Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
İnkilap Tarihi Atatürkçülük ünitesi soruları testleri çöz - Sosyal Bilgiler

Author Topic: İnkilap Tarihi Atatürkçülük ünitesi soruları testleri çöz  (Read 122255 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
8.SINIF INKILAP TARİHİ (ATATÜRK İLKELERİ)


 
Soru 1.  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in devletçilik ilkesi içerisinde düşünülemez?

A)   Devletin özel teşebbüse kredi sağlaması
B)   Devletin sanayi alanında yatırım yapması
C)   Ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından yapılması
D)   Devletin ekonomik faaliyetleri planlaması

Soru 2.  Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A)   Devletçilik
B)   Laiklik
C)   İnkılâpçılık
D)   Cumhuriyetçilik

Soru 3.  Kurtuluş Savaşının kazanılmasında Atatürk İlkelerinden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A)   Cumhuriyetçilik
B)   Milliyetçilik
C)   Devletçilik
D)   Laiklik

Soru 4.  İzmir İktisat Kongresi
              —Merkez Bankası’nın kuruluşu
              —M.T. A.’nın kuruluşu
              Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A)   Halkçılık
B)   Devletçilik
C)   Milliyetçilik
D)   Cumhuriyetçilik

Soru 5.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkelerinin dayandığı temel faktörlerden değildir?

A)   Akılcılık
B)   Çağdaşlık
C)   Milli Egemenlik
D)   Örf, adet ve gelenekler
Soru 6.  –Akıl bilim ve çağdaşlığı esas alır.
              –Ulusun yücelmesi ve yükselmesi esastır.
              –Birleştirici ve bütünleştiricidir.
              Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Halkçılık
B)   Milliyetçilik
C)   Cumhuriyetçilik
D)   İnkılapçılık


Soru 7.  –Saltanatın kaldırılması
              –Medeni kanunun kabulü
              –Halifeliğin kabulü
              Yukarıdaki inkılaplar aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A)   Cumhuriyeti kuruluşuna
B)   Eğitim ve öğretimin yeniden düzenlenmesine
C)   Laik devlet düzenine geçilmesine
D)   Çok partili hayata geçilmesineSoru 8.  Türkiye Cumhuriyeti Devleti güç ve otoritesinin kaynağını nereden almaktadır?

A)   Türk Milletinin tarihinin köklü olmasından
B)   Kanunların bilimsel olmasından
C)   Hâkimiyetin millete ait olmasından
D)   Medeniyetin gelişmişlik seviyesinden

Soru 9.  Amasya Genelgesi’nde “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı yer almıştır. Bu karar aşağıdaki ilkelerin hangisinin uygulanmasını sağlamıştır?

A)   Ulusal egemenlik
B)   Yurtta barış dünyada barış
C)   Akılcılık ve bilim
D)   Batılılaşma ve çağdaşlaşma

Soru 10.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlke ve İnkılâplarının genel amacıdır?

A)   Cumhuriyet yönetimini kurma ve devam ettirme
B)   Vatandaşlar arasında eşitlik sağlama
C)   Türk ulusunu çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaştırma
D)   Dünya barışında öncülük yapmak
Soru 11.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi ile Bağdaştırılamaz?

A)   Yürütmenin üstünlüğü
B)   Hukukun üstünlüğü
C)   Çoğulcu demokrasi
D)   Ulusal egemenlik

Soru 12.  Mustafa Kemal Cumhuriyetin ilk yıllarda yeterli sermaye birikiminin olmaması nedeni ile Devletin ekonomik politikasını yönlendirmek için aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya koymuştur?

A)   Cumhuriyetçilik
B)   Devletçilik
C)   Halkçılık
D)   Laiklik


Soru 13.  –Türk Dil Kurumunun kurulması
                –Türk Tarih kurumunun Kurulması
                Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?

A)   Devletçilik
B)   İnkılâpçılık
C)   Milliyetçilik
D)   Bağımsızlık

Soru 14.  Çağdaşlaşma; Milletin refah ve bolluk içerisinde yaşamasını sağlamak toplumu geliştirmektir. Her alanda çağa ayak uydurmaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?

A)   Saltanatın kaldırılması
B)   Tarımda makineleşme
C)   Takvim ve ölçülerde yenilik
D)   Ankara’nın başkent oluşu

Soru 15.  “Devlet özel teşebbüsün birbirine karşı değil birbirinin tamamlayıcısıdır.” Sözü Atatürk ilkelerinin hangisi ile ilgilidir?

A)   Devletçilik
B)   Cumhuriyetçilik
C)   İnkılapçılık
D)   Laiklik
Soru 16.   Sosyal eşitlik ve fırsat eşitliği gibi kavramlar Atatürk ilkelerinin hangisinin temelini oluşturur?

A)   Laiklik
B)   Halkçılık
C)   Milliyetçilik
D)   Devletçilik

Soru 17.  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin özelliklerinden biri değildir?

A)   Seçme ve seçilme
B)   Düşünce hürriyeti
C)   Bağımsızlık
D)   Tek partili yönetim
Soru 18.  Atatürk’ün kılık-kıyafet alanında yaptığı yenilikler aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır?

A)   Bağımsızlık
B)   Milliyetçilik
C)   Çağdaşlaşma
D)   EgemenlikSoru 19.  “Benim hayatta yegane şerefim, servetim Türklük’ten başka bir şey değildir” Mustafa Kemal’in bu sözü hangi ilke ile ilgilidir?

A)   Milliyetçilik
B)   Cumhuriyetçilik
C)   Halkçılık
D)   Devletçilik


Soru 20.  Hangi kavram Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı ile bağdaşmaz?

A)   Demokrasi
B)   Bireycilik
C)   Ulusal egemenlik
D)   Hürriyet

Soru 21.  Atatürk milliyetçiliğinin temel öğesi nedir?

A)   Yurt birliği
B)   Siyasal varlıkta birlik
C)   Birlikte yaşamak hususundaki ortak istekte içtenlik
D)   Din, ırk köken birliğiSoru 22.  Atatürkçü düşüncede halkçılıkta bulunmayan unsur hangisidir?

A)   Sınıf mücadelesi
B)   İmtiyazlara karşı olmak
C)   Siyasi demokrasi
D)   Toplumsal dayanışmaSoru 23.  Atatürk’ün halkçılık ilkesi aşağıdaki unsurlardan hangisiyle benzerlik gösterir?

A)   Sınıf hakimiyeti
B)   Liberal devlet
C)   Dayanışmacılık
D)   MeşrutiyetçilikSoru 24.  Atatürkçü dünya görüşünün temelini oluşturan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Geleneksel düşünce
B)   Akıl ve bilim
C)   Felsefe
D)   Dini düşünceSoru 25.  Atatürk İnkılâplarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ekonomik kalkınmayı sağlamak
B)   Türk ordusunu güçlü hale getirmek
C)   Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
D)   Kapitülasyonları kaldırmak         

CEVAP ANAHTARI


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
A   D   B   B   D   B   B   C   A   C   A   B   C   D   A   B   D   C   A   B
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
C   A   C   B   C                                                           
.