Başlangıç | Yönetmelik ve Mevzuat | Seminer Çalışması – Stratejik Plan İncelemesi

Seminer Çalışması – Stratejik Plan İncelemesi

1-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANININ İNCELENMESİ

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda performans yönetimine dayalı kamu yönetimi anlayışı kapsamında kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar ülkemizde hız kazanmıştır.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerine kalkınma planları, ulusal programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirleme, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçme ve bu süreçlerin izlenip değerlendirilmesi amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan kamu idarelerinde stratejik planlamaya geçiş takvimine göre Millî Eğitim Bakanlığı ilk stratejik planı 2010- 2014 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış ve uygulanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı, yasal düzenlemeler ve üst politika belgeleri ışığında hazırlanmıştır.

Plan çalışmaları kapsamında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri ve ilgili paydaşların katılımıyla eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim alanları belirlenmiştir. Belirlenen sorun ve gelişim alanlarına istinaden stratejik plan temel mimarisi oluşturulmuştur.

Bu mimari doğrultusunda

“Eğitim ve Öğretime Erişim”,

“Eğitim ve Öğretimde Kalite” ile

“Kurumsal Kapasite” olmak üzere üç ana tema ortaya çıkmıştır.

Bu temalar altında beş yıllık stratejik amaçlar ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek stratejiler belirlenmiştir. Stratejilerin yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak stratejik hedef ve amaçların tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplanmıştır. Planda yer alan stratejik hedef ve amaçların gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için stratejik plan izleme ve değerlendirme modeli oluşturulmuştur.

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2- İHSAN SUNGU İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANININ İNCELENMESİ

Okulumuz, kurumsal kapasitesini daha da geliştirmek; değişen koşullara ayak uydurabilmek; bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği nokta arasında giden yolu belirlemek için Stratejik Plan’ını hazırlamıştır.

Stratejik Plan’ın başarıya ulaşması için, mevcut durumun gözden geçirilerek gerçekleştirilecek amaç ve hedefler oluşturulması önem arz etmektedir. Planlama sürecinin hazırlık aşamasından sonra belirli aralıklarla yapılacak olan izleme ve değerlendirme çalışmaları da amaçların gerçekleşme ve sapma değerlerini öğrenmek adına önemli bir aşamadır.

Yeniliklere ve değişime açık olan,İhsan Sungu İlkokulu, Strateji Planlama Süreci’ni başlatarak 2015-2019 Strateji Planı’nı hazırlamıştır

Millî Eğitim Bakanlığı; toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak; “Stratejik Yönetim” yaklaşımını gerek merkez ve taşra teşkilatında, gerekse okul/kurum boyutunda benimsemiş ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince stratejik planlamayı uygulamaya koymuştur.

Bu doğrultuda okulumuzda Stratejik Plan Hazırlama Ekibi oluşturulmuştur.

 

 • Stratejik Planlama Sürecinin akış şeması doğrultusunda çalışma takvimi oluşturulmuş,
 • İlgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu belirlenmiş,
 • Plana alt yapı oluşturacak GZFT analizi, okul paydaşlarından alınan geri bildirimlerle yapılmış,
 • Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanarak performansları önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçerek bu sürecin izleme ve değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar başlatılmış ve
 • Maliyetlendirme yapılmıştır.

2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken, geçmiş planın tecrübelerinden de yararlanılmış, sorun alanlarının tespiti için çözüm yolları düşünülmüş, üzerinde tartışılmış ve son aşamaya getirilmiştir. Plan, Üst Kurul tarafından da incelenerek kabul edilmiştir.

İhsan Sungu İlkokulu Stratejik Planlama Modelİ

Stratejik plan hazırlık çalışmalarının amaç ve hedef oluşturma sürecinde her bir temaya ait bir stratejik amaç, amaçlara ulaşmak için stratejik hedefler konulmuş, daha sonra da hedeflere ulaşmak için de performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen Stratejik hedeflere ulaşmak için her bir hedef için ayrı ayrı GZFT ve TOWS analizleri yapılmak suretiyle stratejiler belirlenmiştir. Ayrıca her bir hedefin durum analizleri yapılmak suretiyle 2015-2019 yılları performans hedefleri belirlenmiştir.

Okulumuz GZFT Analizi çalışmaları kapsamında;

 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından oluşturulan GZFT Analiz Formu öğretmenlerle paylaşılmıştır,

 Yardımcı hizmetli ve diğer personelle paylaşılmıştır,

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibinden görüşler alınmıştır,

 İç ve Dış Paydaş Anketlerinden çıkan sonuçlar doğrultusunda okulumuzun zayıf ve güçlü yanları ile fırsat ve tehditlerinin tespiti yapılmıştır.

Yapılan çalışmalara göre okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri aşağıda yer almaktadır:

İHSAN SUNGU İLKOKULU GELİŞİM VE SORUN ALANLARI

Okulumuzun , durum analiz, GZFT analiz sonuçları ile paydaş anketi sonuçlarının katılımcı bir yaklaşımla değerlendirilmesi yapılarak sorun alanları belirlenmiştir. Yapılan çalışma ile durum analizi ile stratejik amaçlar arasında uyum olması hedeflenmiştir.

Eğitime Erişimin Artırılmasında 6;

Eğitimde Kalitenin Artırılmasında 7;

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesinde 8;

olmak üzere toplam 21 gelişim ve sorun alanı şu şekildedir

 

 

Tablo 12.Gelişim ve Sorun Alanları

1.TEMA: EĞİTİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI
1 Okulun merkezi konumu nedeniyle trafik yoğundan servisle gelen öğrencilerin geç derse kalmaları
2 Okul ve çevresinin daha çok işyeri olması ve insan yoğunluğu dolayısıyla yaşanan ulaşım ve güvenlik riski
3 Ortopedik engelli öğrenciler için okul giriş merdiveninin olmaması
4 Okul sokağının çıkmaz sokak olması dolayısıyla giriş çıkışta yaşanan zorluk yaşanması
5 Hayat boyu öğrenme kurslarına veli katılımının yeterli düzeyde ve devamlılıkta olmaması
6 Okul bahçesinin asfalt olması ve spor salonu olmaması nedeniyle güvenli oyun alanının bulunmaması

 

 

 

2.TEMA: EĞİTİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI
1 Öğretmenlere yönelik eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını özendirici ve artırıcı hizmet içi eğitimlerin olmaması
2 Örgün eğitimi desteklemek için açılan Çocuk Kulübü çalışmalarına katılan öğretmen ve öğrenci sayılarının yeterli olmaması
3 Yabancı dil yeterliliğinin  ve ilgisinin düşük olması
4 Öğrencilere yönelik sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterli çeşitlilikte olmaması ve istenilen düzeyde öğrenci katılımı olması
5 Çevredeki öğrencileri zararlı alışkanlıklara özendirecek ortamların varlığı
6 Ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına katılan öğretmen ve öğrenci sayılarının yeterli olmaması
7 Sınıflar arası akademik, sosyal ve sportif alanlarda ortak çalışmaların ve yarışmaların yeterli sayıda yapılmaması

 

 

 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
1 Okul fiziki kapasitesinin ( sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanlarının) yetersiz olması
2 Bedensel engelli öğrenciler için okul fiziki imkanlarının yetersizliği
3 Çalışanların yönetim süreçlerine katılımlarının yeterli düzeyde sağlanmaması
4 Çalışanların ödüllendirilmesinin yeterli düzeyde olmaması
5 Çalışanların motivasyonunu ve kurumsal aidiyet duygusunu artıracak faaliyetlerin yetersiz olması
6 Stratejik yönetim anlayışının bütün unsurlarıyla hayata geçirilmemiş olması
7 Stratejik planların uygulanabilmesi için kurumlarda üst düzey sahiplenmenin yetersiz olması
8 Genel bir izleme-değerlendirme sisteminin olmaması

 

STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU

 

STRATEJİK AMAÇ 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI:

Okul çağ nüfusunda bulunan tüm öğrencilerin fırsat ve imkân eşitliği ilkesi doğrultusunda; temel, kişisel, sosyal, kültürel, akademik gelişimlerini gerçekleştirmek amacıyla eğitime katılımlarına ve tamamlamalarını sağlamak.

 • Stratejik Hedef 1.1:Eğitim Öğretime Katılım ve Tamamlama

Plan dönemi sonuna kadar tüm öğrencilerin katılımını artırmak, devamsızlıkları azaltmak

STRATEJİK AMAÇ 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI:

Öğrencilerin başarı düzeylerini artırarak  hayata  hazırlamak; öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmak; girişimci, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.

 • Stratejik Hedef 2.1: Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları:

Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ve ruhsal ve fiziksel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını artırmak

 • Stratejik Hedef 2.2: Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi:

Bireyleri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlamak,

 • Stratejik Hedef 2.3: Yabancı Dil ve Hareketlilik:

Yabancı dil öğrenme düzeyini arttırmak.

STRATEJİK AMAÇ 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek.

 • Stratejik Hedef 3.1: Beşeri Alt Yapı

Çalışanların yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, motivasyonun ve kurumsal aidiyet duygularını artıracak bir yönetimi yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak.

 • Stratejik Hedef 3.2: Fiziki ve Mali Alt Yapı:

Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, dersliklerin eğitim öğretimi geliştirecek nitelikte donatılmasını sağlamak; etkin ve verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak.

 • Stratejik Hedef 3.3. Yönetim ve Organizasyon:

Hesap verebilir, katılımcı, şeffaf, denetim ve rehberlik faaliyetleriyle desteklenen, etkin bilgi-yönetim sistemiyle hizmet edebilen bir yönetim ve organizasyon yapısı oluşturmak.

 

İZLEME DEĞERLENDİRME

Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde okul personelinin görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda uzun dönemli planlama anlayışının müdürlüğümüzde benimsenmesi ile kurumsallığın ve sürdürülebilir yönetim anlayışının gelişmesine katkı sağlanmıştır.

2010-2014 Stratejik Plan döneminde önemli iyileşme sağlanan alanlara yönelik ikinci plan dönemi için de çalışmaların devam ettirilerek sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerekli hedef ve stratejiler belirlenerek bunların gerçekleşme durumlarını izlemek üzere göstergeler oluşturulmuştur.

Bununla birlikte aşağıdaki konularda da geliştirilmesi gereken öncelikli alanlar tespit edilmiştir:

 1. Öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları
 2. Yabancı dil yeterliliği
 3. Beşeri altyapı
 4. İzleme ve değerlendirme

Bu başlıklarda gerekli iyileşmelerin sağlanması amacıyla paydaşların görüş ve önerileri ile durum analizlerinden yola çıkılarak Bakanlık birimlerinin koordinasyonunda stratejiler geliştirilmiştir.

2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ

Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. Bu model kapsamında belirlenen performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı ‘Performans Göstergesi İzleme Formu’ kullanılarak tespit edilip, varsa hedeften sapma analizleri yapılacak ve ilgili bölümlerin iyileştirme önerileri alınacaktır.

İhsan Sungu İlkokulu, 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;

 1. İhsan Sungu İlkokulu, 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
 2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
 3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
 4. Güncelleme dâhil gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır.

İhsan Sungu İlkokulu, 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Strateji Geliştirme Bölümü tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde Strateji Geliştirme Bölümü tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir.

Kaynak:selamiöz

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.