Başlangıç | Ders Notları | Lozan Barış Antlaşması ve Maddelerin Yorumlanması

Lozan Barış Antlaşması ve Maddelerin Yorumlanması

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI
(24 TEMMUZ 1923)
Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra barış görüşmelerinin başlamasına karar verilmiştir.TBMM Konferansın Türkiye’de yapılmasını istemesine rağmen,İtilaf devletleri görüşmelerin tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.Sonuç olarak da İsviçre’nin Lozan şehri konferans için uygun görülmüştür.
TBMM bu konferansa çok önem vermekteydi. Çünkü hem I.Dünya Savaşının hem de Kurtuluş Savaşının sonuçlandırılacağı çok yönlü bir antlaşma imzalanacaktı.Bu antlaşma aynı zamanda yeni bir devletin dünya devletleri arasında saygınlığını kabul ettireceği bir belge özelliğini de taşımaktaydı.
Lozan görüşmelerine hazırlıklar yapılırken saltanatın kaldırılması konusu gündeme gelmiş ve TBMM’de büyük tartışmalara neden olmasına rağmen 1 kasım 1922’de saltanat kaldırılmıştır.Böylece TBMM heyeti Türkiye’nin tek temsilcisi olarak konferansa katılmıştır.Fakat TBMM heyetinin başkanı konusunda da geçici bir sorun yaşanmıştır.Mecliste bir çok tecrübeli siyasetçi olmasına rağmen,bir çoğu yıllarca padişah için çalışmış olmaları nedeniyle Mustafa Kemal Paşa tarafından heyet başkanı yapılmak istenmemişlerdir.İsmet Paşa bu konuda çok tecrübeli olmamasına rağmen Mudanya Ateşkes Antlaşmasında başarılı olmuş ve TBMM’ye sadakatini kanıtlamıştı.Bu nedenle Mustafa kemal Paşanın da onayıyla İsmet Paşa Lozan’a gidecek olan TBMM Heyetinin başkanlığına getirilmiştir.
TBMM Heyetinin Lozan’daki Amaçları:
Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek
• Türk topraklarında bir Ermenistan kurulmasını önlemek
• Kapitülasyonları kaldırmak
• İtilaf Devletleriyle TBMM arasında olan sorunları çözmek
• Yeni Türk Devletinin tanınmasını sağlamak
Konferansa Katılan Devletler:
Konferansı toplayan devletler İngiltere Fransa İtalya ve Japonya idi.Bu nedenle TBMM’yi konferansa bu devletler davet etmişlerdi.İngiltere Fransa ve İtalya Sevr antlaşmasını onaylatarak Ortadoğu’da toprak sahibi olmak istiyorlardı.Japonya ise bu devletleri destekleyerek ekonomik kazanç sağlamayı Boğazlar konusunda ve dünya siyasetinde daha etkili olmayı hedeflemiştir.
Lozan görüşmelerin tamamına katılan diğer devletler de Yunanistan Yugoslavya ve Romanya’dır.
ABD I.Dünya Savaşında İtilaf devletlerinin yanında savaşa girmiş olmasına rağmen Lozan barış Antlaşması görüşmelerinde “gözlemci” sıfatıyla bulunmuştur.
Sovyet Rusya ve Bulgaristan ise sadece Boğazlar konusu görüşülürken konferansa çağırılmışlardır.
Görüşmelerin Kesintiye Uğraması ve Tekrar Başlaması
Lozan Barış görüşmeleri 20 Kasım 1922’de başlamıştır.Bu görüşmelerde TBMM,kapitülasyonlar İstanbul’un boşaltılması Musul ve Ermeni Devleti konularında hiçbir ödüne yanaşmamıştır.Çok sert ve gergin bir ortamda geçen bu görüşmeler her iki tarafında ödün vermemesi nedeniyle 4 Şubat 1923’te kesilmiştir.Türk heyeti bu görüşmelerde Ermeni Devleti ve kapitülasyonlar konularında kesinlikle ödün vermemiştir.
Lozan Barış görüşmelerinin kesilmesi yeniden savaş yapma ihtimalini ortaya çıkarmıştır.Fakat arabulucuların karşılıklı ikna etme çalışmaları sonucunda heyetler Lozan’da 23 Nisan 1922’de yeniden görüşmelere başlanmıştır.
İlk tur görüşmeler kesintiye uğradığı sırada ilk TBMM yasal süresini doldurmak üzereydi.Üstelik Saltanatın kaldırılması nedeniyle iyice yıpranmıştı.Bu nedenle ikinci tur barış görüşmeleri henüz başlamadan 1 Nisan 1923’te TBMM yeni seçimler yapılması için tatil edilmiştir.Bu sırada ikinci tur barış görüşmeleri başlamış bu görüşmelerde de TBMM2yi İsmet Paşa başkanlığında bir heyet temsil etmiştir.
23 Nisan 1923’te başlayan bu görüşmeler 24 Temmuz 1923’te antlaşma imzalanarak son bulmuştur.
Görüşülen Konular Ve alınan Kararlar
Sınırlar
Suriye Sınırı:
20 Ekim 1921’de Fransa ile imzalanmış olan Ankara antlaşmasındaki sınırlar kabul edilmiştir.
Yorum:
Böylece Lozan antlaşmasında Hatay sınırlarımız dışında kalmıştır.Fakat 1936’dan sonra Hatay ile ilgili görüşmeler yeniden başlamış,1939’da ise Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması sağlanmıştır.

Irak Sınırı:
Musul-Kerkük bölgesindeki sınır anlaşmazlığı nedeniyle bu sınır belirlenememiştir.Ancak İngiliz Hükümeti ve TBMM Hükümeti arasındaki ikili görüşmelerle en geç dokuz ay içinde sınırın kesinleşmesi karara bağlanmıştır.

Yorum:
Lozan antlaşmasında belirlenemeyen tek sınır Irak sınırı olmuştur.Bu konu ile ilgili olarak Lozan antlaşmasından sonra İngiltere ile Türkiye arasında görüşmeler sürdürülmüş ve 1926’da imzalanan Ankara antlaşmasıyla Musul İngiltere’de kalmak kaydıyla Irak sınırı çizilmiştir.

Batı Sınırı:
Trakya’daki Yunan sınırı Mudanya Ateşkes antlaşmasındaki şekliyle Meriç ırmağı sınır alınarak çizilmiştir. Fakat buna ek olarak savaş tazminatı karşılığında Yunanistan Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakmıştır.
Ege Denizinde ise Gökçeada(İmroz) ve Bozcaada’nın Türkiye’de kalması diğer adaların ise silahsızlandırılmak koşuluyla Yunanistan’a bırakılması kararlaştırılmıştır.
Yorum:
Böylece Yunanistan ile günümüzde geçerliliğini koruyan sınırımız belirlenmiştir.Bütün çabalara rağmen Balkan savaşlarında kaybetmiş olduğumuz Batı Trakya ve Ege adaları geri alınamamıştır.Trablusgarp savaşı sırasında İtalya tarafında işgal edilmiş olan Oniki ada Lozan Antlaşması ile İtalya’ya bırakılmıştır.Ancak İtalya II.Dünya Savaşından sonra 1947’de Oniki adadan çekilince Avrupalı devletlerin aldığı kararla Oniki Ada da Yunanistan’a verilmiştir.

Kapitülasyonlar:
Yabancı devletlerin vatandaşlarının Osmanlı Devletinden kazandıkları her türlü ekonomik ayrıcalıklar Lozan Antlaşması ile sona ermiştir.
Yorum:
İlk tur görüşmelerde olduğu gibi TBMM Heyeti son görüşmelerde de bu konuda taviz vermemiştir.Bu konu İtilaf Devletlerinin karşı çıkmalarına rağmen TBMM’nin istediği şekilde sonuçlanmıştır.Böylece TBMM ekonomik alanda da bağımsızlığını kabul ettirmeyi başarmıştır.

Savaş Tazminatı:
Kurtuluş Savaşında Anadolu’da büyük bir yıkım gerçekleştirmiş olan Yunanistan’ın Türkiye’ye savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılmıştır.Ancak Yunanistan’ın ekonomik sıkıntıları nedeniyle bu borcunu ödeyemeyeceği anlaşıldığı için tazminat karşılığı olarak Karaağaç’ın Türkiye’ye verilmesi kararlaştırılmıştır.
Yorum:
Böylece I.Dünya Savaşının başında Osmanlı Devletinin elinde olmayan Karaağaç Lozan antlaşması ile Türkiye’ye bırakılmıştır.

Dış Borçlar:
Osmanlı Devletinin 1854’ten beri almış olduğu dış borçlar I.Dünya Savaşı sonunda ödenemez hale gelmiştir.TBMM Heyeti bu borçların bir kısmını ödemeyi kabul etmiştir.Bu borçlar Osmanlı devletinden ayrılmış olan devletler arasında paylaşıldıktan sonra Türkiye’nin payına kalan borçların taksitler halinde Türk Lirası veya Fransız Frangı olarak ödenmesine karar verilmiştir.Böylece Düyun-u Umumiye İdaresi yani Genel Borçlar Yönetimi’de kaldırılmıştır.
Yorum:
Bu konu Lozan antlaşmasından sonra özellikle Fransa ile Türkiye arasında problem olmuş fakat sorun yine Türkiye’nin istediği şekilde çözümlenmiştir.
Borçların Osmanlı Devletinden ayrılan devletler arasında paylaştırılması Türkiye’yi daha büyük bir borç ödeme yükünden kurtarmıştır.
Dış borçlar idaresinin kaldırılması Osmanlı ekonomisinin bağımsızlığını kazanmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Boğazlar
Akdeniz ile Karadeniz arasında en önemli stratejik noktalar olan Boğazlarla ilgili olarak şu kararlar kabul edilmiştir:
• Boğazlar başkanlığını bir Türk’ün yapacağı uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecektir.
• Boğazların her iki yakasında yaklaşık 20 Kilometrelik alan silahtan ve askerden arındırılacaktır.
• Ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçebilecektir.
• Savaş gemilerinin geçişi zaman ve tonaj bakımından sınırlandırılacaktır.
• Boğazlara bir saldırı olursa Milletler cemiyeti’nin kararıyla gerekli önlemler alınabilecektir.
Yorum:
1841 Londra Boğazlar sözleşmesinden itibaren Avrupalı devletlerin de söz hakkı kazandığı Boğazlar sorunu böylece netleşmiştir.
Boğazlar Komisyonunun varlığı Türkiye’nin bağımsızlığına ve hakimiyetine gölge düşürmüştür. Boğazların silahsızlandırılması güvenlik sorunlarını ortaya çıkarmıştır.Bu durum II.Dünya Savaşı öncesinde Boğazların Almanya ve İtalya tarafından işgal edilme ihtimali ortaya çıkmıştır.Bu nedenle Boğazlar konusu daha sonra tekrar gündeme getirilmiş 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar sözleşmesiyle yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Ermeni Sorunu:
Daha önce Doğu Anadolu’da kurulması kararlaştırılmış olan Ermeni Devletinden vazgeçilmiştir.
Yorum:
İtilaf Devletleri böylece Doğu Anadolu’nun tam anlamıyla bir Türk yurdu olduğunu kabul etmişlerdir.

Azınlıklar:
Azınlıkların ayrıcalıkları kaldırılmış Türk vatandaşlarına tanınan bütün haklardan eşit şekilde yararlanmaları sağlanmıştır.
Yorum:
Böylece Avrupalı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karışmaları önlenmiştir.

Nüfus Mübadelesi:
Türkiye’de İstanbul dışında yaşayan Rumların Yunanistan’a gönderilmesi kararlaştırılmıştır.Buna karşılık Yunanistan’da batı Trakya dışında yaşayan Türklerin ise Türkiye’ye gönderilmesi kararı alınmıştır.
Yorum:
Böylece İstanbul’daki Rumların ve Batı Trakya’daki Türklerin yasal hakları da korunmuştur.Türkiye’de azınlık sorunlarının kesin olarak çözümlenmesi amaçlanmıştır.Fakat Yunanistan İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak istediği için farklı uygulamalar gerçekleştirmiş bu nedenle bu konu yeniden sorun olmuştur.

Yabancı Okullar
Türkiye’de Yabancı okulların öğreniminin Türk Hükümeti tarafından düzenlenmesi ve buna saygılı olunması kararlaştırılmıştır.
Yorum:
Böylece eğitimde birlik ve eşitlik sağlanması amaçlanmış bu okullardaki eğitim kontrol altına alınarak dini ve siyasi içerikli eğitim yapmaları engellenmiştir.Bu konu daha sonra Fransız ve Vatikan ile Türkiye arasında tekrar sorun haline gelmiştir.

İstanbul’un Durumu:
Lozan antlaşmasının TBMM tarafından onaylanmasından altı hafta sonra İtilaf Devletlerinin ordularının İstanbul’u boşaltmaları kabul edilmiştir.
Yorum:
Bu karara uyan İtilaf Devletleri kuvvetleri 6 Ekim 1923’te İstanbul’u terk etmişlerdir.

Patrikhane:
Dünya’daki bütün Ortodoksların dini merkezi konumundaki Patrikhanenin siyasi yetkilerden arındırılması kaydıyla İstanbul’da kalması kararlaştırılmıştır.

Lozan Antlaşmasının Yürürlüğe Girmesi
Lozan Barış antlaşması İtilaf devletleri Heyeti ile TBMM Heyeti arasında 24 Temmuz 1923’te imzalanmıştır.Fakat yürürlüğe girmesi için TBMM tarafından da onaylanması gerekliydi.İlk TBMM 1 Nisan 1923’te seçim yapılması için kapanmış olduğundan seçimler sonuçlanana kadar beklenmiştir.11 Ağustos 1923’te çalışmaya başlayan ikinci TBMM’nin gerçekleştirdiği ilk faaliyetlerden biri Lozan Barış Antlaşmasının onaylanmasıdır.Lozan görüşmelerinin Türkçe metinlerinin hazırlanıp görüşülmesinin ardından TBMM 23 Ağustos 1923’te antlaşması onaylamıştır.

Sonuçları:
• Yeni Türk devletinin varlığı uluslar arası alanda tanınmıştır.
• Kurtuluş savaşının askeri zaferleri böylece siyasi bir zafer haline gelmiştir.
• Lozan antlaşması I.Dünya Savaşını bitiren antlaşmalar içinde en uzun süre varlığını sürdüren antlaşmadır.Günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır.
• Sevr antlaşması yerine Lozan antlaşması yürürlüğe girmiştir.
• Sömürge altında yaşayan milletlere örnek teşkil etmiştir.

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu

105 yorumlar

 1. ben lozan barış antlaşmasına katılan devletleri istiyorum ama hiç bir yerde çıkmıyo ama maddeler halinde sıra sıra istiyom

 2. ben sosyal bilgiler dersini çok seviyorum fakat bu dersin öğretmeni bize hiç iyi davranmıyo bu yüzden dersten soğuyouz okulumuzda ve sınıfımızda bunu şikayet eden birçok öğrenci var bunu sorun eğer aşılırsa bizim okuldan en az 100 öğrenci sosyalden net yapar

 3. sevgili yusuf kardeşim ben ssenin sorunun cevabını biliyorumm soluyorum belki işine yarar lozana katılan devletler şunlardır:tbmm hukumeti,fransa,italya,ingiltere,yunanistan,romanya,yugoslavya,japonya,gözlemci olarak:abd ve bogazlarla ilgili konuların gorusulmesi esnasında sovyet rusya ve bulgristan ‘da katılmıştırr….. yardımımım olduysaaa ne mutlu..

 4. lozan barış antlaşmmasına katılan devletler:
  tbmm hükümeti
  ingiltere
  fransa
  italya
  japonya
  yunanistan
  romanya
  yugoslavya
  dır.

 5. bakın arkadaslar lozan barış antlasması tam bi fiyasko benim düşün ceme göre sunu düşünün cte sistemiyle catısan bi ülkede kazanılan bi sawas sizce bu dogrumu ilk öncebi cogulayın italya ingiltere fransa we anzaklar bu akdar askerin için de biznasıl kazan dık hiç düşün dünüz mü bu herzam ki gibi awrupanın bi oyunu dur nasıl mı anlatım size onlar bir lider secti yani ataütrkü ama sectikleri insan kendi yanların olacgınısan dılarwe yanıldılar o bizden yanaydı ewet sawas bisekilde kazanıldı ama sawasarak degil kagıt üzerin de kazanıldı kazan biz miyiz hayır diyorki bogazlardan serbes geçiş işte onlara bakın istediklerini almış diyorki ermeni dewleti kurulucakkurulmadımı diyorki musul musul weril medimi kısaca lozan barış antlasması su dakikadan sonra fes edilsin we artık türkiye amerika we ingiltere gibi büyükülkelrin izin den degil kendibildigi yönden gitsin biz halkın ismi
  olarak bunu istiyoruz yatkililer buna baksın artık onların geitdigi su derin dewletide yok edin tessekkür ederim

 6. arkadaşlar ben osmanlı yanlısı birisiyim
  biz lozan barış antlaşmasın da ne kaybeymişiz ne kazanmışız net yazarsnız çok dua ederim şimdiden saolun

 7. beyler lozan antlaşması bizim tarihcilerimizin dediği gibi bi zafer veya başarı değildir ingilterinin önceden belirldiği hazırladığı bir planın sonucu dur… bütün maddelerin okuyun ve yorumlayın(tarih kitaplarında hep ilk 7 maddesi aççıklanır bizi iyi gösteren 7…)

 8. ben lozanın geçerliliği hakkında 100 yıl diye duydum doğrunmu***

 9. arkadaşlar ben lozanın maddelerini istiyorumm ama madde madde deyıl acıklama gıbı yanı vikipedi gibi ama bulamıyorum bilen varsa yardım edebilirmi acaba

 10. arkadaşlar hepınıze teşekkur ederım buldum cok saolun hepınıze sımdıden tşk ederım ve derslerınızde basarılar dılerım sıze

 11. arkadaşlar hepınıze teşekkur ederım buldum cok saolun hepınıze sımdıden tşk ederım ve derslerınızde basarılar dılerım sıze(arkadaşlar emre yorumunu yapan benım almadıkları ıcın ondan dolayıı)

 12. Keşke maddeleri daha ayrıntılı bir şekilde verseydiniz.Çünkü TCK öğretmenimiz bize dış borçların lozan antlaşmasında nasıl çözüldüğünü ödev olarak verdi.Şimdi ben nereden bulacağım?:(

 13. ben lozan barış antlaşmasının sonuçlarını istiyorum

 14. çok iyi olmuş ama çok az yazı var ama benim işime yaradı saolun

 15. arkadaşlar bana lozan anlaşmasının hala geçerli olan maddeleri lazım lütfen nereden bulabilirim ???? :S

 16. arkadaşlar bana lozan anlaşmasının hala geçerli olan maddeleri lazım lütfen yardım etin :S

 17. yha bana lozan antlaşması qörüşmeleri lazım yardım ederseniz sewinirim..? vacill

 18. arkadaşlar lozan konferansını bilen biri varmı

 19. lozanda kapitülasyonlar kaldırıldımı

 20. ben teşekür ederim çok iyidi

 21. sogal karnemin hepsi 5 olacak mert

 22. mert arkadaş olalım aga bu site güzel umut arkadaş olalım Atatürkün hayatının videyosuna girin duygusal bir şarkı video meseneni versene mert hadi noolur

 23. bu sevr antlaşmasının 13 tanesi hariç diyerleri niye hiç bir yerde yok bunu biri bana açıklasın

 24. alayına göz göz inadına göstepe diyerek bu siteyi sevdiğimi belirtmek isterim şimdilik ßß öğretmenim eğer bunu görmüşseniz sizi seviyorum

 25. çhatlak sheker

  yaa ßu maddeLerin kısa ve özü yok muydu beaa hangi ßirini yazcan yhanee ama süpper şheyLer war yinede

 26. lozan antlaşmaında batum sınırını iyice anlatın

 27. aaaaaaaaaaaa ödewler için çokkkkkkkkk qzl hoca bana 100 werdi tebi aşkıma da 100 werdi çünkü ikimiz aynı yaptıkkkkk:):):):):):):):):):)

 28. ibrahim yıldırım ateş.sen müşrikmisin münafıkmısın yoksa mürtedmisin? lozan gibi vatanı satmaktan başka bir işe yaramayan sözde barış anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsun bilmiyorum ama şeriat Allahın hükümleri Allahın koyduğu kanunları bi kenara atıp laiklik adı altında sözde ilericilik bir küfür sistemi getireceğine Allah yolunda ölüp şehit ol gerekirse vatanını kanının son damlasına kadar koru.Buda Allahın emrettiği şekilde olmalı.sen yahudiysen yazdığın yorum sana yakışır yok ben müslümanım diyorsan Kuranı Kerime ve tevhid ilkelerine bak günümüzde çoğu insan ben müslümanım der ama LAİLAHEİLLALLAH tevhidinin manasını bilmez.Allahın koyduğu şeriat kanunları dışında kanun koyan şuan ki türkiye gibi küfür devletidir.Allahın kanunlarının haşa daha üstündemidir ki anayasa saçmalığını öne sürdüler.yazık uyanın eyy kendine müslümanım diyen insanlar uyanın ey Allahın kulları iki tane münafığın yazdıklarına değil Kurana bakın ne öğrenmek istiyorsanız.Allah herşeyi Hakkıyla en iyi bilendir.

 29. bana lozanla gerçekleştirdiklerimizi ve gerçekleştiremediklerimizi söylermisiniz lütfen çok acil

 30. yaaa arkadaşlar bana lozan barış anlaşması sonrasında Türkiyenib haritası lazım…………..

 31. arkadaşlar bana yardım edermisiniz lozan barış anlaşmasından önce yapılan görüşmeleri istiyorum ama çıkmıyor lütfen bana acil gereklii yardım edin

 32. birkeresinde lozanda sadce 4 yıllık kurtuluş savaşının hesapları görülmemiş tam 400 yıllık osmanlı sorunlarıylada boğuşulmuştur!Bu yüzden bazı eksikleri olabilir bununda tek sorumlusu istanbul hükümeti yani osmanlı devletidir.Peki bu eksiklikler nelerdir?Boğazlar sorunu,hatay ve musuldur!ATATÜRK hayattayken bu sorunlardan boğazlar ve hatay sorunu çözümlenmişl musul üzerine ordu hazırlanırken şeyh sait isyanıyla bu hazırlanan ordu heba edilmiş oyüzden musul elimize geçmemiştir!Onun dışında bütün dünya Yeni TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ tanımıştır!Yeni kurulan Türk devleti hiçbir mali,kültürel,askeri vb.hiçbir özerklik haklarımızı sınırlandıran ve bizi sömürge eden hiçbir madde onanmaış ve tarih sayfasına tertemiz,dinamik bir DEVLET DOĞMUŞTUR!Lozana fiyasko diyen insanın tarih bilgisi yoktur!Neymiş ATATÜRKÜ yabancılar seçmişmişde Türkiyenin başına onlar koymuşmuşlarda mış mışta mış!BUKADAR YÜZSÜLÜK OLMAZ!OZAMAN NEDEN OKADAR SAVAŞLAR YAPILDI?İSTİKLAL SAVAŞINDA 20.000 YAKIN ŞEHİT VERDİK BUNALR SADECE YALAN YEREMİ VERİLDİ SORARIM SİZE?BİZİM KURTULUŞ SAVAŞINI KAZANMAMIŞTAN SONRA BÜTÜN SÖMÜRGE OLAN DEVLETLER BAĞIMSIZLIKLARINI KAZANMAYA ÇALIŞTILAR;BUNLARIN BAŞINDA HİNDİSTAN,MISIR,AFGANİSTAN KISACASI BÜTÜN ESİRLER DÜNYASI!İNGİLTERE,FRANSA,İTALYA OLASI BİR TÜRK BAŞARISININ BUKADAR SONUÇLAR ÇIKARARBİLECEĞİNİ BİLDİKLERİ HALDE NASIL ATATÜRKÜ SÖZDE DESTEKLEMİŞLER VEDE BİZİM BAŞIMIZA GETİRMİŞLER?BUKADAR YALAN UYDURULMAZ BARİ DÜŞMANSIN BÖYLE DÜŞMANLIK ETME EN AZINDAN DOĞRU DÜRÜST ET!BU GİBİ LAFLARLA ANCAK KENDİNİZİ KÜÇÜLTÜRSÜNÜZ LOZANI FİYASKO SANANLAR!
  ELİF SENİN SORUNA GELİNCE NUTUKTA AYRINTILARI VAR O GÖRÜŞMELRİ YAZIYORUM AMA İSTERSEN BİRDEN SEN YİNEDE ARAŞTIRA BİLİRSİN;
  1-SEVR
  2-MART 1921 ÖNERİSİ
  3-MART 1922 ÖNERİSİ
  4-SON OLARAKDA LOZAN!
  SAYGILARLA….

 33. Elif senin sorun cevabı galiba şu;
  1-sevr
  2-Mart 1921 önerisi
  3-mart 1922 önerisi
  4–ensonda lozan

 34. bence çok saçma

 35. ya siz neden bahsediyosunuz yaa burda lozanla ilgili bişi sölenio siz konuyu aldınııııız taaaa gittiniz ölen şehitlerimize ne alaka ya ne alaka ben kınıyorum sizi kı-nı-yo-rummmmm……………..

 36. Arkadaşlar bana lazan antlaşmasının tam metni lazım nasıl bulabilirim bana yardım edin çok acil lazım

 37. işime yaramadıııııı
  :(

 38. beendim bişi sorucam aynı şekilde sevr antlaşmasınıda yazabilirmisinizzzzzzzz(yazarsanız sevinirin)

 39. beendim bişi sorucam aynı şekilde sevr antlaşmasınıda yazabilirmisinizzzzzzzz(yazarsanız sevinirin)

 40. Öncelikle Tekin, sanırım herhangi burda Atatürk’ü yabancılar seçmiştir demedi .Diyen varsa önce öğrenip gelsin.
  Evet Lozan, o şartlar içinde yapılacak en iyi antlaşmadır.Musul,Kerkük ve Hatay için oylama yapılacaktı ve ona gore karar verilecekti.Hatay da oylama yapıldu ve Türkiye’ye katıldı .Musul ve Kerkuk mu? Şeyh Sait isyanı işte buna yabancı kışkırtmasını cok cok kolaylıkla soyleyebilirim.Peki diceksiniz bu araplar zaten 1.Dünya Savaşında da bize karşı savaştı . Araştırın kardeşim, Bu insanlar yabancılar tarafından kandırılmış,guya halifeyi kurtarıcagız diye savaşa girmiştir.Araştırın .
  Yıldırım kardeş en nefret ettiğim lakabı kullanmışsın .’FESLİ SARIKLI OSMANLIYI GERİ GETİRMEYE ÇALIŞANLAR’ evet haklısın bir devlet çoktu mu bir daha aynı devlet kurulamaz.fakat ferhat da sanırım Osmanlı geri gelsin dememiş veya ima etmemiş.Gelgelim “fesli sarıklılar”a kardeşim sen kaç tane fesli sarıklı kitabı okudun hani ogrende gel diyorsun ya.Bu insanların içinde kalan 1 anda butun bir devletin cokmesi . Madem oyle sen Harf inkılabını nasıl acıklıyorsun ? Bir gecede yeni alfabe kurulması ? Bilinen bütün bilgi birikimimizin unutulması? Sen bir kütüphaneye gittiğinde Osmanlı kaynaklarını okuyabiliyor musun? O fesli sarıklılar kulturumuzu kaybettiğimize üzülüyorlar ve asıl amacları kendimiz koruyabilmek…
  Ey Ali kardeşim, bir kere bir insanın imanı hakkında yorum bize duşmez o Allah’la kendisi arasındadır. Fakat Türkiye bir küfür devleti değildir =P hani laik!iz ya biz . Güya herkes dininde ozgur ama ne yazık ki hala kızlarımız istediği gibi giyinemiyor.Hani mahalle baskısı diyorlar ya bir kapalı kızımız Kadıkoy de veya Taksim de gezerken insanların ona uzaylı gibi bakmasıdır diye dusunuyorum bunu .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.