Başlangıç | Sınavlara Hazırlık | Sosyal bilgiler 2.dönem bölge zümresi

Sosyal bilgiler 2.dönem bölge zümresiKOCAELİ
2008–2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER GRUBU 2.DÖNEM 6.BÖLGE ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
———————————————————————————————————
Toplantı Yeri : Yarbay Refik Cesur İ.Ö.O
Toplantı Tarihi : 17.02.2009
Toplantı Sayısı : 2
Toplantı Başkanı : Nazan TUNAY ARAT

———————————————————————————————————

GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve yoklama
2. 2488–2506 sayılı tebliğler dergisindeki Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçülük konuları
3. Ölçme ve değerlendirme esaslarında karşılaşılan güçlük ve öneriler
4. Öğrenci başarısının görüşülmesi, başarıyı artırmanın yollarının araştırılması
5. Performans görevleri ile ilgili esasların belirlenmesi
6. Derslerde Türkçe’nin kullanımına özen gösterilmesi
7. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
8. Bir önceki zümre öğretmenler kurulu kararlarının incelenmesi, aksayan yönlerinin düzeltilmesi
9. Müfredatın zamanında bitirilmesi
10. Ders Müfredatında görülen aksaklıklar ve öneriler
11. Öğrenci veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışma konusunda yapılacak çalışmalar
12. Dilek ve temenniler, kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:

1.Toplantı Nazan TUNAY ARAT başkanlığında yapıldı toplantıya gelen tüm öğretmenlere hoşgeldiniz dileklerinde bulundu. Yoklama yapıldı.Türk Büyükleri anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılarak akabinde İstiklal Marşı okundu.

2. 2582 sayılı Tebliğler Dergisi ve Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yayımlanan T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programının incelenerek, Atatürkçü düşüncede yer alan konuların 2588–2506 sayılı Tebliğler Dergisine uygun olarak işlenmesine karar verildi. 2008-2009 Öğretim yılında yenilenen TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi müfredat programının uygulanacağı Aylin TORUN tarafından belirtilerek dersin işlenişinde şu hususların göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi:
– Etkili ve sorumlu Türk vatandaşı yetiştirmek amacıyla tasarlanmış Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin konuları ile öğrenci 1. sınıfta itibaren karşılaşmaktadır. Dersin öğretmeni, bu sınıflara ait öğretim programlarından yararlanarak öğrencinin konu ile ilgili mevcut kazanımları hakkında görüş oluşturmalıdır.
– Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” sözünden hareketle Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi sadece siyasî, askerî ve diplomatik olaylara indirgenmemeli, aynı zamanda bu derste kültür ve sanat konularına da özellikle vurgu yapılmalıdır.
– Dersin öğretmeni, okulun bulunduğu yerin Milli Mücadele Dönemindeki yerel tarihi ile ilgili araştırma ödevleri vererek öğrencilerin yerel tarihi, ulusal tarih ile ilişkilendirmesini sağlamalı, bu yolla millî bilinç ve tarih duyarlılığı oluşturmaya çalışmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirmede 1.dönem herhangi bir problemle karşılaşılmadığı belirtildi. 2.dönem Sosyal Bilgiler ve İnkılâp Tarihi derslerinden 2 adet sınav yapılmasına karar verildi. Nazan TUNAY ARAT, sınavlarda SBS ye yönelik olarak öğrencilerde yorum gücünü geliştiren türden soruların sorulmasının faydalı olacağını söyledi.
Sınavların tekdüze olmamasına, Yazılı sınavlarda kısa cevaplı tekniklerin ve test tekniğinin uygulanmasına, konuların tamamını kapsayan soruların sorulmasına, ders ve etkinliklere katılım notlarının dersin işlenişi sırasında öğrencilerin ders veya derslerdeki etkinlikleri neticesine göre verilmesine karar verildi.
Birden fazla branş öğretmeni bulunan okullarda her dönemde en az bir sınavın ortak düzenlenmesine, bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanmasına ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilmesine karar verildi. Sınavlarda öğrencilerin ünite, konu ya da tema ve kazanımlara ilişkin hazır bulunuşluk düzeylerini, öğrenme eksikliklerini ve öğrenme düzeylerini belirlemek için kullanılan kısa veya uzun cevaplı, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirmeli ve benzeri sorulardan oluşan şekilde hazırlanmasına karar verildi.

4. 2008–2009 eğitim-öğretim yılı 1.dönem sonunda genel olarak Sosyal Bilgiler dersinde öğrenci başarısının yüksek olduğu Hüseyin ÇELİK tarafından belirtildi. 6. sınıflarda ikinci kademeye geçişte bazı sorunlar yaşandığını ancak bu sorunların zamanla en asgariye indiği belirtildi. 2.dönem de başarıyı arttırmak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı.
 Konuları öğrenci merkezli işlemek,
 Derslerde yakından uzağa örnekler vermek,
 Konuları mümkün olduğunca somutlaştırmak,
 Konular arası bağlantı kurarak pekiştirmek,
 Tüm öğrencileri aktifleştirmek,
 Ders sonunda konuları kısaca tekrar etmek,
 Derslerde oyun ve bulmacalardan istifade etmek,
 Tartışmalara imkân vermek,
 Konu sonlarında zaman zaman konu ile ilgili testler çözmek,
 Öğrencilere grup karşısında konuşma imkânları vermek,
 Önceki konuları soru-cevap ile tekrar etmek,
 Öğrencileri düşünmeye yönlendirmek,
 Soru-cevap ile öğrencilerin mantık yoluyla kendilerinin bulmalarını sağlamak,
 Konuları güncel konularla ilişkilendirmek,
 Devamsızlık ve ödevleri kontrol etmek,
 Başarısız öğrencilerle daha yakından ilgilenmek,
 Velilerle işbirliği yapmak,
 Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen ile işbirliği yapmak

Derslerin ve konuların özelliklerine göre ders işlenirken mümkün olduğunca öğrencilerin merkeze alınması kararlaştırıldı. Yöntem ve teknik olarak öğrencilerin derse hazır olarak girmeleri sağlandıktan sonra, öğrencilerle konu karşılıklı işlenmesinin ve konu sonlarında mümkün olduğunda soruların sorulması Bilgehan YÜKSEL tarafından ifade edildi. Ders işlenirken; açıklama, soru-cevap, anlatım, tartışma, gösterme yapma, ipucu verme, örneklendirme, beyin fırtınası, karşılaştırma, harita kullanma, not alma, bireysel etkinlik, çözümleme, grup çalışması gibi metotların konuların özelliğine göre kullanılması karara bağlandı.

Ayrıca öğrencinin öğretim etkinliklerine; soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zamanında yapma ve benzeri çabalarıyla katkıda bulunmasının önemi Tuğba KOÇ tarafından vurgulandı. Derslerde öğretmenin toparlayıcı, eksiklikleri giderici ve bilgi tamamlayıcı fonksiyonu olacağı kararlaştırıldı.

5. Performans görevi konularının öğrencilerin ilgileri doğrultusunda yenilenen programa uygun bir şekilde belirlenmesine, en az 1(bir) performans görevi verilmesi(öğrencinin istediği doğrultusunda bu sayı artırılabilir) ve verilen dönem içinde değerlendirilmesine karar verildi. Performans görevlerinin öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalar olarak verilmesi, programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan bir şekilde hazırlatılması gereği belirtildi.

6Sema ÇELİKBİLEK söz alarak şunları söyledi: Türkçe sevgisini aşılamak, iletişim yeterliklerini artırmak, birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için öğrencilerimizin, dil bilincini geliştirmek en önemli eğitimsel hedeflerimiz arasındadır.
Canan DELİBAŞ: Öğrencilerin Türkçe yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olmalarını desteklemek amacıyla; sınıflar, okullar, eğitim bölgeleri ve ilçeler arasında olmak üzere öykü, şiir, düşünce yazılarını içeren yarışmalar yapılarak öğrenciler özendirilmesinin ve ödüllerle desteklenmelerinin faydalı olabileceğini belirtti.
Türkçenin doğru ve düzgün kullanılmasına dikkat edilmesi ve ders öğretmenleri bu konuda öğrencilere yardımcı olması gerektiği belirtildi. Ders öğretmeni, derslerde öğrencilere bol bol konuşma imkânları verilerek kendilerini ifade etmelerine yardımcı olunacağını ve defter kontrolleri ile de yazılı kuralların sık sık tekrar edileceği söylendi. Türkçenin doğru ve düzgün kullanılması için yapılan yanlışlıkların yeri geldikçe düzeltilmesi ve bu konu üzerinde önemle durulması kararına varıldı.

7. Derslerde Türkçenin doğru ve düzgün kullanılması ile ilgili olarak Türkçe öğretmeni ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Nazan TUNAY ARAT; Çanakkale Zaferi (18 Mart), İstanbul’un Fethi (29 Mayıs) vb. konuların milletimiz için ne kadar önemli olduğunun kavratılmasının ve bununla ilgili olarak Kültür Edebiyat ve Yayın Kolu ile işbirliği yapılmasının faydalı olacağını belirtti. Ayrıca konuların özelliğine göre diğer ders öğretmenleri ile işbirliği yapılması kararı alındı.

8. Havva Serpil ÖNEN; 1.dönem zümre toplantısında alınan kararları okudu. Ardından toplantıda alınan kararlar değerlendirildi ve aksayan her hangi bir konunun olmadığı belirtildi.

9. 6-7-8.sınıflarda SBS sınavlarından dolayı zamanında müfredat konularının bitirilmesine özel gösterilmesi belirtildi. Bu yıl Halk Eğitim Destekli SBS kursları sayesinde öğrencilere haftada 2 saat ekstradan ders verildiği ve bu sayede de hem öğrenmenin pekiştiği, hem de müfredattan geri kalınan konuların bu şekilde telafi edilebildiği vurgulandı.
10. Programın birkaç nokta dışında öğrenci seviyesine gayet uygun olduğu fakat süre bakımından büyük sorun yaşandığı, bazı etkinlerin yetiştirilemediği görülmüştür. Bazı etkinlerinde amacında uzak olduğu, kazanımı vermede yetersiz olduğu görüşünde uzlaşılmıştır.Kitaplardaki bilinmeyen kelimelerin olduğu öğrencilerinde bunu anlamakta zorluklar yaşadığı ayrıca konuların veriliş sırasından dolayı öğrencilerin konu bütünlüğünü anlamada zorlandıkları olayları kavramakta büyük güçlükler çektiği görülmüştür. Performans ödevlerinin yapılmasında taşımalı gelen öğrencilerin araştırma yapma konusunda sıkıntılar yaşaması,
 Sınıf Mevcutlarımızın öğrencilerimizle birebir ilgilenilmesi açısından fazla olması,
 Araç ve gereç bakımından bazı okullarımızın yetersiz olması,
 Açılarından bazı sıkıntılar yaşamakla birlikte, alabildiğimiz bazı tedbirler sayesinde bu sıkıntıların giderilmesine çalışıldığı vurgulanmıştır.
 Yeni program Öğretmenin, sınıfta öğrenci ile daha çok bire bir ilgilenmesini gerektirmektedir.
 Ancak sınıf mevcutlarının fazla olmasının, birebir ilgilenmede zaman sıkıntısı yaşanmasına yol açtığı vurgulanmıştır.
 Bunun yanında yeni eğitim sisteminin öğrenci merkezli olması öğrenciyi öğrenmenin içine sokmuş yaşayarak, araştırarak öğrenmeyi sağlamıştır. Geçen yıl uyguladığımız 6. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Programı, Müfredat konularını daha somutlaştırması,
 Uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrencileri sınıfta daha aktif hale getirmesi,
 Çoklu zekâ kuramına uygun olması,
Öğrencilerin eksik yanlarını görerek tamamlamasına fırsat vermesi açılarından olumlu bulunmuştur. Öğrenciye öz güven sağlamış ve öğrenciler eğitim sisteminde pasif öğe olmaktan çıkmış araştıran tartışan bir öğe olmaya başlamıştır.
Yedinci sınıf kitabının öğrenci seviyesinde ağır olduğu bilhassa taşrada yaşan öğrenciler için bilinmeyen kelimelerin çokluğu göze çarpmıştır. Ayrıca konuların verilme tarzı öğrencilerin konu bütünlüğünü sağlamada zorlandığını sosyal bilgiler öğretmenleri olarak görmüş bulunmaktayız. Osmanlı devletinin öğrencilerin anlaya bileceği tarzda kazanımları kavratabilecek düzeyde konuların ve etkinlerin kitaba konulması gerektiği üzerinde durulmuştur.Kısaca kazanımların son derece yerinde olması fakat konuların ve etkinlerin bu kazanımları vermede yersiz olduğu görülmüştür.Bütün bu olumsuzların yanında öğrenci merkezli eğitim, kitabın görsel yönden zengin olması bazı etkinlikleri güzel olması , öğrencinin öğretmeye sevk edilmesi olayların güncel olaylarla ilişkilendirilmesi birincil kaynakların kullanılması gibi iyi yönleri ağır basmaktadır.Yeni eğitim sistemine yeni geçmemizden dolayı bu tür aksaklıkların eksiklerin görülmesi doğal karşılanmaktadır.Sosyal bilgiler öğretmenleri olarak kitabın eksik hissettiğimiz konularda ekstra bir çalışma, etkinlik, çalışma kağıdı gibi faaliyetlerde bulunması gerektiği kararına varıldı.
11. Öğretmen, velilerle her zaman iletişim halinde olmak istediğini belirtmelidir. Çocukların okul başarısı için gerek duyduğu desteği birlikte çalışmaya bağlı olduğu konusunda veliyi ikna etmelidir. Öğretmen veliyi okuldan uzak tutmamalı, okulun bir parçası yapmalıdır. Veliler, okulda ne olup bittiğini anladığında, güvenlerinin artmasına ve kendilerini okulla ilişkilerinde daha rahat hissederler. Bu çalışmalar için aşağıdaki etkinlikler planlanabilir:

 Aile öğretmen toplantıları
 Ev ziyaretleri
 Telefonla iletişim
 İletişim defterleri
 Belli aralıklarla çocukların ve ailelerin gelişimlerine ve ihtiyaçlarına uygun bilgi ve broşürler hazırlama

Bu çalışmalar, ailelerin aktif katılımını ön plana çıkaran çalışmalardır. Amaç, ailelerin okul ve sınıf ortamlarını tanımaları, bu konularda bilgilendirilmeleri ve kendi rolleri, neler yapabilecekleri konusunda ipuçları almalarıdır. Ailelerin evde ve okulda çocuklarıyla tutarlı bir biçimde etkileşim içinde olmaları ve ev-okul tutarlılığı açısından da bu çalışmalar önem kazanmaktadır. Okulun ilk yıllarından itibaren, ailelerin katılımı ile çocukların okul ortamında kazandıkları becerilerin ev ortamında pekiştirilmesi ve geliştirilmesi, okul-ev tutarlılığının sağlanması ve ailelerin okul ortamının etkili bir öğesi haline gelebilmesi bugün eğitim hedeflerinden birisi olduğu belirtilmişti.

12. Başka söz alan olmadığından zümre başkanı Nazan TUNAY ARAT, toplantıya katılan tüm Sosyal Bilgiler öğretmenlerine teşekkürlerini sunarak, 2008–2009 Eğitim Öğretim yılının 2. döneminin başarılı bir dönem olması dileğinde bulunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Nazan TUNAY ARAT 30 Ağustos İlköğ. Okulu
Aylin TORUN YarbayRefik Cesur İlköğ. Okulu
Tuğba KOÇ Kuvayi Milliye. Okulu
Sema ÇELİKBİLEK Ulusal Egemenlik i.. Okulu
H.Serpil ÖNEN 29 Ekim İlköğ. Okulu
Ömer KORKMAZ Solaklar İlköğ. Okulu
Canan DELİBAŞ Hakkaniye İlköğ. Okulu
Hüseyin ÇELİK Gündoğdoğdulköğ. Okulu

Nazan Hocamızın paylaşımıdır

Hakkında: Veli Kuzu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.