Author Topic: Kpss eğitim bilimleri rehberlik testleri  (Read 10545 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Kpss eğitim bilimleri rehberlik testleri
« on: Ağustos 14, 2008, 07:53:09 ÖS »

423.   Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve
rehberlik   uzmanının    görevlerindendir?   (2001
KPSS-96)
A)   öğrencinin devam durumunu izlemek
B)   öğrencilerle ilgili kişisel bilgileri mü düre iletmek
C)   Başarıyı engelleyen etmenleri araştırmak
D)   öğretmeni olmayan sınıfın dersine girmek
E)   Sınavlarda gözetmenlik yapmak
424.   Kendisine     başvuran     bir    öğrencide,    ciddi
psikolojik      sorunların      belirtisi      olabilecek
davranışlar  gören   bir  psikolojik   danışma   ve
rehberlik uzmanının izlemesi gereken en sağlıklı
yol aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-117)
A)   ûğrenciye psikolojik testle uygulayarak teşhis
koymaya çalışmak
B)   Veliyle iletişime geçerek durumun bir uzman
tarafından incelenmesini sağlamak
C)   öğretmenleriyle   konuşarak   öğrenciye  gerekli
hoşgörüyü göstermelerini istemek
D)   Uygun bir tedavi planı geliştirerek uygulamak
E)   öğrencinin arkadaşlarından, öğrenci hakkında
bilgi toplamak
Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri
•   Rehberlik   hizmetleri   bürosunca   verilen   yıllık
çalışma planı çerçevesinde kendi sınıfı İçin yıllık
bir çalışma planı hazırlar.
•   Rehberlik saatlerinde sınıfa girer
•   Sorumlu    olduğu    sınıfla    ilgili    çalışmalarda,
işbirliği   yaptığı   rehber   öğretmene   her   türlü
yardımda   bulunur.   (örnek,   gelişim   dosyasının
tutulması)
•   Problemi   tespit   edilen   öğrencilerle   mülakat
yapar. Kişisel ve ailevi problemlerinin çözülmesi
için gerektiğinde okul yönetimi, öğretmenler ve
aileleriyle işbirliği içinde çalışır ve sonuçları rehber
öğretmenle birlikte toplu dosyaya işler. Kendisi
genel bilgileri işler.
•   Rehber öğretmenle  işbirliği  yaparak,  seçmeli
ders.   bölüm,  okul,  iş  ve  meslek seçimlerinde
öğrencilere yardım eder.
•   Öğrencilerin eğitici kol çalışmalarına etkin bir
şekilde katılmalarını sağlar Rehber öğretmenlerle
işbirliği yaparak öğrenciyi tanımak için gerekli
bilgileri toplamak için form, fiş, gözlem kartları,
anket,  test ve  benzerlerini  uygular,   kendisinin
 
yapabileceği değerlendirmeleri yapar ve sonuçlan rehber öğretmenle birlikte öğrenci toplu dosyasına işler.
Diğer Öğretmenler
Okul Müdürünün Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile ilgili vereceği görevleri yapar.
425. Sınıf öğretmeninin rehber uzmanlara yardım amacıyla aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirilmesi en uygun olur? (2001 KPSS-72)
A)   öğrencilerin   test   ve   diğer   ölçme   araçlarını
uygulamak
B)   öğrencilerin toplu dosyalarını tutmak
C)   öğrencilerin,  ilgi ve yeteneklerine uygun olan
eğitsel okullarda görev almalarını sağlamak
D)   öğrencilere meslekleri tanıtıcı bilgiler vermek
E)   Sınıf   ortamında   sorun   yaşayan   öğrencilere
çözüm yolları önermek
426. Sınıf içinde bir problemle karşılaşan öğretmenin
yapması     gereken     l|k   {§     aşağıdakilerden
hangisidir? (2001 KPSS-92)
A)   Rehberlik servisine göndermek
B)   Problemi, belirtileriyle saptamak
C)   Çözüm yollarını araştırmak
D)   Okul idaresine haber vermek
E)   Öğrenci velisini çağırmak
427. Okulda rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2001 KPSS-109)
A)   Okul rehberlik hizmetlerinin sorumlusu müdürdür
B)   Okulda   rehberlik   kuruiunun   yanı   sıra   okul
danışma kurulu da olmalıdır
C)   Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sadece
psikolojik danışman sorumludur
D)   Rehberlik        hizmetlerinin        yürütülmesinde
öğretmenlere düşen bazı görevler vardır
E)   Rehberlik     kurulunda     öğrencilere    de    yer
verilmelidir
 
Rehberlik
 
201
 

 
428. "öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenerek uygun okul programlarına yönlendirilmesi" hizmetinin en üst düzeyindeki sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS-49 )
A)   Okulmüdürü
B)   Koordinatördanışman
C)   Psikolojik danışman
D)   Milli eğitim müdürü
E)   Sınıf öğretmeni
429. Okul rehberlik hizmetlerine yardımcı olmak için branş öğretmenlerî aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevlidir? (2002 KPSS-50 )
A)   öğrencilere    yakın    çevresindeki    meslekleri
tanıtmak
B)   öğrencilerin ailevi problemlerini belirlemek
C)   öğrencilerin özel sorunlarını çözmeye yardım
etmek
D)   öğrencilerin      yetenekli      oldukları      alanları
beiiriemek
E)   öğrencilerin     ilgi     ve     yeteneklerini    dersin
konularıyla ilişkilendirmek
430. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi bir okulun rehbertik ve psikolojik danışmanlık biriminin görevlerinden değildir? (2002 KPSS-53 )
A)   öğrencilerin,      karar     verme      stratejilerinin
gelişmesine yardım sağlama
B)   öğrencilerin çalışma alışkanlık ve tutumlarının
gelişmesinde yardım sağlama
C)   öğrencilere    meslek    dallarını    tanıtmak    ve
yönlendirmek için çalışmalar yapma
D)   Öğrencilerin  duygusal sorunlarını  çözmelerine
yardım etme
hedef
E)    Öğrencilerin         gerçekleştiremediği davranışların belirlenmesine çalışma
431. Öğrencilerin hakkında toplanan bilgilerin gizliliğinin korunmasında aşağıdakilerden hangisinin daha öncelikli bir önemi vardır? (2003 KPSS-96)
A)   öğrencinin fıziksel gelişimi
B)   Akademik haşan düzeyi
C)   Ailesinin sosyokültürel yapısı
D)   Psikolojik özellikleriyle yasal durumu
E)   ilgi ve yetenekleri
 
432. Öğrencilerin         derse         karşı         ilgilerinin
değeriendirilmesi,   aşağıdaki   rehbeıiik
görevlilerinden  hangisine daha  uygun düşer? (2003 KPSS-103)
A)   Psikolojik danışma
B)   Dal öğretmeni
C)   Koordinatör rehber
D)   Müdür yardımcısı
E)   Eğitsel Kol öğretmeni
.