Author Topic: Kpss tarih soruları çöz  (Read 228177 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Kpss tarih soruları çöz
« on: Ağustos 24, 2008, 08:38:16 ÖS »
1.   Aşağıdakilerden hangisi I. Meclisin özelliklerinden biri olamaz?

A) Kurucu Meclis olması
B) Güçler birliğine sahip olması
C) Muharebeler Meclisi olması
D) İnkılaplar Meclisi olması
E) Egemenliği millete vermesi


2.Mustafa Kemal'in düşündüklerini uygulamadan zamanlaması mükemmeldir. Zamanlama açısından İstanbul'un işgali Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme imkanı vermiştir?

A) Düzenli ordunun kurulması
B) Ankara'da TBMM'nin açılması
C) Misak-ı Millinin kabul edilmesi
D) Amasya görüşmelerinin yapılması
E) Temsil kurulunun Ankara'ya taşınması


3.Çoğunluğu Türklerden oluşan Hatay'ın, Batı Trakya'nın, Musul'un Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalması aşağıdakilerden hangisine aykırı bir durumdur?

A) Ankara Antlaşmasına
B) Lozan Antlaşmasına
C) Misak-ı Milliye
D) Gümrü Antlaşmasına
E) Mondros Ateşkes Antlaşmasına


4.TBMM'nin yargı yetkisini kullanarak kendi içerisinden oluşturduğu İstiklal mahkemelerinin işlevlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Düzenli orduya katılımı çoğaltmak
B) TBMM'ye otorite sağlamak
C) TBMM'ye karşı isyanların bastırılmasında etkili olmak
D) Anadolu'da güvenlik ve asayişi sağlamak
E) İstanbul Hükümeti mensuplarını yargılamak


2.   

5.1876'da yürürlüğe konan Kanun-i Esasiye göre Osmanlı devletinin imzaladığı antlaşmaları Osmanlı Mebusan Meclisi'nin onaylaması gerekiyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma aykırı bir özellik gösterir?

A) Gümrü Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
E) Moskova Antlaşması

6.Ulusal Kurtuluş Savaşının hazırlık safhasında Anadolu ihtilalinin hukuksal açıdan da yasallaşması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Alaşehir Kongresiyle
B) Amasya Genelgesiyle
C) Amasya Görüşmeleriyle
D) Erzurum Kongresiyle
E) Kuvay-i Milliye'nin ortaya çıkmasıyla


7.Atatürk'ün İnkılap anlayışının temeli "Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak" olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda batılılaşma ve çağdaşlaşma çalışmaları yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi batılılaşma yoluyla çağdaşlaşma çabalarına örnek olarak gösterilemez?

A) Latin alfabesinin kabul edilmesi
B) Uluslar arası ölçülerin kullanılması
C) Türk Tarih Kurumunun açılması
D) Kılık-kıyafet kanunun çıkarılması
E) Laik devlet anlayışının benimsenmesi8.23 Nisan 1920'de TBMM açılmış ve bu meclis bir taraftan işgalci güçlerle savaşırken öbür taraftan iç isyanları bastırmıştır. Askeri ve siyasi alanda başarılı mücadeleler yapan bu meclisin hukuki alandaki eksikliği aşağıdakilerden hangisiyle giderilmiştir?

A) İstiklal mahkemelerinin açılmasıyla
B) Teşkilat-ı Esasiye Kanununun (1921 Anayasası) çıkarılmasıyla
C) Düzenli ordunun kurulmasıyla
E) Çok partili siyasi hayata geçilmesiyle
E) Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılmasıyla9.Sakarya Savaşı'nın kazanılarak Yunan taarruz gücünün kurulmasına rağmen bir yıl beklendikten sonra Türk taarruzu başlatılmıştır. Türk taarruzu için bir yıl beklenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk ordusunun eksikliklerinin giderilmesine çalışılması
B) Yeni barış önerilerinin değerlendirilmesi
C) Yunanlıların kendiliğinden çekilmesinin beklenmesi
D) Mustafa Kemal'in meclisten  baş komutanlık yetkisini almasında zorluklar çıkması
E) İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti arasında anlaşmazlıklar çıkması10.M.Kemal'in Sömürgecilik (Emperyalizm) Anlayışına karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden hangisidir?

A) 31 Mart olayı
B) Trablusgarb savaşı
C) Balkan savaşları
D) Kurtuluş savaşı
E) I. Dünya Savaşı
 
 
 
                              CEVAPLAR
 

1-D) İnkılaplar Meclisi olması
2-B) Ankara'da TBMM'nin açılması
3-C) Misak-ı Milliye
4- E
5-D) Sevr Antlaşması
6-C) Amasya Görüşmeleriyle
7-C) Türk Tarih Kurumunun açılması
8-B) Teşkilat-ı Esasiye Kanununun (1921 Anayasası) çıkarılmasıyla
9-A) Türk ordusunun eksikliklerinin giderilmesine
çalışılması
10- B Trablusgarp Savaşı
   
 

.