Başlangıç | Ders Notları | Her Şey Güçlü bir Türkiye için

Her Şey Güçlü bir Türkiye için

Bir ulusun, ulusal hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının top-lamına milli güç denir. Milli güç unsurları şunlardır:
Siyasi Güç
Atatürkçü düşüncede siyasi güç, devletin gücünü milletten alması ve devlet politikalarının millet irade¬sine göre belirlenmesi esasına dayanır. Atatürk, si¬yasi gücün zayıflamasının devletin ve demokrasinin geleceğini tehlikeye düşüreceğini söylemiştir.
Ekonomik Güç
Ekonominin toplum hayatında büyük bir rolü bu¬lunmaktadır. Çünkü bir ülkede üretim, dağıtım, tü¬ketim durumlarıyla ilgili faaliyetler ekonominin ko¬nusu içinde yer almaktadır.
Atatürk de cumhuriyetin ilk yılarında, ekonomik yönden zayıf bir milletin güçlü medeniyet kurama-yacağını, toplumsal ve siyasal felaketten kurtula¬mayacağını belirterek, yeni Türk Devleti’nin güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğini vurgulamıştır.
Siyasi bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığa da büyük bir önem veren Atatürk bu amaçla, kapitü-lasyonların kaldırılması ve ülkemizde bulunan ya¬bancılara ait kuruluşların millileştirilmesi politikaları¬nı izlemiştir.
Askeri Güç
Türkiye’nin, coğrafi konumu gereği her türlü iç ve dış tehditlere açık olması güçlü bir orduya sahip ol-masını gerektirmektedir. Bu nedenle Atatürk, her dönemde Türk ordusuna ayrı bir önem vermiştir.
I. Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı ordusunun dağıtılması üzerine Milli Mücadele Dönemi’nde dü¬zenli bir ordu kuruldu. Bu ordu sayesinde Kurtuluş Savaşı kazanılarak siyasi ve ekonomik bağımsızlı¬ğa ulaşılmıştır.
Sosyokültürel Güç
Bir ülkede eğitimli, kültürlü ve teknik bilgilerle do¬nanmış insanların oluşturduğu güce, sosyokültürel denir. Milli gücün temel öğesi olan insan iyi ye¬tiştirildiğinde siyasi, ekonomik ve askeri güç de de¬ğer kazanır.
Sosyokültürel güç; bilim, sanat ve diğer alanlarda gelişmeye yol açar. Bunun bilincinde olan Atatürk, bireyden başlayarak halkı eğitmek ve halkın bilgi düzeyini yükseltmek için çalışmalarda bulunmuştur

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu