sosyal bilgiler 7.sınıf

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf Türk Tarihinde Yolculuk Ünite Kavramları

Nisan 27, 2014 | Veli Kuzu

SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF

3. ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

  1. Beylikten Devlete Osmanlı’nın Kuruluşu

İskân              : Yurtlandırma

Siyasi Güç    

Siyasi: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış

Güç: Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor

Kanıt              : Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman

  1. Karaların ve Denizlerin Hakimi Osmanlı

Kronoloji       : Zaman bilimi

Savaş              : askerlik Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal. Uğraşma kavga

Tören             : Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasi  Devamını okuyun »

Ortaokul3.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Test

Nisan 13, 2013 | Veli Kuzu

1-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışlara örnek gösterilebilir?

a)Bir konferansta konuşmacının yargılanmadan suçlanmadan dinlenmesi

b)İletişim sırasında göz teması kurulması

c)Bir kişiyle konuşurken başka şeylerle meşgul olunması

d)Beden dilinin kullanılması

 

2-Aşağıdakilerden hangisi büyük kentlerde nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar arasında gösterilemez?

A)Konut ihtiyacının artması

B)Sanayinin gelişmesi

C)Beslenme sorununun artması

D)Çevre kirliliğinin artması

 

3-Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen Türk beyleri Anadolu’ya ilk akın yaparken yanlarında ailelerini de getirmişlerdir, demiş ve öğrencilerine bu durumun nedenini sormuştur.
Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?
A) Anadolu’yu yurt edinmeyi amaçlamaları
B) Türk beylerinin birbirleriye savaş halinde olmaları
C) Anadolu halkının Türklere karşı ırkçı yaklaşımları
D) Bizans İmparatorluğunun Avrupa’nın baskısı altında olması Devamını okuyun »

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Yarıyıl 3.Sınav

Ocak 5, 2013 | Veli Kuzu

A)  Aşağıdaki sorulardan her birine dört cevap verilmiştir. Cevaplardan sadece biri doğrudur. Doğru cevabı bularak işaretleyiniz? ( 5px2=10 puan)                                            

1. Orhan Gazi döneminde gerçekleştirilen;

–  İlk divan teşkilatı

–  İlk tersane

–  İlk medrese

gibi faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisiyle herhangi bir ilgisi yoktur?


a) Eğitim – öğretim      b) Ticaret
c) Yönetim               d) Ordu

 

2. İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklardan;

– Büyük topların dökülmesi

– Rumeli Hisarı’nın yaptırılması

– 400 parçalık bir donanmanın hazırlanması

 

gibi faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisiyle ilgisi olduğu söylenemez?
a) Karadeniz’den gelebilecek yardımı engellemek

b) Surları yıkmak

c) Balkanlardan gelebilecek yardımı engellemek

d) Ege’den gelebilecek yardımı engellemek.

 

B) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz. ( 4px5=20 puan)

 

  1. 1.     Osmanlılar ilk denizcilik faaliyetlerine …………………………………………… zamanında başlamışlardır.
  2. 2.     İstanbul’u …………………………………………………………. fethetmiştir.
  3. 3.     Osmanlı Devleti’nde mali işlere ……………………………………………… bakardı.
  4. 4.     Osmanlı Devleti’nin kurucusu ………………………………………………. dir.
  5. 5.     Türkiye Selçukluları ticareti geliştirmek için …………………………………………. inşa etmişlerdir.

Devamını okuyun »

7.Sınıf Sosyal I.Dönem III.Yazılı Karışık

Ocak 3, 2013 | Veli Kuzu

ATAKER İLKÖĞRETİM OKULU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIFLAR I. DÖNEM III. SINAVI

 

1) Osmanlı Devletinin başkentlerini yazınız. ( 4 puan)

 

2) Haçlı seferlerinin sebeplerini yazınız. ( 4 puan)

 

3) İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız. ( 4 puan)

 

4) Lale devrinde yapılan yenilikleri yazınız. ( 4 puan)

 

5) Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;

• Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,

• Akdeniz limanları gelişmiş,

• Din adamlarına güven azalmış,

• Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar, dışarıdan alınmıştır.

Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.

B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.

C) Halkın Kiliseye bakış biçimi değişmiştir.

D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.

 

6) Bir kişiye ait özel bir mektubun izin alınmadan gazetelerde yayınlanması, bu kişinin hangi hakkının ihlâl edildiğine örnek olur?

A) Özel yaşamın gizliliği                B) Düşüncelerini ifade etme

C) Doğru haber alma                            D) Konut dokunulmazlığı

 

7) Aşağıda verilen savaşların hangisinde Osmanlı Devleti yenilmiş ve donanması yakılmıştır?

A) İnebahtı                                 B) Preveze

C) Ridaniye                                D) Çaldıran

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İstanbul’u almak için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A) Büyük toplar döktürmesi                                       B) Rumeli Hisarını yaptırması

C) Haliç’in ağzını kalın zincirlerle kapatması                   D) Güçlü bir donanma meydana getirmesi

 

9) Fatih; Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ı  almakla aşağıdaki denizlerin hangisinde Türk hakimiyeti sağlamaya çalışmıştır?

A) Akdeniz                                 B) Ege

C) Karadeniz                              D)Marmara

 

10) Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)   Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması

B)   Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

C)   Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

D)   Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

Devamını okuyun »

Ülkemizde Nüfus

Kasım 20, 2011 | Veli Kuzu

2.ÜNİTE       ÜLKEMİZDE NÜFUS

NÜFUS :Sınırları belirli alanda,belirli bir zamanda yaşayan insan sayısına nüfus  denir.

NÜFUS YOĞUNLUĞU: Belirli bir alanda kilometre kareye düşen insan sayısına denir.

NÜFUS YOĞUNLUĞUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

n  Sanayi imkanları

n  İklim şartları

n  Maden-yer altı kaynakları

n  Yer şekilleri-coğrafi yapı

n  Yükselti

n  Ulaşım imkanları

n  Turizm

n  Tarıma elverişlilik

n  Su kaynakları

n  Toprak yapısı

n  Yaşam imkanları

NOT:Nüfus yoğunluğu insan çokluğu kadar yüzölçümüne de bağlıdır.

İnsan sayısı aynı olan iki yerleşim alanından  yüz ölçümü küçük olan daha yoğundur.

Nüfus Yoğunluğu Nasıl Hesaplanır?

Verilen alanın nüfusu yine o alanın yüz ölçümüne bölünür.Bulunan  sayı nüfus yoğunluğudur.

Nüfus

Nüfus yoğunluğu=_________________

Yüzölçümü

NİÇİN SAYILIYORUZ?     NÜFUS SAYIMI İLE ÖĞRENİLENLER

►   Belirtilen alandaki insan sayısı

►   İşsizlik durumu

►    Medeni durum

►    Nüfus yoğunluğu

►    Sağlık durumu

►    Öğrenim durumu

►    Yaş durumu

►    Cinsiyet durumu

SAYIM SONUNDA ALINAN TEDBİRLER

–          Sağlık alanında                      – Konut alanında

–          Beslenme alanında                 – Askerlik alanında

–          İş alanında                             – Belediye bütçesini hazırlamada

–          Eğitim alanında                      – Milletvekili belirlemede tedbirler alınır.

NOT=İlk nüfus sayımı 2.MAHMUT  zamanında 1831’de sadece erkek nüfusu sayılarak yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti devleti’nde ilk sayım  1927’de yapıldı.2006’dan sonra sistem değişti.

Sayım sonuçları TÜİK’ de değerlendirilir.

DİKKAT !!!

Nüfus sayısını aniden değiştiren etmenler

savaşlar,

salgın hastalıklar,

doğal afetler.

NÜFUS ARTIŞ HIZININ YÜKSEK OLUŞU İLE:

– Kalkınma hızı düşer

– İşsizlik geçim sıkıntısı artar

– Gelir dağılımında dengesizlik olur

– Gelişmemiş bir toplum olduğunu gösterir

– Doğal kaynaklar çabuk tükenir

 

NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞÜK OLUŞU İLE:

n  Nüfusun çoğunluğu yaşlıdır

n  – Ülkenin gelişmiş olduğunu gösterir

n  – Çalışan nüfus tüketen nüfustan fazladır.

 

DEVLET-VATANDAŞ EL ELE

DEVLET;

Eğitim,çalışma,sağlık,sosyal güvenlik alanlarında vatandaşa hizmet götürmek zorundadır.

 

Bunun için:

– Eğitim-öğretim ihtiyacı doğrultusunda okullar açar(md-42)

– Çalışma şartlarını insanca yaşamak için en üst düzeyde tutmaya çalışır(md-49)

– Çalışma hayatındaki çocukların hayat ve bedenlerine uygun şartlarda çalışması sağlanır(32-md)

– Vatandaşın girişimlerini destekler

– Yeterli en üst düzeyde donatılmış sağlık kurumu açar,sağlık elemanı yetiştirir.

-Sosyal güvenlik kurumları açar.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIMIZ=

n  E.S  (Emekli sandığı)

n  SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu)

n  Bağ- kur (Bağımsız kuruluşlar)

n  NOT=Hiçbir geliri ve malı olmayana sağlık gideri için YEŞİLKART uygulaması vardır.

–      Devlet Sosyal güvenlik kurumları açarak hastalık yaşlılık, işsizlik, çocuk yetiştirme, kira ve yol giderlerini karşılama alanlarında vatandaşına destek olur.

MERHABA DOYDUĞUM TOPRAK

GÖÇ= İnsanların bulundukları yerden çeşitli sebeplerden dolayı geçici veya sürekli olmak üzere başka yerlere gidip yerleşmesine denir.

GÖÇ ÇEŞİTLERİ=

1-Dış göç

2-İç göçà Geçici(Mevsimlik işçi-Geçim)

à Kalıcı(Yerleşme amaçlı)

GÖÇÜN SEBEPLERİ=

– Ekonomik sebepler                         – Daha iyi yaşama arzusu

– Eğitim

– Sağlık sorunları                                – Töre

– Terör(Güvenlik)                               – Evlilik

-Savaş-iltica-mübadele                     -Doğal afetler

(günümüzde çok sık görülmez)

GÖÇÜN SONUÇLARI=

n  – İş bulamama, iş gücünün ucuzlaması

n  – Eğitim kalitesinin düşmesi

n  – Sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk ve uygunsuz yaşam koşulları sebepleriyle hizmette aksama,sağlığın bozulması

n  – Alt yapı yetersizliği

n  – Çarpık kentleşme(GECEKONDU)

YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ

Herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir ancak;

 

1 àSuç işlenmesini önlemek

2 àSosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak

3 àSağlıklı,düzenli kentleşmeyi sağlamak

4 àKamu mallarını korumak

5 à Suç soruşturması esnasında;

6 à Sağlık sorunu, salgın hastalık tehlikesi varsa sınırlandırılabilir.

7 à Ekonomik durum,vatandaşlık görevi(askerlik-vergi)ve ceza soruşturması sebebiyle yurt dışına çıkış yasaklanabilir.

Eğitimli insanların çalışmak için yurt dışına çıkışına beyin göçü denir, ve bilim-teknik alanında ilerlemeyi yavaşlatır.

Sevgi    KOBYA

Sosyal Bil. Öğrt.

YERLEŞME YAPILAMAYAN YERLER=

 

– Devlet hazinesi ve başkalarına ait yerler,

– Tarihi eser alanları ve koruma altına alınan yerler(SİT ALANI)

–          Halk güvenliğini tehdit eden yerler(Seyahat de yapılamaz)

Kaynak: Sevgi KOBYA