Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
8. sınıf İnkilap tarihi kazanımların tamamı - Sosyal Bilgiler

Author Topic: 8. sınıf İnkilap tarihi kazanımların tamamı  (Read 67185 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
8. sınıf İnkilap tarihi kazanımların tamamı
« on: Ekim 28, 2008, 07:07:38 ÖS »
. SINIF T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KAZANIMLARI

1.ÜNİTE
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
KAZANIMLAR
1.   Atatürk’ün çocukluk ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını iz eder.
2.   Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
3.   Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
4.   Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askeri yeteneklerini ilişkilendirir.
5.   Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda Manastır, Sofya  ve İstanbul şehirlerindeki ortamın ve dönemin fikir akımlarının rolünü fark eder.
6.   Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetler ile fikri ve mesleki kazanımlarını, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.
 
2.ÜNİTE
MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
KAZANIMLAR
1.   Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
2.   Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
3.   Kuva-yı Millîye ruhunun doğuşunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini iz eder.
4.   Atatürk’ün Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
5.   Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
6.   İstanbul Yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.
7.   Atatürk’ün Millî Mücadele’yi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.
 
3.ÜNİTE
“YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!”
KAZANIMLAR
1.   Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri inceler.
2.   Batı cephesinde Kuva-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.
3.   Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.
4.   Tekâlif-i Millîye (Ulusal Yükümlülük) kararlarını, Türk milletinin millî birlik ve beraberliği ile dayanışması açısından değerlendirir.
5.   Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder.
6.   Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk milletinin Batı Cephesinde elde ettiği başarıları uluslar arası ilişkilere etkisi açısından iz eder.
7.   Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.
 
4.ÜNİTE
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
KAZANIMLAR
1.   Millî egemenlik anlayışının pekiştirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
2.   Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan’ın sağladığı kazanımları iz eder.
3.   İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî ekonomi ve tasarruf bilinci açılarından inceler.
4.   Ankara’nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar.
5.   Türkiye’de  cumhuriyetin ilân edilmesini, demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir.
6.   3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini öğrenerek, toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.
7.   Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar .
8.   Şapka ve kıyafet inkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslar arası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.
9.   Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri iz eder.
10.   Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirir.
11.   Mustafa Kemal’e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar.
12.   Harf inkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir.
13.   Şeyh Sait ve Menemen olaylarını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir.
14.   Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Dönemi mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler verir.
15.   Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.
16.   Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir.
17.   Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar.
18.   Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin  çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir.
19.   Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler.
20.   Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder. 
21.   Anekdot, fotoğraf ve anılardan yola çıkarak Atatürk’ün yurt ve okul gezilerini değerlendirir.
22.   Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk’ün sanata verdiği önemi fark eder.
 
5.ÜNİTE
ATATÜRKÇÜLÜK
KAZANIMLAR
1.   Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar.
2.   Dönemin koşullarını göz önünde bulundurarak, dünyada ve ülkemizde Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur.
3.   Millî güç unsurlarının Atatürk’ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavrar.
4.   Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar.
5.   Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin kendisine kazandırmış olduğu hak ve sorumlulukları fark eder.
6.   Atatürk’ün millîyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır.
7.   Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.
8.   Ulusal ve uluslararası faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini değerlendirir.
9.   Devletçilik ilkesinin devlete sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar.
10.   Lâiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder.
11.   İnkılâpçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar.
12.   Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
13.   Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılâplarını oluşturan temel esasları belirler.
14.   Atatürk ilkelerinin modern Türkiye’nin kuruluş ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır.
15.   Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkma ve bunların devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır.
 
6.ÜNİTE
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
KAZANIMLAR
1.   Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını iz eder.
2.   Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir.
3.   Tam bağımsızlık ve “yurtta sulh, cihanda sulh” prensibinden yola çıkarak Atatürk dönemi Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.
4.    Atatürk’ün hastalığını ve tedavi sürecini inceleyerek Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını fark eder.
5.   Atatürk’ün ölümü üzerine yayınlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve düşüncelerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
6.   Anıtkabir’in yapımı sürecini inceleyerek, Türk milletinin ulu önderine ebedi bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder.

7.ÜNİTE
ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE:İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI
KAZANIMLAR
1.   İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından değerlendirir.
2.   Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler.
3.   Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumundan ve öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.
4.   İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri inceler.
5.   Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizde huzur ve barışı sağlamak, ülkemizi ve cumhuriyetimizi koruyup kollamak ile ilgili görevlerini kavrar.
6.   Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur.
7.   SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkilerini inceler.
8.   Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarını jeopolitik ve jeoekonomik önem açısından değerlendirir.
9.   Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî ve ekonomik etkilerini inceler.
10.   Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir.
11.   Türkiye-Avrupa ilişkilerini Atatürk’ün gösterdiği hedefler ve millî dış politikanın temel ilkeleri doğrultusunda inceler.
.