki tüm işgaller sona ermiştir.
21-) Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM’de yaptığı konuşmasında:


   Bu durum,
I.   Kuva-yı Milliye güçlerin oluşturulması
II.   Düzenli ordu birliklerinin oluşturulması
III.   Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
gelişmelerinden hangisi ya da hangilerini öncelikle zorunlu hale getirmiştir?
   A) Yalnız I         B) Yalnız II      C) I ve II      D) Yalnız III

22-) TBMM, öncelikle kendi varlığına yönelik ayaklanmaları önlemek amacıyla 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkardı. 18 Eylül 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun uygulanmasını çabuk ve etkili kılmak, asker kaçaklarını cezalandırmak amacı ile İstiklal Mahkemeleri’nin kurulmasını kabul etti.
Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin uygulanmasının, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkili olduğu söylenemez?
A) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulmasında
B) Ayaklanmaların bastırılmasında
C) TBMM’nin varlığına yönelik olumsuz uygulamaların önlenmesinde
D) Düzenli ordunun oluşturulmasında

23-) 23 Şubat 1921’de toplanan Londra Konferansı’nda Ankara ve İstanbul hükümetlerinin delegeleri karşı karşıya geldiler. İngiliz başbakanı Llyod George ilk konuşma hakkını İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa’ya verdiğinde O, “Söz ulusumun asıl vekillerine aittir. Bundan dolayı Anadolu Kurulu’na söz verilmesini rica ederim” dedi ve konferansta bir daha konuşmadı.
İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa’nın bu sözlerine bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)   Konferansta Ankara Hükümeti’nin işinin kolaylaştığına
B)   Ankara ve İstanbul delegeleri arasında görüş ayrılıklarının azaldığına
C)   İstanbul Hükümeti’nin TBMM’yi destekler bir politika izlediğine
D)   Tevfik Paşa’nın İstanbul Hükümeti başkanlığından istifa ettiğine

24-) Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlayarak halktaki tüm silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in bu genelgeyi yayımlamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Yerel direnişi desteklemek
B)   Düzenli ordu birliklerini dağıtmak
C)   Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
D)   Ayaklanmaları bastırmak

25-) Aşağıdaki devletlerden hangisine Sevr Antlaşması ile Anadolu’dan toprak verilmemiştir?
A)                               B)

C)                               D)
26-) Atatürk, çocukluk ve gençlik yıllarını Osmanlı Devleti’nin en buhranlı ve en çalkantılı dönemlerinde yaşamıştır. Bu çağlarını Balkanlar’da ve ülkenin çeşitli yerlerinde geçirmiş, yıkılmakta olan Devlet’in çöküş sebeplerini ve kurtarılma yollarını düşünme fırsatı bulmuştur. Bu bilgilerden yola çıkarak Atatürk’ün fikir hayatının oluşmasında aşağıdaki şehirlerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
A) Selanik   B) Manastır   C) İstanb   ul   D) Edirne

27-) Mustafa Kemal’in Harp Okulundan
sonra gittiği okuldur.
            
Mezun olduktan sonra 5. Ordu’da
görev yaptığı şehirdir.

Görevinden sonra Manastır’da
bulunduğu karargahtır.
Verilen kavram haritasını tamamlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?   
A) 3. Ordu       B) Suriye
C) Harp Akademisi   D) Şam
                     
9-) Atatürk, Türk milletine siyasetten ekonomiye, ekonomiden kültürel ve sosyal alanlarda olmak üzere birçok eser bırakmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün en büyük eseridir?
A) Türkiye İş Bankası      B) Türk Tarih Kurumu
C) Türk Dil Kurumu      D) Türkiye Cumhuriyeti

10-) Aşağıda Mustafa Kemal’in gittiği okullar verilmiştir.
   1.Askeri Rüştiye      2.Harp Okulu
   3.Askeri İdadi      4.Şemsi Efendi Okulu
   5.Harp Akademisi
29-Mustafa Kemal’in gittiği bu okulların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 2,5,3,1,4      B) 4,1,3,2,5
C) 4,3,1,2,5      D) 1,4,3,5,2
30-) Atatürk, Türk milletine siyasetten ekonomiye, ekonomiden kültürel ve sosyal alanlarda olmak üzere birçok eser bırakmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün en büyük eseridir?
A) Türkiye İş Bankası      B) Türk Tarih Kurumu
C) Türk Dil Kurumu      D) Türkiye Cumhuriyeti
31-) Selanik, Manastır ve Sofya Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında önemli yer tutan şehirlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerin ortak özellikleri arasında sayılamaz?
A) Birbirine hiç benzemeyen kültürel ve doğal özellikler göstermesi
B) Batıdan gelen fikir akımlarının yayıldığı şehirler olması
C) Balkan topraklarında yer alması
D) Mustafa Kemal’in bu şehirlerde olan olaylardan etkilenmiş olması
32-) İstanbul Hükümeti’nin işgallere engel olamadıkları bir ortamda Türk milleti, ulusal hak ve çıkarlarını koruyup kollamak, haklı sesini bütün dünyaya duyurmak ve uygulanmaya başlayan kararlara sessiz kalınmayacağını göstermek amacıyla Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmuşlardır.
  Buna göre müdafaa-i hukuk cemiyetleri işgalleri engellemek için hangi faaliyetlerde bulunmuş olamaz?
A) Kongreler, mitingler ve protesto telgraflarıyla işgallerin haksızlığını duyurmak
B) Ülke ve devletin bütünlüğünü korumak
C) Tek kurtuluş yolu olarak İngilizlerin himayesine girerek, devletin varlığını devam ettirmek
D) Ulusal hak ve çıkarları koruyup kollamak

33-) Siyasi yollardan yürütülen faaliyetler vatanın kurtuluşu için yeterli olmayınca Türk milleti silahlı mücadele yolunu seçmiştir. Sivil direniş ilk işgallerle ortaya çıkmıştır. Özellikle İzmir’in işgalinden sonra düşmana karşı koyan, düşmanı durdurmaya çalışan sivil silahlı güçlere Kuva-yı Milliye denilmiştir.
     Buna göre Kuva-yi Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ülkede başlayan işgalleri durdurmak
B) Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak
C) İstanbul Hükümetinin işgallere karşı sessiz kalması
D) Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak
34-)
Türk efesinin örnek konuşması dikkate alındığında, halkın direniş örgütleri kurmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Osmanlı hükümetinin işgallere karşı gelemediğini fark etmeleri
B) Cumhuriyet yönetimi istemeleri ve işgalleri fırsat olarak görmeleri
C) Mustafa Kemal Atatürk’ün emrini beklemeleri
D) İşgal kuvvetlerinin halka iyi davranmaması

35-) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından hemen önce, İzmir ve çevresinde başlayan Yunan işgalleri Aydın, Manisa hattında yayılmaya başlamıştı. Mustafa Kemal Yunan işgalinin protestosu için mitingler yapılmasını, valilik ve kolordu komutanlıklarından istemiştir. Buna göre Mustafa Kemal’in bu isteğinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşgalci güçlere karşı düzenli orduyu kurmak
B) İtilaf Devletlerinin Yunanlılara baskı yapmasını sağlamak
C) Ulusal bilincin uyanmasını sağlamak
D) Anadolu harekâtının İstanbul Hükümeti’nce tanınmasını sağlamak

36-)

Şemada soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Kuva-yı Milliye birlikleri kuruldu
B) İtalyanlar Anadolu’dan çekildi.
C) Wilson İlkeleri yayınlandı.
D) Paris Barış Konferansı toplandı.

37-) Aşağıdakilerden hangisi Yunanlıların İzmir’in işgali konusundaki iddialarının haksızlığını kanıtlayan ilk uluslararası belgedir?
A) Wilson İlkeleri            B) General Milne Raporu
C) General Harbord Raporu       D) Amiral Bristol Raporu

38-) Mustafa Kemal, Samsuna çıktığında halkın, kurtuluş için, üç farklı görüşü benimsediğini görmüştür. Bunlar; İngiltere’nin mandasını isteyenler, Amerikan himayesini isteyenler, bölgesel kurtuluş yollarını arayanlardır. Ancak, Mustafa Kemal, bu fikirleri reddederek, tam bağımsızlığın şart olduğunu ifade etmiştir. Buna göre Mustafa Kemal’in bu fikrini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?
A) Ya istiklal, ya ölüm    
B) Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri
C) Yurtta sulh, cihanda sulh      
D) Bir Türk dünyaya bedeldir.

39-)   Karar: Erzurum Kongresi’nde her türlü yabancı işgal ve mücadelesine karşı topyekûn karşı konulacaktır.
         Durum:  Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgallere karşı Türk halkı İstanbul’dan ümidini kesmiş ve vatanın bütünlüğünü korumadan ziyade, kendi bölgelerini korumaya yönelik yöresel direniş örgütleri kurmuşlardır. Buna göre, yukarıdaki durumun kararla çelişen yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu halkının İstanbul Hükümeti’ne olan güvenini yitirmesi
B) Yurdun işgaline karşı bölgesel direnişlerin oluşması
C) Bütün direniş örgütlerinin birleştirilmesi
D) İstanbul Hükümeti’nin işgallere kayıtsız kalması
   
40-) Amasya Genelgesinde yer alan  “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile ne vurgulanmak istenmiştir?
A) Milli mücadelenin amacı ve yöntemi
B) Milli sınırların varlığı
C) Cumhuriyet yönetiminin gerekliliği
D) Milli bir kongrenin toplanmasının gerekliliği

41) Lozan Barış Antlaşmasında Misak-ı Milli karalarına uygun olmayan kararlarda alınmıştır.
Aşağıdaki karalardan hangisinin Misak-ı Milliye aykırı olduğu söylenebilir?
A) Yabancı okulların denetiminin Türkiye’ye bırakılması
B) Hatay’ın ülke sınırları dışında kalması
C) Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi
D) Yunanistan’daki Türklerle Anadolu’daki Rumların yer değiştirmesi

42) I. Saltanatın kaldırılması
      II. Cumhuriyet’in ilanı
      III. Çok partili hayata geçişin denenmesi
      IV. Halifeliğin kaldırılması
Verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?
A) II-I-IV-III               B) II-III-IV-I                 
C) I-II-IV-III                 D) I-II-II-IV

43) 1 Kasım 1922’de kabul edilen bir kanunla saltanat kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun çıkarılmasındaki temel nedendir?
A) Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması
B) Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanması
C) Londra konferansının toplanması
D) Lozan barış görüşmelerine Osmanlı hükümetinin de çağırılması

44) Hilafet saltanatla birlikte kaldırılmayıp Cumhuriyetin ilanından sonraya bırakılmış olduğu halde, inkılâplar başlamadan hemen önce kaldırılmıştır. Buna göre halifeliğin inkılâplardan önce kaldırılmasının aşağıdaki nedenlerden hangisine dayandığı söylenebilir?
A) Hilafetçilerin desteğine ihtiyaç duyulması
B) Hilafet yanlılarının önce inkılâpların yapılmasını istemesi
C) Hilafetin inkılâpların önünde bir engel teşkil etmesi
D) Halkın inkılâp hareketlerine hazırlıklı durumda olması

45) Rejimin adının konması
      Meclis hükümetinden kabine sistemine geçilmesi
       Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi
Yukarıdaki gelişmeler hangi olayın sonucudur?
A) Sivas Kongresinin         B) Cumhuriyetin ilanının           
C) TBMM’nin açılışının            D) Lozan Antlaşmasının

46) – Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkarılması
      -  İzmir İktisat Kongresinin toplanması
      -  Şapka Kanunun çıkarılması
Aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir gelişme verilmemiştir?
A) Eğitim ve kültür               B) Ekonomi                 
 C) Yönetim                   D) Sosyal

47) Takrir-i Sükûn Kanunu aşağıdaki olaylardan hangisi karşısında önlem olarak çıkartılmıştır?
A) Şeyh Sait İsyanı                    B) 31 Mart olayı
C) Menemen Olayı                     C) Mustafa Kemal’e suikast girişimi

48) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi TBMM’nin açılışına zemin hazırlamıştır?
A) Mebusan Meclisinin dağıtılması
B) Çerkez Ethem isyanının bastırılması
C) İzmir’in işgal edilmesi
D) Temsil Kurulunun Ankara’ya gelmesi

49) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’de laikliğe geçişin aşamaları arasında yer almaz?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Anayasada “Devletin dini islam’dır” maddesinin çıkarılması
C) Ordunun siyasetten ayrılması
D) Medeni kanunun kabul edilmesi

50) I. Türk Dil Kurumu
     II. Harf Devrimi
    III. Türk Tarih Kurumu
    IV. Medeni Kanunun Kabulü
     V. Millet Mekteplerinin açılması
Yukarıda verilen devrimlerin kronolojik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) V, IV, I, II, III      B) II, I, III, IV, V      
C) IV, II, V, III, I      D) I, II, III, IV, V

Test bitti! herkese başarılar dileriz

HAZIRLAYANLAR:

SERPİL DİLBİRLİĞİ-MUSTAFA ALTINSOY
Offline SBS maqduru

  • Aday Öğretmen
  • *
  • Posts: 1
  • Gender: Female
Ynt: Sbs 8.sınıf deneme sınavı çöz
« Reply #1 on: Haziran 02, 2009, 07:18:35 ÖS »
 ::) :)) :Dtskkür ederim böle bi test k0yduqunus icin...fkat aklıma takılan 1 $ey vaR.. ??? Cevp anahtaRı neRde??? tekRar teşekküR edeRim