Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Sosyal Bilgiler Bilgi Yarışması soruları Cevaplı Test - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Sosyal Bilgiler Bilgi Yarışması soruları Cevaplı Test  (Read 45875 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Sosyal Bilgiler Bilgi Yarışması soruları Cevaplı Test
« on: Aralık 05, 2011, 09:23:13 ÖÖ »
BİRİNCİ GRUP SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1. 1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan beyliklere Birinci dönem Anadolu Türk Beylikleri denir. Bu beyliklerden Hasankeyf, Mardin ve Harput yöresinde kurulan hangisidir?
A) Mengücekler
B) Saltuklular
C) Danişmendliler
D) Artuklular

2. Düşmanları tarafından hile ile yenilgiye uğratılan Türklerin, Ergenekon ovasında yeniden çoğalıp tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla çarpışmalarını anlatan, Ergenekon Destanı aşağıdaki Türk Devletlerinden hangisine aittir?
A) Büyük Hun İmparatorluğu
B) Köktürk Devleti
C) Uygurlar
D) Kırgızlar

3. Ülkemizde eğitim-öğretimde birliğini sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhid-i tedrisat kanunu                     
B) Takrir-i sükûn kanunu
C) Medreselerin kapatılması                   
D) Teşkilât-ı esasiye kanunu

4. Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra Mareşallik ve Gazilik ünvanı verilmiştir?
A) I. İnönü   
B) Eskişehir-Kütahya      
C) Sakarya   
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

İKİNCİ GRUP SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1. Bizans imparatorluğu ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında yapılan ve Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş hangisidir?
A) Miryokefalon savaşı
B) Malazgirt savaşı
C) Kösedağ savaşı
D) Dandanakan savaşı


2. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yaşayan ilk medeniyetlerden birisi değildir?
A) Hititler
B) Frigler
C) Lidyalılar
D) Asurlar


3.  -    Merkezi bir yönetimleri yoktu.
 -    İsteyen herkes katılabiliyordu.
 -    Yurdun işgalini geciktirmiştir.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Türk Ordusu                  
B)Kuva-yı Milliye
C)TBMM Ordusu                   
D)Hareket Ordusu


4. Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaş’ına girmesine sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hammadde ve pazar ihtiyacı
B)İtilaf Devletlerinin tarafsız kalmasını istemeleri
C)Japonya’nın savaşa girmesi
D)Osmanlı gemilerinin Rus limanlarına saldırması

ÜÇÜNCÜ GRUP SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1. Osmanlı Devletinde; Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile ordu görevlileri ve devleti ilgilendiren davalara bakmakla görevli devlet görevlisi kimdir?
A) Nişancı
B) Kazaskerler
C) Defterdar
D) Vezirler

2. İnsanlar tarımla uğraşıp hayvanları evcilleştirdikten sonra yerleşik hayata geçmeye başladılar. Anadolu’da M.Ö. 6000 yılları dolaylarında kurulan ilk şehir yerleşim yeri neresidir?
A) Alacahöyük
B) Hattuşaş
C) Çatalhöyük
D) Alişar

3. Kaşgarlı Mahmut’un, Türkçe’nin zenginliğini, Arapça ve Farsça yanındaki değerini ispatlamak ve Türkçe’yi Araplara öğretmek için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Lügati’t Türk
B) Kutadgu Bilig
C) Siyasetname
D) Koçibey Risalesi

4. Milli Cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde, Anadolu ve Rumeli müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir?
A) Sivas Kongresi                                               
C) Misak-ı Milli
B) Erzurum Kongresi                                             
D) Amasya Genelgesi

GENEL KÜLTÜR SORULARI

1. Eurovizyon şarkı yarışmasında Türkiye adına bugüne kadar en iyi dereceyi yapan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şebnem Paker
B) Ajda Pekkan
C) Sertab Erener
D) Nilüfer

2. Piri Reis'in Dünya Haritası aşağıdaki kâğıt paralardan hangisinin arka yüzünde bulunmaktadır?
A) 5   YTL
B) 10 YTL
C) 20 YTL
D) 1   YTL
Ahmet Yavuz İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet DEMİR Tarafından Bilgi- Kültür Yarışması İçin Hazırlanan Sorular Aşağıdadır.
1- Yeryüzündeki gerçek uzunlukların harita veya plana geçirilirken ne kadar küçültüldüğünü gösteren orana ne denir?    (ÖLÇEK)
 
2- Tarihin ilk tarafsız metinleri sayılan ve Hititler tarafından çivi yazısıyla yazılan yıllıklara ne ad verilir?    (ANAL)
3- Kaşgarlı Mahmut’un 11. yüzyılda Türkçe’nin zenginliğini anlatmak için yazdığı eserinin adı nedir?   (DİVANÜ LÜGATİ’T TÜRK)
4- Kitreli yoğun su üzerine, özel hazırlanmış boyalarla resim yapma ve bunu kağıda aktarma sanatına ne denir? ( EBRU)
5- Cumhuriyet dönemi ilk kadın doktorumuzun adı nedir?  (SAFİYE ALİ)
6- Atatürk’ün ‘’Benim Gazetem’’ dediği ve Milli Mücadele’nin yayın organı olan gazetenin adı nedir?  (İRADEYİMİLLİYE)
7- Osmanlı Devleti’nde maliye işlerinden sorumlu divan üyesine ne denirdi?   (DEFDERDAR)
8- Anadolu’da 13. yüzyılda kurulmuş esnaf ve sanatkarların birliğine ne denir?  (AHİLİK)
9- Sanayi İnkılabı ilk hangi ülkede başlamıştır?  (İNGİLTERE)
10- Osmanlı padişahlarından hangisinin mesleği kuyumculuktur?
(KANUNİ SULTAN SULEYMAN)
7.SINIF SOSYAL BILGILER  BILGI YARIŞMASI SORULARI
1) Osmanlı devleti kapitülasyonları ilk kez hangi devlete vermiştir?
Venedikliler
2) 1538’de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile Andrea Dorya komutasındaki haçlı donanması arasındaki yapılan deniz savaşının adı nedir?
Preveze Deniz Savaşı
3) Kızıl deniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan kanalın adı nedir?
Süveyş kanalı
4) Çin’den başlayıp Orta Asya üzerinden Karadeniz deki kırıma ulaşan tarihi ticaret yolunun adı nedir?
Ipek yolu
5) 15ve 16.yy da Avrupa’da edebiyat, sanat ve bilimdeki değişme ve gelişmelere ne denilmektedir?
Rönesans
6) Coğrafi keşifleri ilk başlatan devlet hangisidir?
Portekiz
7) Reform hareketleri ilk önce hangi ülkede başlamıştır?
Almaya
8) Sanayi inkılâbı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
Ingiltere
9) Osmanlı devletini doğuda en geniş sınırlara ulaştıran antlaşma hangisidir?
Ferhat paşa (Istanbul) Antlaşması
10) Bugünkü Türkiye-Iran sınırı yaklaşık olarak hangi antlaşma ile çizilmiştir?
Kasri-Şirin
11) Osmanlı devletinin 1.dünya savaşında yenilmesine rağmen toprak kazandığı tek cephe hangisidir?
Kafkasya
12) Adalet işlerine bakan kadıların ve müderrislerin atama ve görevden alma işlemlerini yürüten Divani-Hümayun üyesi kimdir?
Kazasker
6.SINIF SOSYAL BILGILER  BILGI YARIŞMASI SORULARI

1.  Öküz öldürmenin saban kırmanın cezasının ölüm olduğu,tarıma büyük önem veren Anadolu uygarlığı hangisidir?
Firigyalılar

2.Dünya bor minerallerinin yüzde kaçı Türkiye'dedir?

%63       
3.Ergenekon Destanı hangi Türk Devletine aittir?

Köktürk Devleti

4.Türkler öldürülen düşmanın taştan kabaca yontulmuş suretlerini temsil eden heykellere ne diyorlar?

Balbal

5.Orhun Yazıtları hangi devlete aittir?

2.Köktürk Devleti

6.Özbekistan'ın başkenti neresidir?
Taşkent

7. 10derece doğu meridyeninde saat 10.00 ise 15 derece doğu meridyeninde bulunan bir yerde saat kaçtır?
10.20

8. Pankuş adı verilen meclisi olan ilk defa tarih yazıcılığına başlayan Anadolu medeniyeti hangisidir?
Hititler

9.Yüzölçümü en geniş olan Türk devleti hangisidir?
Kazakistan

10. Yusuf Has Hacib'in yazmış olduğu eserin adı nedir?
Kutadgu-Bilig

11. Küçük bir azınlığın veya sınıfın yönetimde etkili olduğu yönetim biçimi hangisidir?
Oligarşi

12. Hangi antlaşma ile Mekkeliler Medineli Müslümanları siyasi bir güç olarak tanımışlardır?
Hudeybiye

.