Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Cumhur başkanının görev ve yetkileri - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Cumhur başkanının görev ve yetkileri  (Read 11748 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Cumhur başkanının görev ve yetkileri
« on: Ağustos 31, 2008, 02:52:07 ÖS »
Cumhurbakanının görev ve yetkileri
Yasama ile ilgili olanlar:
· Yasama yılının ilk gününde, TBMM açılı konuması
yapmak.
· TBMM’ yi toplantıya çaırmak.
· Kanunları 15 gün içinde yayınlamak veya tekrar
görüülmek üzere TBMM’ye iade etmek.
· Anayasa deiiklikleri ile ilgili kanunları, gerekli
gördüü durumda halk oyuna sunmak (referandum).
· TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
· Kanunların, Kanun Hükmünde Kararnamelerin ve ç
Tüzüklerin anayasaya aykırılıı iddiası ile Anayasa
Mahkemesi’ne 60 gün içinde iptal davası açmak.
Yürütme ile ilgili olanlar:
· Babakanı atamak veya istifâsını kabûl etmek.
· Babakanın teklifi üzerine bakanları atamak veya
görevlerine son vermek.
· Gerekli gördüünde Bakanlar Kurulu’na bakanlık
etmek (bakanlıında toplanan Bakanlar Kurulu
kararıyla sıkıyönetim veya olaanüstü hâl ilân edilip
Kanun Hükmünde Kararnâme çıkarılır).
· Yabancı devletlere temsilci göndermek, yabancı
temsilcileri kabul etmek.
· Genel Kurmay Bakanı’nı atamak.
· TBMM adına Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Ba
Komutanlıını temsil etmek.
· Milletler arası antlamaları onaylamak ve
yayınlamak.
· Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar
vermek (TBMM ile birlikte kullanır).
· YÖK üyeleri ve üniversite rektörlerini seçmek.
· Millî Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çaırmak ve
bakanlık etmek.
· Devlet Denetleme Kurulu üyeleri ve bakanını
atamak (Kurul, 1982 Anayasası ile kurulmutur.
Silâhlı Kuvvetler ve yargı organları denetim alanı
dıındadır).
· Sürekli hastalık, sakatlık veya kocama sebebiyle
belirli kiilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak.

776
HUKUK BLGLER VE ANAYASA
Yasama-Yürütme-Yargı Fonksiyonları
Yargı ile ilgili olanlar:
· Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek.
· Danıtay üyelerinin 1/4 ünü seçmek.
· Yargıtay Cumhuriyet Ba Savcısı ve Yargıtay
Cumhuriyet Ba Savcı Vekilini seçmek.
· Askerî Yargıtay üyelerini seçmek.
· Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini
seçmek (bu Kurul da, Yargıtay üyelerinin tamamı,
Danıtay üyelerinin 3/4 ünü seçer).
· Askerî Yüksek dare Mahkemesi üyelerini seçmek.
NOT:
· Cumhurbakanının, Bakanlar Kurulu ile birlikte
yaptıı ilemlerden Babakan ve ilgili bakanlar
sorumludur. Buna, Karı mza Kuralı denilir.
· Cumhurbakanının tek baına yapacaı ilemlere
karı yargı organlarına bavurulamaz.
· Cumhurbakanına TBMM bakanı vekâlet eder.
· Cumhurbakanlıı Genel Sekreterlii,
Cumhurbakanlıı Kararnamesi ile düzenlenmitir
(bu hakkı ilk kez 1982 Anayasası vermitir).
Sekreterlik, Cumhurbakanlıı adına inceleme ve
aratırma yapar.
C. YARGI
Hâkimlik Teminatı: 1982 Anayasası bu teminatın
içerisine savcıları da almıtır. Buna göre, hâkim ve
savcılar azlolunamaz (suç unsuru hariç), kendileri
istemedikçe, anayasada gösterilen yatan ( 65 ) önce
emekliye ayrılamazlar (olumsuz salık koulları hariç).
.