Author Topic: Kpss ölçme değerlendirme tarama testi  (Read 13331 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Kpss ölçme değerlendirme tarama testi
« on: Ağustos 19, 2008, 12:52:43 ÖÖ »

1.   I.    Belli alandaki bilgilerin hiç değiş¬memesi
II.   Ezber sayesinde öğrencilerin zeka¬larının gelişeceği
III.  Daha   ileriki   öğrenmelere   temel oluşturması
VI.  Öğretiminin ve ölçülmesinin kolay olması
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri bilgi düzeyindeki davranış¬ların öğretim hedefi olarak seçilme¬sinin sebeplerindendir?

A)  I-II   B)  I-III       C)    II-IV                                                    D)   I-II-IV         E)   I-II-III

2.   Bir coğrafya öğretmeni çoktan seç¬meli bir sınavda öğrencilerine bir grafik vermiş ve öğrencilerin grafiğe göre verilen seçeneklerden yanlış olanını bulmasını istemiştir. Bu du¬rumda öğretmen hangi bilişsel dü¬zeydeki davranışı ölçmek istemiştir?

A) Bilgi   B) Kavrama   C)  Uygulama   
D) Sentez     E) Değerlendirme

3.   
I.    Bir cümleyi öğelerine ayırmak
II.    Bir grafiği sözel bir ifadeye dönüş¬türme
III.   Eldeki verilerle ilgili ve tutarlı uygun hipotezler kurabilme
VI. Belli davranıştan ölçmek için özgül test maddeleri geliştirme
Yukarıdaki açıklamaların hangisi ya da hangileri sentez basamağındaki davranışlardır?
A) Yalnızca I   B) I-II      C)  I-III           D) III-IV   E) Yalnızca II

4.   
I.   Hata oranı azdır
II.   Yorumlamak zordur
III.   Ölçülen ve ölçen aynı cinstir.
IV.   Ölçmeyi yorumlamak kolaydır
V.   Hata oranı fazladır
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri dolaylı ölçmeye aittir?
A)   I-III-IV
B)   I-II
C)   Yalnız II
D)   III-IV-V
E)   Yalnız III

5.   Bilişsel alanda öğretim hedeflerinin sınıflandırılmasında üçüncü aşama hangisidir?
A)   Bilgi   B)  Uygulama      C)  Kavrama        D)  Sentez   E)   Değerlendirme

6.   Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemine örnek olamaz?
A)   A)Kitaplıktaki kitapların sayılıp, sayısının söylenmesi
B)   B)Bugün hava çok soğuk olduğunun söylenmesi
C)   C)Sınıftaki öğrencileri boy sırasına koyma
D)   D)Sınavdan başarılı sayılmak için,baraj puanın belirlenmesi
E)   E)Velinin erkek olduğunun belirtilmesi

7.   Bir edebiyat öğretmeninin çoktan seçmeli bir testte öğrencilerinden, verilen beyitteki en belirgin söz sa-natını bulmalarını istemesi öğretme¬nin hangi düzeydeki davranışı ölç¬mek istediğinin kanıtıdır?
A)   Bilgi   B)   Kavrama   C)   Uygulama                D)  Analiz   E)   Sentez

8.   Aşağıdakilerden hangisi bir bireyde "iç ölçütle" de-ğerlendirme davranışının oluştuğu¬nun kanıtadır?
A)   Bir deyimin anlamını açıklamak
B)   Bir öykünün ana fikrini özetlemek
C)   Bir makaledeki birbiriyle çelişen iki düşünceyi göstermek
D)   Projesini gördüğü bir aletin nasıl ça¬lıştığını kestirmek
E)   Formülü verilen bir kimyasal mad¬denin adını söylemek

9.   Sentez düzeyinde bilişsel davranışı ölçmede en uygun ölçme aracı han¬gisidir?
A)   Kısa cevaplı testler
B)   Çoktan seçmeli testler
C)   Doğru-yanlış testleri
D)   Yazılı yoklamalar
E)   Eşleştirme maddeleri

10.   “Bir ölçme kümesinin sahip olduğu matematiksel (formal) özeliklerdir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Ölçme
B)   Ölçek
C)   Ölçüm
D)   Ölçüm hatası
E)   Değerlendirme

11.   Bilişsel davranışların uygulama ba¬samağında ölçülebilmesi için ölçme durumunun verdiği problem nasıl olmalıdır?
A)   Hatırlamayı önlemelidir
B)   Uygulanacak ilkeyi de vermelidir
C)   Cevaplayıcı için yeni olmalıdır.
D)   Uygulanacak ilkenin değerlendiril¬mesini gerektirmelidir
E)   Cevaplayıcıdan çözümleme isteme¬lidir

12.   Aşağıdakilerden hangisi Ölçek türleri arasında yer almaz?
A)   Sınıflandırma ölçeği
B)   Birim ölçek
C)   Sıralama ölçeği
D)   Eşit aralıklı ölçek
E)   Oranlı  ölçek

13.   Duyuşsal davranış ölçülerinin kulla¬nımı hangi durumda doğru olmaz?
A)    Öğrencileri   okul   dışı   etkinliklere yönlendirmek
B)   Meslek seçiminde öğrencilere yol göstermek
C)   Öğrencileri  derslerine  çalışmaları için güdülemek
D)   Sınıf geçme notuna karar vermek
E)   Ödül alacak öğrencileri belirlemek14.   Hangisi "Grup çalışmalarına ilgi duyma" hedefine ulaşıldığının gös¬tergesi olarak nitelendirilebilecek en geçerli davranıştır?
A)   Bir gruba katılarak grup kararlarını etkilemek
B)   Bir gruba katılarak çalışmaları izle¬mek
A)   Bir  grubun   üyeleriyle   arkadaşlık kurmak
C)   Grupla çalışma yöntemi konusunda bir kitap okumak
D)   Grup çalışmasının yararından bah¬setmek

15.   Duyuşsal alanla ilgili hedefler açık ve gözlenebilir olmalıdır. Aşağıdaki hangi duyuşsal hedef bu anlamda uygun değildir?
A)   Öğrenci çalışmayı sevecektir.
B)   Öğrenci tartışmaya gönüllü katıla¬caktır.
C)   Öğrenci yan yıl boyunca istediği bir romanın özetini verecektir.
D)   Öğrenci bir hafta boyunca gönüllü olarak sınıftaki çiçekleri sulayacak¬tır.
A)   Öğrenci   matematik   problemlerini ödev verilmeden yapacaktır.

16.   Duyuşsal alanla ilgili öğretim hedef¬lerinin hangisi ikinci sırada yer alır?
A)   Alma
B)   Tepkide bulunma
C)   Değer verme
D)   Örgütleme
E)   Bir değerler bütünüyle nitelenmişlik

17.   
-Ölçeğin her bir birimi diğerleri ile eşittir
-Başlangıç noktası olan sıfır izafi sıfırdır.
Yukarıda iki temel niteliği verilen ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Aralıklı ölçek
B)   Sınıflama ölçeği
C)   Birim ölçek
D)   Oranlı ölçek
E)   Sıralama ölçeği

18.   Halkoyunları oynama gibi bir beceri¬nin ölçülmesinde beceriyi oluşturan davranışın analizi ölçmeci için en çok neye yarar?
A)   İcranın gözlenip puanlamasını ko¬laylaştırır.
B)   İcra sırasının belirlenmesini kolay¬laştırır.
C)   Değerlendirmede eşitliği sağlar.
D)   Oyuncuların  kendilerini  değerlen¬dirmelerini sağlar.
E)   Oyunun gösteri süresini belirlemeyi kolaylaştırır.

19.   Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi temel ölçmeye örnektir?
A)   Termometre ile ısının ölçülmesi
B)   Yaylı kantarla ağırlığın ölçülmesi
C)   Bir öğrencinin IQ seviyesinin ölçülmesi
D)   Mehmet’in kardeş sayısının belirlenmesi
E)   Öğrenci bilgisinin test ile ölçülmesi

20.   Bir yazılı yoklamanın planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)   Planların kullanılış amacı
B)   Puanlama anahtarı
C)   Sınavın kapsayacağı konular
D)   Soruların ölçeceği davranışlar
E)   Cevaplama süresi

21.   Değerlendirmenin üç temel öğesi tam ve doğru olarak aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)   Ölçek-Karar-Karşılaştırma
B)   Ölçme-Karşılaştırma-Yargı
C)   Yargı-Ölçek-Sonuç
D)   Ölçme-Ölçüt-Karar
E)   Ölçek-Ölçme-Karar

22.   Yazılı yoklamaların kısa cevaplı test¬lere nazaran geçerlilik düşük olma¬sının sebebi nedir?
A)   Puanlayıcı yanlılığı
B)   Değerlendirme güçlüğü
C)   Soru güçlüğü
D)   Yoklanabilen kapsamın sınırlılığı
E)   Cevaplama süresinin uzunluğu

23.    Ölçme sonuçlarının karşılaştırıldığı,  değerlendirmeye dayanak sağlayan belirlenmiş düzeye verilen addır
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Ölçme
B)   Ölçek
C)   Karar
D)   Ölçüt
E)   Değerlendirme

24.   Yazılı yoklamalarda cevaplayıcının yazısının okunaksız olması ne gibi bir sakınca yaratır?
A)   Puanlama güçlüğü
B)   Ölçütün geçersizliği
C)   Yorumlama hatası
D)   Soru belirsizliği
E)   Kapsam darlığı


25.   Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemi değildir?
A)   Matematik sınavında geçme notunun belirlenmesi
B)   Öğrencilerin kilolarının belirlenmesi
C)   Öğrenci kişilik özelliklerinin ölçülmesi
D)   Müzik sınavının geçer notunun belirlenmesi
E)   Öğrencinin fen dersine karşı tutumunu belirleme


26.   Bir öğretmen bir yazılı yoklama kağı¬dını baştan sona okuyup 10 puan vermiştir. Bu puanlama yöntemine ne ad verilir?
A)   Analitik anahtarla puanlama
B)   Genel izlenimle puanlama
C)   Okuma ile puanlama
D)   Yargılama ile not verme
E)   Hatalardan puan kırarak not verme


27.   Hangisi yazılı yoklamalarda puanla¬ma yanlılığını önler?
A)   Cevaplayıcıların   kimliklerinin   giz¬lenmesi
B)   Kısa cevap gerektiren soruların ha¬zırlanması
C)   Soruların önceden denenmesi
D)   Cevaplamaya bol süre verilmesi
E)   10 yerine 100 ile puanlama

28.   Hangisi yazılı yoklamaları puanlar¬ken birden fazla puanlayıcı kullanıl¬masının en önemli sebebidir?
A)   Hızlı puanlama yapmak
B)   Puanlama hatalarını ortaya çıkar¬mak
C)   Puanlayıcıdan kaynaklanan yanlılık¬ları önlemek
D)   Puanların güvenirliğini artırmak
E)   Puanlamayı daha kolay hale getir¬mek


29.    Bazı durumlarda puanlayıcı bir ceva¬bı puanlarken aynı kağıtta daha önce puanladığı bir cevabın etkisinde kalmaktadır. Bu durumu önlemek için aşağıdakilerden hangisinin ya¬pılması gerekmektedir?
A)   Bütün kağıtlarda bir sorunun cevabı okunduktan sonra diğer soruya ge¬çilir.
B)   Cevaplayıcıların kimlikleri gizlenir
C)   Puanlayıcı bir kağıdı iki defa okur
D)   Bütün kağıtlar değişik sıra ile iki de¬fa okunur
E)   Yukarıdakilerin hepsi


30.    Bir yazılı yoklama sırasında Ahmet bir soruyu istenilenden çok fazla ve gereksiz bilgi vererek cevaplamıştır. Bu durumda öğretmen o soruyu na¬sıl puanlamalıdır?
A)   Ahmet'e yazdığı fazla bilgi oranında ek puan     verilmelidir
B)   Ahmet'in puanını yazdığı fazla bilgi oranında kırmalıdır.
C)   Ahmet’e o sorudan sıfır puan ver¬melidir
D)   Ahmet'in cevabındaki fazla ve ge¬reksiz bilgileri dikkate almamalıdır.
E)   Ahmet'in o sorusunu geçersiz say¬malıdır.


31.   
-Ders          Güvenirlik Katsayısı          Standart Sapma
Fen bilgisi                 0,70                                   4
Cografya                   0,60                                   5
Matematik                 0,80                                   3
Türkçe                       0,60                                   6
Sosyal bilgiler           0,90                                   3

Yukarıda güvenirlik katsayıları ve standart sapma değerleri verilen  testlerden hangisinin standart hatası en küçüktür?
A)   Fen bilgisi
B)   Türkçe
C)   Coğrafya
D)   Sosyal bilgiler
E)   Matematik

32.   Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarına karışacak hatalar arasında yer almaz?
A)   Ölçmeyi yapandan kaynaklanan hatalar
B)   Ölçme aracından kaynaklanan hatalar
C)   Ölçme sonucunun tutarsızlığından kaynaklanan hatalar
D)   Ölçme yapılan özellikten kaynaklanan hatalar
E)   Ölçme aracından kaynaklanan hatalar

33.   Maddeleri ya da birkaç kelimesi çı¬kartılmış cümlelerden oluşan bir test, gerektirdiği cevaplama yöntemi ba¬kımından hangi tiptendir?

A)  Doğru-yanlış     B)  Kısa cevaplı    C)  Seçmeli     D)  Eksik cümle     E)  Sınıflamalı

34.   Bir öğretmen uyguladığı testin sorularını iki yarıya ayırmıştır.Testi yanıtlayan öğrencilerin her yarı için puanları hesaplanmıştır.Elde ettiği iki puan dağılımı arasında korelasyon katsayısını  0,65    olarak hesaplamıştır.
Bu testin güvenirlik katsayısı (Tutarlılık) kaçtır?
A)   0,75
B)   0,78
C)   0,59
D)   0,80
E)   0,62

35.   Yazılı yoklamalarda cevaplayıcının yazısının okunaksız olması ne gibi sakıncalar yaratır?
A)   Ölçütün geçersizliği
B)   Yorumlama hatası
C)   Soru belirsizliği
D)   Kapsam darlığı
E)   Puanlama güçlüğü

36.   
I.   Manav Ali amca tüm tartımların da 50 gr fazla tartmakta
II.   Manav Ali amca bir tartımda dalgınlıkla 90 gr eksik tartmıştır
III.   Manav Ali amca akrabalarına 100 gr fazla tartmaktadır
Yukarıda yapılan ölçmelerdeki hatalar hangisinde doğru olarak verilmiştir?
            I                            II                             III
A)    Sabit                     Tesadüfü                Sistematik
B)    Sistematik             Sabit                     Tesadüfü
C)    Tesadüfü               Sistematik            Sabit
D)    Sabit                     Sistematik            Tesadüfü
E)    Sistematik            Tesadüfü               Sabit

37.   Türkiye geneli yapılan bir KPSS sınav sonucunda, optik okuyucunun her öğrencinin sınav puanını 5 puan eksik hesaplandığı ortaya çıkmıştır.                                                     Yapılan bu ölçmede ne tür hata yapılmıştır?
A)   Sistematik
B)   Sabit
C)   Tesadüfü
D)   Tekrar
E)   Değişken

38.   Kabul edilebilir yada edilemez performans sınırlarının öğretmen ve öğrenciler için açıkça belirtildiği kriter grubu ölçeğidir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Portfolyo
B)   Tutum ölçeği
C)   İlgi ölçeği
D)   Rupric
E)   Performans testi

39.   Hangisi   doğru   yanlış   testlerinin olumsuz bir yanı değildir?
A)   Tahminle doğru cevabı bulma olası¬lığı yüksektir.
B)   Üst zihinsel becerilerin ölçülmesin¬de kullanılması zordur.
C)   C) Öğrencilerin yanlış öğrendikleri yer¬leri   ortaya   çıkarma   maksadıyla kullanılmaz.
D)   Yanlış cevapların sürekli olarak sa¬lık verilmesi eğitim hedefleri açısın¬dan sakıncalıdır.
E)   Cevaplaması ve puanlaması çok zaman alır.


40.   Hangisi öğrencilerin eksik ya da yan¬lış öğrendiği noktaları belirlemede etkili değildir?
A)   Eşleştirmeli testler
B)   Doğru-Yanlış testleri
C)   Yazılı yoklamalar
D)   Çoktan seçmeli testler
E)   Kısa cevaplı testler

41.   
I.   Geçerlilik
II.   Güvenirlik
III.   Objektiflik
IV.   Kullanışlılık

Yazılı bir yoklama yerine, kısa cevaplı bir testin tercih edilmesi, yukarıda verilen özelliklerden hangisi yada hangilerini etkiler?
A)   I-II-IV
B)   Yalnız II
C)   I-II
D)   II-III-IV
E)   I-II-III-IV

42.   Doğru yanlış tipindeki maddelerden oluşacak bir test hazırlayan bir öğ¬retmen "doğru" (D) ve "yanlış" (Y) anahtarlanmış madde sayısını hangi oranda ayarlamalıdır?
A)   Yarısı Y, yansı D
B)   Beşte biri D, beşte dördü Y
C)   Üçte biri Y, üçte ikisi D
D)   Üçte ikisi Y, üçte biri D
E)   Beşte dördü D, beşte biri Y

43.    Hangisi iyi hazırlanmış bir çoktan seçmeli testte bulunması gereken bir özellik değildir?
A)   Madde kökünde daha seçenekler okunmadan göze çarpan temel bir fikir olmalıdır.
B)   Madde kökü basit ve yalın olarak ifade edilmelidir.
C)   Seçenekler ve madde kökü arasın¬da dilbilgisi açısından bir uygunluk olmalıdır.
D)   Seçenekler arasında eş veya zıt an¬lamlı ifadeler bulunmamalıdır
F)   Zor maddelerin kökünde cevaplayıcıyı doğru cevaba yönlendiren ipuç¬ları bulunmalıdır.

44.   Hangisi çoktan seçmeli testlerde "hepsi" seçeneğinin kullanılmaması gereken bir durumdur?
A)   Madde kökü olumsuz yapıdaysa
B)   Madde kökünde en doğru cevap is¬teniyorsa
C)   Aynı   anlama   gelen   seçenekler mevcutsa
D)   Seçenekler arasında binişildik varsa
E)   Kökteki sorunun birden fazla yanlış cevabı varsa

45.   Hangisi çoktan seçmeli testlerin öze¬liklerinden biri değildir?
A)   Kısa zamanda doğru ve nesnel ola¬rak puanlanabilir.
B)   Cevaplandırılması çok az zaman alır.
C)   Çok sayıda madde içerir ve bu sa¬yede testin güvenirliği artar.
D)   Üst zihinsel becerileri ölçmede etki¬lidir.
F)   Kısa süre içinde çok fazla özelliği ölçebilir.

46.   30 Maddelik bir testte madde varyansları toplamı 2,8 ve test varyansı 5,6 ise güvenirlik katsayısı kaçtır?
A)   0,62
B)   0,51
C)   0,71
D)   0,70
E)   0,82

47.   KR-20 Formülüyle hesaplanmış güvenirlik katsayısı 0,70 olan bir testin, KR-21 ile hesaplanmış güvenirlik katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)   0,75
B)   0,80
C)   0,65
D)   0,70
E)   0,90

48.   58 öğrencinin girdiği fen ve teknoloji sınavında, 5.maddeyi 22 öğrenci cevaplandırmıştır.Bu sınavdaki 5. maddenin güçlük indeksi kaçtır?
A)   0,41
B)   0,58
C)   0,39
D)   0,61
E)   0,52

49.   
I.      Soruların basılmamış olması
II.     Öğrencilerin konuşma becerilerinin ölçülecek olması
III.    Sınava girecek bireylerin az olması
IV.    Uygulama için geniş bir zamanın bulunması
Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri sözlü yokla-ma yapılması için geçerli bir sebep değildir?

A)   Yalnızca I      B)   Yalnızca III   C)   I-II                   D)   I-II-III        E)   II-III-IV

50.   Aşağıdakilerden hangisi sözlü sınav¬ları diğer sınav türlerinden ayırt eden özelliktir?
A)   Soruların sözlü sorulması
B)   Birden fazla puanlayıcı bulunması
C)   Cevapların sözlü verilmesi
D)   Cevapların kompozisyon gerektir¬mesi
E)   Birden fazla soru sorulması

51.   Sözlü sınavlarda her öğrenciye ayrı soru sorulması sınav sonucu üzerin¬de ne gibi bir etki yaratır?
A)   Puanlama yanlılığı azalır
B)   Sınav puanlan öğrenciler arası fark¬lılıkları yansıtır
C)   Puanların güvenirliği yükselir
D)   Öğrencilerin puanları  birbirleri ile net olarak karşılaştırılamaz
E)   Sınavın kapsam geçerliği yükselir


52.   Sözlü ifade becerilerini yoklamak amacı ile yapılan bir sözlü sınav pu¬anlanırken adayın hangi niteliği dik¬kate alınmaz?
A)   Kullandığı kelimelerin konuya uy¬gunluğu
B)   Konuşma tonunun konuya uygunlu¬ğu
C)   Sorulan sorudaki bilgisinin doğrulu¬ğu
D)   Konuşmasındaki yerel aksan
E)   İfade biçiminin konuya uygunluğu

53.   Sözlü sınavların kullanışlılığını olumsuz yönde etkileyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir.
A)   Cevaplamanın çok zaman alması
B)   Cevapların kaydedilmemesi
C)   Sınavın bireysel olarak uygulanma¬sı zorunluluğu
D)   Soruların önceden hazırlanmaması
E)   Birden fazla ayırtman bulunması zorunluluğu


54.   Hangisi iki grup halinde verilen ve birbiriyle ilgili olan bilgi öğelerinin belli bir açıklamaya göre eşleştiril¬mesini gerektiren test tipidir?
A)   Doru-Yanlış testleri
B)   Yazılı yoklamalar
C)   Kısa cevaplı testler
D)   Eşleştirmeli testler
E)   Çoktan seçmeli testler


55.   Hangisi eşleştirmeli maddeler yazı¬lırken dikkat edilmesi gereken bir husus değildir?
A)   Madde sayısı en az 6 en çok 15 olmalıdır.
B)   Öncüler listesi ile cevaplar listesi benzeşik öğelerden oluşmalıdır.
C)   Öncüler ve cevaplar listesinde eşit sayıda öğe bulunmalıdır.
D)   Uzun ifadeler öncül olarak kullanıl¬malıdır.
E)   Cevaplar listesi sayfanın sol tarafı¬na yazılmalıdır.


56.   Hangi ifadede "belirtke tablosu" an¬latılmaktadır?
A)   Programla geliştirilecek davranışla¬rın listesi
B)   Programın kapsadığı konuların lis¬tesi
C)   Sınavda ölçülecek davranışların lis¬tesi
D)    Ölçülecek   davranışları   konularla bağlantılı olarak gösteren liste
E)   Sınavın kapsayacağı konuları gös¬teren liste


57.   Bir öğretmenin bütünleme sınavında kullanacağı soruların güçlük düzeyi ve güçlük dağılımı nasıl olmalıdır?
A)   Hepsi sınıfın ortalama yeterlik dü¬zeyinde
B)   Çeşitli güçlüklerde ve toplam olarak zor
C)   Çeşitli güçlüklerde ve toplam olarak kolay
D)   Hepsi  programın  tanımladığı  en yüksek yeterlik düzeyinde
E)   Hepsi programın tanımladığı en dü¬şük yeterlik düzeyinde58.   Test ve madde istatistikleri sonucu aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılmaz?
A)   Bir testin ve her bir maddenin güçlük derecesi ve kalitesi
B)   Öğretim etkinliğinin gruba uygunluğu
C)   Testin güvenirlik ve geçerliliği
D)   Ölçme araçlarının farklılıklarının ölçmeye etkisi
E)   Öğrenme güçlüğü çekilen konular

59.   Bir test kağıdında doğru cevaplandı¬rılmış maddeler sayısından yanlış cevaplandırılmış maddeler sayısının yarısı çıkarılmıştır. Bu yöntemle elde edilen puana ne denir?
A)   Şans puanı
B)   Ham puan
C)   Düzeltilmiş puan
D)   Hata puanı
E)   Gerçek puan

60.   Bir test kağıdında doğru cevaplandı¬rılmış maddeler sayısından yanlış cevaplandırılmış maddeler sayısının dörtte biri çıkarılarak puanlanmıştır. Bu işleme ne denir?
A)   Gerçek puanı bulma
B)   Şans başarısından arıtma
C)   Hata puanını bulma
D)   Ham puanı bulma
E)   Şans puanını düzeltme

61.   Bireyin özelliklerini değerlendirme ile ilgili çeşitli yaklaşımlar vardır. Hangi yaklaşımda sonuç değil süreç önem¬lidir?
A)   Psikometrik yaklaşım
B)   Eklektik yaklaşım
C)   Uzlaştırıcı yaklaşım
D)   izlenimci yaklaşım
E)   Davranışçı yaklaşım

62.   Aşağıdaki sınav türlerinden hangi ikisi kullanılış amaçları bakımından birbirine en yakındır?
A)   Yarışma ve sınıflama
B)   Yeterlilik ve tarama
C)   Seçme ve dönem sonu
D)   Dönem sonu ve bitirme
E)   Ara ve yeterlilik

63.    Bir öğrencinin kompozisyonu en çok 100 puan veren bir analitik anahtar ile puanlanmış ve toplam puan 75 bulunmuştur. Ölçme yazınında "75" sayısı hangi terimle adlandırılır?
A)   Analitik puan
B)   Anahtar puanı
C)   Ham puan
D)   Standart puan
E)   Yüzdelik puan


64.   Bir puan dağılımında Aritmetik ortalama 65, ortanca 62 ve mod 60 olarak bulunmuştur. Bu durumda puanların dağılımı hakkında nasıl bir yorum yapılabilir?
A)   Puanların yarıdan fazlası aritmetik ortalamanın altındadır
B)   Sola çarpık bir dağılım söz konusu¬dur
C)   Puanların yarıdan fazlası aritmetik ortalamanın üstündedir
D)   Puanlar normal bir dağılım göster¬mektedirler
E)   Puanlar ortancaya göre  simetrik dağılır

65.   Hangisi duyuşsal öğrenmelerin ger¬çekleştirilmesinin ve ölçülmesinin üzerinde pek durulmamasının nedenlerinden değildir?
A)   Duyuşsal hedeflere erişme uzun sü¬re alan kapsamlı bir iştir.
B)   Duyuşsal hedeflere erişme derece¬sini ölçmek zordur.
C)   Duyuşsal alanlarda belli konularda tek bir doğru değil pek çok doğru vardır.
D)   Duyuşsal    öğrenmelerin    bilişsel alandaki öğrenmelere etkisi yoktur.
E)   Duyuşsal öğrenmeler genellikle ki¬şinin yetenekleriyle çevresi arasın¬daki etkileşimin ürünleridir.


66.   Aşağıda verilenlerin hangisinde iki değişken hesaplanacak korelasyon katsayısının “0” olması beklenir?
A)   Dikkat / Öğrenme hızı
B)   Kilo  / Futbol becerisi
C)   Beslenme I / Mutluluk düzeyi
D)   IQ  /  Boy ilişkisi
E)   Branş / KPSS Puanı

67-70 MADDELER İÇİN
Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almış¬lardır "10,13,20,22,24,30,31,45,45,45"


67.   Bu notların aritmetik ortalaması kaç¬tır?
A)  25      B)  27      C)  27,5                                                    D)  28,5                 E) 30

68.   Bu notlar dizisinde mod hangi sayı¬dır?
A)  10      B)  20      C) 25      
D)  45                  E) 22

69.   Bu notların ortancası nasıl hesapla¬nır?
A)   10+13/2=11,5
B)   20+24/2=22
C)   24+30/2=27
D)   24+45/2=34,5
E)   30+45/2=37,5

70.   Bu dizide ranj nasıl hesaplanır?

  A)  13/10=3        B)  20-10=10     C)  30-13=17
  D)  45-20=25    E)  45-10=35
71.   Hangisi   ölçme  ve  değerlendirme dersinin kapsamı dışında kalır?
A)   İstatistiksel yöntemler
B)   Program hedeflerinin yazılması
C)   Not verme yöntemleri
D)   Program hedeflerinin saptanması
E)   Notların eğitim kararlarında kulla¬nılması


72.   Aşağıdakilerden hangisi bir beceri¬nin ölçülmesinde gözlenmesi gerekli " kritik" davranıştır?
A)   Beceriye temel olan bilişsel davra¬nış
B)   Beceriyi hızlandıran hareketler
C)   Becerinin başarılmasından doğan duyuşsal davranış
D)   Becerinin mükemmelliğini etkileyen hareketler
E)   Yukarıdakilerin hepsi


73.   Duyuşsal davranış ölçülerinin kulla¬nımı hangi durumda doğru olmaz?
A)   Öğrencileri   okul   dışı   etkinliklere . yönlendirmek
B)   Meslek seçiminde öğrencilere yol göstermek
C)   Öğrencileri  derslerine  çalışmaları için güdülemek
D)   Sınıf geçme notuna karar vermek
E)   Ödül alacak öğrencileri belirlemek


74.   Aşağıdakilerden hangisi sorulan bir veya birkaç kelimelik ifadelerle cevaplandırılan test tipidir?
A)   Çoktan seçmeli
B)   Doğru-yanlış
C)   Yazılı yoklama
D)   Kısa cevaplı
E)   Eşleştirmeli testler


75.   Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli testlerde "çift olumsuz" ifa¬delerden kaçınmak için etkili bir yön-temdir?
A)   Madde kökü olumsuz soru kipine dönüştürülür
B)   Madde olumlu kipte yazılır
C)   Maddedeki olumsuzluk eklerinden biri atılır
D)   Madde eksik cümle yapısına dönüş¬türülür
E)   Madde olumsuz kipte yazılır


76.   Hangi ifadede "belirtke tablosu" an¬latılmaktadır?
A)   Programla geliştirilecek davranışların listesi
B)   Programın kapsadığı konuların lis¬tesi
C)   Sınavda ölçülecek davranışların lis¬tesi
D)   Ölçülecek   davranışları   konularla bağlantılı olarak gösteren liste
E)   Sınavın kapsayacağı konulan gös¬teren liste


77.   Aşağıdakilerden hangisi yazılı yok¬lamaların kısa cevaplı testlere kıyas¬la geçerliğinin düşük olmasının ana sebebidir?
A)   Soru güçlüğü
B)   Objektif puanlama güçlüğü
C)   Kapsamın sınırlı olması
D)   Değerlendirme güçlüğü
E)   Cevaplama süresinin kısalığı


78.   “Bir ölçme kümesinin sahip olduğu matematiksel (formal) özeliklerdir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Ölçme
B)   Ölçek
C)   Ölçüm
D)   Ölçüm hatası
E)   Değerlendirme

79.   Aşağıdakilerden hangisi yazılı yok¬lamalarda puanlama yanlığını ön¬ler?
A)   Cevaplayıcıların  kimliklerinin  giz¬lenmesi
B)   Kısa cevap gerektiren soruların ha¬zırlanması
C)   Sorulan n önceden denenmesi
D)   Cevaplamaya bol süre verilmesi
E)   Sınavın kapsam geçerliliğinin yük¬seltilmesi

80.   Çoktan seçmeli bir sınavda sorulan 30 sorudan son 5 tanesi hiçbir öğrenci ta¬rafından işaretlenmemiştir. Bu sebepten dolayı öğretmen bu soruları puanlama¬ya dahil etmemiştir. Bu durum testin geçerliğini nasıl et-kiler?
A)   Sınav kolaylaştığından geçerlik yükselir
B)   O sorular puanlanmadığından ge¬çerlik etkilenmez.
C)   Sınav kapsamı daraldığı için geçer¬lik düşer
D)   Puanlama güvenirliği arttığından geçerlik yükselir.
E)   Test kullanışlılığı artar

81.   Bir ölçme aracının kullanıldığı mak¬sada hizmet etme derecesi hangi kavramla ifade edilebilir?
A)   Güvenirlik
B)   Geçerlik
C)    Kullanışlılık
D)   Tutarlılık
E)   Değerlendirme
82.      
I.   Test maddelerinin güçlük dereceleri
II.   Sınavı başaran öğrenci sayısı
III.   Test maddelerinin ayırt edicilik de¬receleri
IV.   Teste ölçülen davranışların ders hedeflerine uygunluğu
V.   Sınava katılan öğrenci sayısı
Yukarıdakilerden hangisi ya da han¬gileri bir başarı testinin geçerliğini kanıtlamak için uygun bir ölçüttür?
A)   Yalnızca I   
B)   Yalnızca IV   
C)   I-III
D)   II-IV   
E)   I-IV-V

83.    Bir matematik öğretmeninin öğrenci¬lerine uyguladığı 50 soruluk bir tes¬tin son 7 maddesi hiç bir öğrenci ta¬rafından işaretlenmemiştir. Bu se¬bepten dolayı öğretmen bu soruları puanlamaya dahil etmemiştir. Bu du¬rum testin geçerliğini nasıl etkiler?
A) Sınav kolaylaştığından geçerlik yük¬selir
B)  O sorular puanlanmadığından ge¬çerlik etkilenmez.
C)  Sınav kapsamı daraldığı için geçer¬lik düşer
D)  Puanlama   güvenirliği   arttığından geçerlik yükselir.
E)  Kullanışlılık artar

84.   Bir tarih öğretmeni öğrencilerine 30 soruluk bir test uygularken aynı okulda görevli başka bir tarih öğret-meni 50 soruluk bir test uygulamış¬tır. Bu iki testinde aynı konuları kap¬sadığını varsayarsak, ikinci öğret-menin uyguladığı sınavın geçerliği¬nin daha yüksek olduğunu savunan bir kişi aşağıdakilerden hangisini söylerse bu iddiasını doğru bir şekil¬de desteklemiş olur?
A)   İkinci öğretmenin uyguladığı sınavın süresi daha uzun olduğu için test puanlarının geçerliği daha yüksek¬tir.
B)   Birinci öğretmenin uyguladığı sınav daha az konu içerdiği için test puan¬larının geçerliği düşüktür
C)   İkinci öğretmenin uyguladığı sınav daha çok soru içerdiğinden test pu¬anlarının geçerliği daha yüksektir
D)   Birinci öğretmenin uyguladığı sınav daha kolay olduğundan geçerliği düşüktür.
E)   Kapsam geçerliliği artar


85.   Aşağıdaki geçerlik belirleme yöntem¬lerinden hangisi ya da hangileri ista¬tistiksel yaklaşıma dayalı olarak ger¬çekleştirilmiştir?
I.   Testin doğru yapıyı ölçüp ölçmedi¬ğini belirlemek için faktör analizi ya¬pılması
II.   Hazırlanan bir zeka testi ile önce¬den hazırlanmış ve geçerli kabul e-dilen başka bir zeka testi arasındaki korelasyonlara bakmak
III.   Bir testin kapsam geçerliğini  belir¬lemek için kapsam geçerliği  belir¬lenmiş bir test ile arasındaki  kore-lasyonlara bakmak
IV.   Bir testin kapsam geçerliğini belir¬lemek için o konuda uzman kişilere danışmak

A) Yalnızca I   B)  I-II             C)    I-III                                                D)  I-II-III   E)   II-H-IV


86.   Bir başarı testinin maddeleri ile ölçü¬len davranışların, dersin hedeflerine uygunluğunun saptanması aşağıda-kilerden hangisini belirlemek için uygun bir ölçüt olur?
A)   Testin iç tutarlığını
B)   Testin görünüş geçerliğini
C)   Testin kapsam geçerliğini
D)   Testin tesadüfi  hatadan arınıldık düzeyini
E)   Testin yordama geçerliğini


87.   Yazıl yoklamaların çoktan seçmeli testlere nazaran geçerliklerinin dü¬şük olduğunu savunan bir birey bu iddiasını aşağıdakilerin hangisi ile destekleyebilir?
A)   Soru güçlüğü
B)   Objektif puanlama güçlüğü
C)   Kapsamının sınırlı olması
D)   Değerlendirme güçlüğü
E)   Cevaplama süresinin kısalığı88.   Bir kurumun insan kaynakları de¬partmanında görevli olan bir ölçme ve değerlendirme uzmanı o kuruma iş başvurusu yapan bireylere bir ge¬nel yetenek testi uygulamış ve 1 se¬ne sonra işe alınan bireylerin iş per¬formansları ile genel yetenek testin-den aldıktan puanları arasındaki ko¬relasyona bakmıştır. Bu işlemi yapan ölçme ve değerlendirme uzmanı ge¬nel yetenek testinin hangi tür geçer¬liğini saptamaya çalışmıştır? "
A)   Kapsam geçerliği
B)   Yapı geçerliği
C)   Görünüş geçerliği
D)   Yordama geçerliği
E)   Uygunluk geçerliği

89.   Bir tarih öğretmeni öğrencilerine uy¬guladığı bir sınavda bir ya da birkaç soru yerine çeşitli konularda çok sa¬yıda soru sormuştur. Tarih öğretme¬ni böyle yaparak ilk olarak neyi amaçlamıştır?
A)   Testi daha güç hale getirmeyi
B)   Programdaki tüm konuları yoklamış olmayı
C)   Testin kapsamını genişleterek ge¬çerliğini artırmayı
D)   Öğrencileri sürekli olarak çalışmaya teşvik etmeyi
E)   Testin güvenirliğini artırmayı


90.   Aşağıdakilerden hangisi Ölçek türleri arasında yer almaz?
A)   Sınıflandırma ölçeği
B)   Birim ölçek
C)   Sıralama ölçeği
D)   Eşit aralıklı ölçek
E)   Oranlı  ölçek

91.   "Bir testin yordama geçerliğini belirle¬mede en önemli nokta, uygun bir ölçüt ölçüsü elde etmektir" Aşağıdakilerden hangisi ya da hangi¬leri ölçüt ölçüsünün sahip olması ge¬reken niteliklerden biridir?
I.   Ölçüt ölçüsü testin yordamaya ça¬lıştığı değişkenle doğrudan ilgili ol¬malıdır.
II.   Ölçüt ölçüsü oldukça kararlı olmalı ve günden güne değişmemelidir.
III.   Ölçüt ölçüsü kişinin başarısını ger¬çekten yanıtsan nesnel ve güvenilir bir ölçü olmalıdır.
IV.   Ölçütün elde edilmesi, kolay ve pra¬tik olmalıdır.

A)  Yanlıca I   B)  Yalnızca III   C)   I-III
D)  I-II-III   E)   I-II-III-IV

92.   Bir testin kapsam geçerliği aşağıdakilerin hangisi ile daha çok ilgilidir?
A)   Testin iç tutarlılığı ile
B)   Testteki soruların zorluk dereceleri ile
C)   Testin kullanışlılığı ile
D)   Maddeler  ile   ölçülen   davranışın dersin hedeflerine uygunluğu ile
E)   Test maddelerinin anlaşılır olması ile93.      I.   Soruların kolay olması
II.   Soruların konuları kapsaması
III.  Soruların açık ve anlaşılır olması VI. Sınav ortamının uygun olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da han¬gileri bir testin geçerliliğini artırır?
A) Yalnızca I   B)  Yalnızca III   C)  I-III   
D) III-IV   E) II-III-IV

94.   Bir ölçme aracındaki her maddenin tutarlı ve hatadan arınık ölçüm yap¬ması hangi kavram ile adlandırılır?
A)   Güvenirlik
B)   Geçerlik
C)   Değerlendirme
D)   Kullanışlılık
E)   Değerleme (ölçümlerine)

95.   Bir felsefe öğretmeni aşağıdakiler-den hangisini yaparsa öğrencilerine uygulayacağı testin güvenirliğini ar¬tırabilir?
A)   Maddelerdeki seçenek sayısını azaltırsa
B)   Testin cevaplama süresini uzatırsa
C)   Testteki maddeleri zorlaştırırsa
D)   Teste aynı güçlükte bir miktar daha soru eklerse
E)   Test maddelerini kolaylaştırırsa


96.   Bir başarı testinin güvenirliği kısaca nasıl tanımlanabilir?
A)   Test puanlarının bir norma göre yorumlanabilirliği   
B)   Test puanlarının sosyoekonomik yanlılıklardan bağımsızlığı
C)   Test puanlarının tesadüfi hatalar¬dan arınıklığı
D)   Test puanlarının okuldaki başarıyı yordama gücü
E)   Test puanlarının diğer basan testle¬ri ile olan korelasyonu


97.   Aşağıdaki eylemlerden hangisi sabit hata içerir?
A)   Bir bakkal terazisinin tarttığı her nesneyi gerçek ağırlığından 50 gr fazla tartması
B)   Bir öğretmenin  kız öğrencilerine daha yüksek puan vermesi
C)   Bir metrenin 50 cm den sonra yan¬lış ölçüm yapması
D)   Bir öğrencinin çok heyecanlanması sebebiyle sınavdan zayıf olması
E)   Yukarıdakilerin hiçbiri

98.   Hangisi ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan bir hatadır?
A)   Test yönergesinin anlaşılır ve açık olmaması
B)   Test kitapçığının baskısının kötü olması
C)   Öğretmenin puanlama esnasında kız öğrencilere yanlılık göstermesi
D)   Testin uygulandığı sınıfın çok soğuk olması
E)   Sınavda heyecanlanan bir öğrenci¬nin düşük performans sergilemesi99.   Eğitimde ölçmede değişken nasıldır, hangi ölçekle ölçülür?
A)   Değişken nitel, ölçek sınıflamalıdır
B)   Değişken nicel, ölçek derecelendirmelidir
C)   Değişken nitel ölçek derecelendirmelidir
D)   Değişken nicel ölçmek eşit aralıklı¬dır
E)   Değişken nitel, ölçek eşit aralıklıdır

100.   Gerçek puan varyansı ile ham puan varyansı birbirine yakın olan bir test için nasıl bir yorum yapılabilir?
A)   Test puanlarında ölçme yanlılıkları mevcuttur.
B)   Gerçek puan varyansı çok küçüktür.
C)   Test puanlarının tesadüfi hatalar¬dan arınıktık düzeyi yüksektir.
D)   Gerçek puan varyansı çok küçüktür.
E)   Güvenilirliği düşük bir araçtır.

101.   
I.   Hamza matematikten 40 puan, ömer ise (80) iki katı puan almıştır.
II.   Hamza sınıf boy sıralamasında  Ömer’den kısadır.
III.   Ömer’in boyu (90 cm) ,  Hamza’nın boyunun  (45 cm) iki katıdır.
IV.   Hamza okulun 4. sınıf A şubesinde, Ömer ise Okulun B şubesindedir.
Yukarıdaki örnekler ve ölçek eşleştirilmesinde doğru olarak verilen seçnek aşağıdakilerden hangisidir?
              I                       II                 III              IV
A)   Sınıflandırma     Sıralama       Aralıklı       Oranlı
B)   Oranlı                 Aralıklı         Oranlı          Sınıflama
C)   Aralıklı              Sıralama        Sınıflama    Oranlı
D)   Sıralama             Oranlı           Aralıklı       Sınıflama
E)   Oranlı                 Sıralama        Sınıflama    Aralıklı       

102.   Aşağıdaki ifadelerin hangisi bir testin güvenirliğini sap¬tamak için kullanılan bir yol değildir?
A)   Testi eşdeğer iki yarıya bölerek tes¬tin iki yarısından alınan puanlar arasındaki korelasyonu hesaplamak.
B)   Bir testi aralıklı olarak aynı gruba iki kez uygulamak ve iki uygulamada alınan puanlar arasındaki korelas¬yonu hesaplamak.
C)   Testin paralel iki tane formunu ge¬liştirmek ve aynı gruba uygulayıp alınan puanlar arasındaki korelas-yona bakmak.
D)   KR 20 veya 21 formüllerinden birini kullanarak testin iç tutarlılığını he¬saplamak
E)   Bir testten alınan sonuçlar ile aynı özelliği ölçen başka bir testin so¬nuçlan arasındaki korelasyonu he¬saplamak.

103.   Hangi durum ya da durumlarda tes¬tin güvenirliği artar?
I.   Soru sayısının artırılması
II.   Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması
III.   Testin yönergesinin açık ve anlaşı¬lır olması
IV.   Testin nesnel bir şekilde puanlan¬ması

A)   Yalnızca I      B)   I-II        C)   II-III                                                                D)  I-III-IV-         E)   I-II-III-IV
   
104.   Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi temel ölçmeye örnektir?
A)   Termometre ile ısının ölçülmesi
B)   Yaylı kantarla ağırlığın ölçülmesi
C)   Bir öğrencinin IQ seviyesinin ölçülmesi
D)   Mehmet’in kardeş sayısının belirlenmesi
E)   Öğrenci bilgisinin test ile ölçülmesi

105.   
(I) 200 metre koşusunu ilk 3 tamamlayanlar atletizm takımına girecektir
(II) 50 sorudan 30 soru yapan sınavı geçer                                          (III) Sınav sorularının yarısını yapana geçer not verme
Yukarıdaki I-II-III numaralı örneklerde ne tür değerlendirme yapılmıştır?
                   I                  II                          III
A)   Bağıl             Mutlak                Mutlak
B)   Mutlak          Bağıl                   Mutlak
C)   Bağıl             Bağıl                   Bağıl
D)   Mutlak         Mutlak                 Bağıl
E)   Bağıl             Mutlak                Bağıl

106.   Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir ba¬şarı testinin güvenirliği ile daha çok ilgilidir?
A)   Test  puanlarının  okul  başarısını yordaması
B)   Test puanlarının başka bir başarı testi ile olan korelasyonu
C)   Test puanlarının bir norma göre yo¬rumlanabilmesi
D)   Test puanlarının kültürel yanlılıklar¬dan bağımsızlığı
E)   Test puanlarının tesadüfi hatalar¬dan arınıklığı

107.   Bir psikoloji öğretmeni güvenirlik katsayısı yeterince yüksek olmayan bir testin güvenirliğini artırmak için bazı işlemler planlamaktadır. Aşağı¬da verilen bu işlemlerden hangisi güvenirlik katsayısını en çok artırır?
A)   Maddelerdeki seçenek sayısını ar¬tırmak
B)   Testteki maddeleri güçleştirmek
C)   Teste aynı güçlükte bir miktar daha soru eklemek
D)   Testin cevaplama süresini uzatmak
E)   Test açıklamasına bir örnek koy¬mak

108.   Bir başarı testinin geçerliğini kanıt¬lamak için aşağıdakilerden hangisi en uygun ölçüt olur
A)   Sınava katılan öğrenci sayısı
B)   Sınavı başaran öğrenci sayısı
C)   Ölçülen davranışın dersin hedefle¬rine uygunluğu
D)   Test maddelerin ayırt edicilik dere¬celeri
E)   Test maddelerinin güçlük dereceleri


109.   Bir sınav esnasında 5 öğrenci bir so¬runun cevabını o soruyu doğru ya¬pan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevapları puanlamıştır. Böyle bir du¬rumdan o 5 öğrencinin puanları nasıl etkilenmiştir?
A)   Puanların güvenirliği düşmüştür
B)   Puanların standart sapması büyü¬müştür.
C)   Puanların geçerliği düşmüştür.
D)   Puanların objektifliği bozulmuştur.
E)   Yukarıdakilerden hiçbiri110.   
Ders                     rx                     Sx
          Fen bilgisi                  0,70                       4
          Cografya                    0,60                       5
          Matematik                 0,80                        3
         Türkçe                        0,60                        6
         Sosyal bilgiler            0,90                        3
Yukarıda güvenirlik katsayıları ve standart sapma değerleri verilen  testlerden hangisinin standart hatası en küçüktür?
A)   Fen bilgisi
B)   Türkçe
C)   Coğrafya
D)   Sosyal bilgiler
E)   Matematik

111.   Bir değişkenin kütlesi; kefeli terazinin bir kafesine nesneyi diğer kefesine de ağırlık birimini koyarak ölçme yapılabilir. Bu işlem diğer değişkenler içinde ölçülen özellik ile kullanılan ölçme aracının doğrudan, somut kullanımı ile gerçekleşir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki ölçme türlerinde hangisi kullanılmıştır?

A)   Doğrudan ölçme
B)   Dolaylı ölçme
C)   Bağıl ölçme
D)   Mutlak ölçme
E)   Türetilmiş ölçme

112.   Öğrencilerin bilgisi, zekâsı, kaygısı, tutumu gibi özellikleri onlara sorulan sorulara verdikleri cevaplara göre yapılır ve bu işlem test vasıtası ile gerçekleştirilir. Oysa bir nesnenin uzunluğunu metre kullanarak direkt ve somut şekilde ölçmek mümkündür.
Yukarıda doğrudan ve dolaylı ölçme ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Buna göre doğrudan ölçmeyi dolaylı ölçmeden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ölçmenin belirli aralıklarla yapılması.
B)   Uygun olmayan koşullarda ölçme yapılması.
C)   Ayrıntılara önem verilmesi.
D)   Doğrudan karşılaştırma imkânının olması.
E)   Doğrudan karşılaştırma imkânının olmayışı.

113.   Kurs müdürü Uğur bey, bu yıl kursunda kpss de ilk üçe giren kursiyerlerini bir haftalık Çanakkale anıtlar gezisi hediye edilecektir.                                                                                                                                                                                        Burada aşağıdaki değerlendirme türlerinden hangisi kullanılmıştır?

A)   Mutlak değerlendirme
B)   Düzey belirleyici değerlendirme
C)   Bağıl değerlendirme
D)   Biçimlendirmeci değerlendirme
E)   Tanımlayıcı değerlendirme
114.   Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin duygu ve eğilimleri ile ilgili davranışların, bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayanan ölçmelerde önemli bir hata kaynağıdır?

A)   Doğru cevabın öğrenci başarısına dayalı olması.
B)   Bireyin sübjektif, gerçekdışı cevaplar vermesi.
C)   Öğrencilerin objektif, gerçekçi cevaplar vermesi.
D)   Duyuşsal hedeflerin davranışa dönüştürülememesi.
E)   Cevapların objektif puanlarla puanlanamaması.

115.   Dilruba öğretmen, Bitirdiği üniversite de eğitimde ölçme ve değerlendirme dersinde öğrendiği bilgileri öğretmenlik yaparken hazırladığı ölçme araçlarında kullanmıştır.                                                                    Buna göre Dilruba öğretmen hangi düzeyde bir bilişsel davranış göstermiş olur?

A) Analiz             B) Sentez       C) Bilgi   

D) Kavrama        E) Uygulama


116.   Aşağıda belli bir öğrenci grubunun bir deneme sınavında aldığı puanlar ve frekansları verilmiştir.

PUANLAR   FREKANS
0–50   30
50–60   50
60–70   90
70–80   40
80–90   30

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere ait grafiktir?

     

117.   Aşağıdakilerden hangisi bir güvenirlik katsayısı(rx) değeri olamaz?

A) 8/9      B) 4/3       C) 2/4       D) 1/3      E)1/4
118.   Aşağıda standart sapması ve güvenirlik katsayısı verilen testlerden hangisinin standart hatası en büyüktür?

 Standart Sapma (Sx)   Güvenirlik katsayısı(rx)

A)             2                                   0,30
B)             3                                   0,50
C)             2                                   0,90
D)             3                                   0,80
E)             4                                   0,60

119.   
I- Sadece öğretim süreci devam ederken yapılır.
II-Amacı öğrenciye başarı notu vermektir.
III-Hedef öğrenme eksikliklerini ve yanlışlarını düzeltmektir.
IV-Eğitim süreci sonunda yapılır.
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri formadif değerlendirmeye ait özelliklerdendir?

A) Yalnız I   B) I-II   C) I-III   D) II-IV     E) III-IV

120.   Aşağıdakilerden hangisi bir sınavın güvenirliğini etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A)   Soru sayısını arttırmak.
B)   Seçenek sayısını arttırmak.
C)   Yoruma açık sorular sormamak.
D)   Tüm konuları kapsayıcı sorular sormak.
E)   Sınavın standart koşullarda yapılması.

121.   Öğrencinin eğitim öğretim süreci boyunca geçirdiği aşamaları tüm yönleri ile izlemek ve sürece katılan öğrenci, sınıf öğretmeni, Rehber danışman öğretmen ve öğrenci gibi öğrenci hakkındaki gelişimsel sürecin değerlendirmesinin ve öğrenci izlemesinin yapıldığı kişiye özgü değerlendirmenin söz konusu olduğu değerlendirme türünün asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Öğrenciyi tüm yönleri ile tanımak ve kendisini tanımasını sağlamaktır.
B)   Öğrencinin eğitim-öğretim eksiklerini belirlemektir.
C)   Öğrenciyi grup ortalaması üzerinde başarı sağlamasına yardımcı olmaktır.
D)   Öğrencinin eğitim-süreci sonundaki başarısını değerlendirmektir.
E)   Öğrenciyi tanıyıp, eğitim için ön bilgi düzeyine göre üst öğretim kurumlarına yerleştirmektir.

122.   Uğur Hoca ölçme değerlendirme dersi ile ilgili yaptığı sınavın güvenirliğini denetlemek için birebirine denk iki ayrı test hazırlamış ve bunları bir defada öğrencilere uygulayarak sonuçları arasındaki ilişki miktarına bakmıştır.
Uğur Hoca testin güvenirliğini bulmada aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmıştır?

A)   Test tekrar test yöntemi
B)   Paralel testler yöntemi
C)   Testi yarılama yöntemi
D)   KR–20 ve KR–21
E)   Alpha tekniği
123.   Bir sınıf içinde; hırsızlık, itişme, küfür gibi olumsuz olaylar meydana gelmektedir. Öğretmen bu olayların nedenini öğrenmek için aşağıdaki sorulardan hangisini yöneltirse açık uçlu soru sormuş olur?

A)   Bunları kim yapıyor?
B)   Aylin sen mi yaptın?
C)   Kim bu olayları gördü?
D)   Yapan belli mi?
E)   Bu olaylar nasıl gerçekleşti?

124.   Bir öğretmen daha önce kullandığı dört seçenekli sorularını beş seçenekli yaparak yeni bir test oluşturmuş ve bu testi öğrencilerine uygulamıştır.
Öğretmenin bu değişikliği aşağıdaki yargılardan hangisini gerçekleştirmek için yapmıştır?

A)   Soruları güçleştirmek
B)   Çeldiricilerin aynı derecede çalışmasını sağlamak.
C)   Değerlendirmeyi kolaylaştırmak.
D)   Şans başarısını azaltmak.
E)   Planlamayı kolaylaştırmak

125.   Bir testin standart hatası 3, güvenilirlik katsayısı 0,75  ve testten 60 puan alan öğrencinin %95 olasılıklı puan güven aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   58,5 – 61,5
B)   57 – 63
C)   55,5 – 65,5
D)   58,5 – 63
E)   59 – 64

126.   Öğretmen sınav sonucunda not ortalamalarını arttırmak için öğrencilerin aldıkları notlara %5 puan eklemiştir. Bu durumda aşağıdaki hata türlerinden hangisi yapılmıştır?

A)   Sistematik hata
B)   Sabit hata
C)   Tesadüfî hata
D)   Ölçme hatası
E)   Aracın hatası

127.   Bir öğrencinin okul derslerinden almış olduğu puanlar, aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları tablodaki gibidir.

Dersler   Puan   A.Ort.   Sx
Matematik   91   70   3
Türkçe   70   90   2
Tarih   90   60   5
Coğrafya   80   60   4
Müzik   50   90   2
Felsefe   100   80   2

Yukarıdaki tabloya göre bu öğrencinin başarılı ve başarısız olduğu dersler hangisidir?
A)   Coğrafya-Felsefe
B)   Müzik-Tarih
C)   Felsefe-Türkçe
D)   Felsefe-Matematik
E)   Matemetik-Müzik

 
128.   Bir öğrenci gurubunun 10’luk sistemde değerlendirilen Matematik sınavına ait aldıkları notlar şu şekildedir.   
 4, 5, 3, 6, 7,
Buna göre medyan aşağıdakilerden hangisidir?
A)   3
B)   4
C)   5
D)   6
E)   7
 

CEVAPLAR
 
1.   B
2.   B
3.   D
4.   B
5.   B
6.   D
7.   D
8.   C
9.   D
10.   B
11.   C
12.   B
13.   E
14.   A
15.   A
16.   B
17.   A
18.   A
19.   D
20.   B
21.   D
22.   D
23.   D
24.   A
25.   D
26.   A
27.   A
28.   D
29.   A
30.   D
31.   D
32.   C
33.   D
34.   B
35.   E
36.   A
37.   B
38.   D
39.   E
40.   B
41.   E
42.   A
43.   E
44.   B
45.   D
46.   B
47.   C
48.   A
49.   A
50.   C
51.   D
52.   C
53.   C
54.   D
55.   E
56.   D
57.   E
58.   D
59.   C
60.   B
61.   D
62.   B
63.   C
64.   A
65.   D
66.   D
67.   D
68.   D
69.   C
70.   E
71.   D
72.   D
73.   E
74.   D
75.   B
76.   D
77.   C
78.   B
79.   C
80.   B
81.   B
82.   C
83.   C
84.   D
85.   C
86.   C
87.   D
88.   C
89.   B
90.   E
91.   D
92.   D
93.   B
94.   D
95.   C
96.   A
97.   D
98.   D
99.   C
100.   A
101.   C
102.   E
103.   A
104.   A
105.   E
106.   C
107.   C
108.   C
109.   D
110.   D
111.   A
112.   D
113.   C
114.   B
115.   E
116.   C
117.   B
118.   A
119.   C
120.   D
121.   A
122.   B
123.   E
124.   D
125.   B
126.   A
127.   E
128.   C
BAŞARILAR DİLERİM
Sevgili güzel insanlar ve sevgi kelebekleri!!;  yukarıdaki sorular benim hazırladığım ve değişik kaynaklardan derlenmiş surulardan  oluşan KARMA test niteliğinde sorulardır. Cevaplarınızı dersnotlarımdaki açıklamalara göre yaparsanız her hangi yanlışlıktan emin olabilirsiniz, BAŞARILAR DİLERİM
.