sosyal bilgiler zümre tutanakları

Sosyal bilgiler 1.dönem il zümre toplantı tutanağı

Eylül 1, 2008 | Veli Kuzu

EĞİTİMÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI

TUTANAĞIDIR

Toplantı Yeri: Yavuz Selim İlköğretim Okulu

Toplantı Tarihi: 06

GÜNDEM

1.Açılış ve Yoklama

2.1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen, Türk Milli Eğitiminin

Amaç ve İlkelerinin okunması

2487 sayılı Tebliğler Dergisinde belirlenen Sosyal Bilgiler dersinin genel amaçları

4.2504 Sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Atatürkçülükle ilgili konuların işlenişi

5.Geçen eğitim ve öğretim yılının değerlendirilmesi,

6.Yeni programın değerlendirilmesi

7.Dersin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler

8.Ders araç ve gereçlerinin kullanılması

9. Öğretmen, öğrenci, veli işbirliği

10.Ders planlarının hazırlanması

11.Yazılılar, ders içi performans notları, performans görevi ve değerlendirmesi notları, proje çalışmaları

12.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliğinin sağlanması

13.Öğrenci başarısını arttırıcı tedbirler

14.Dilek ve temenniler

 

15.Kapanış

 

GÖRÜŞMELER

1.Toplantı, Adıyaman Merkez Yavuz Selim İlköğretim Okulu’nda saat 09.30 ‘da aşağıda imzası bulunan Adıyaman ili Sosyal Bilgiler Zümre Başkanlarının katılımları ile başlamıştır.

2. 1739 sayılı Türk Milli Eğitim temel kanununda belirtilen Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve

Temel İlkeleri okundu.

Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları,

Türk Milletinin bütün fertlerini; Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, İnsan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki Temel İlkelere dayanan,Demokratik, Laik ve Sosyal, bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.

 

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmek.

 

İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

 

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri, Genellik ve Eşitlik, Ferdin ve Toplumun ihtiyaçları, Yöneltme, Eğitim Hakkı, Fırsat ve imkan eşitliği, Süreklilik, Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, Demokrasi Eğitimi, Laiklik,Bilimsellik, Planlılık, Karma Eğitim, Okul ile Ailenin İşbirliği, Her yerde Eğitim.

3. 2487 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtilen, Sosyal Bilgiler Dersinin amaçları vurgulandı.Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin bu amaçlar doğrultusunda, sınıfın seviyesine uygun bir şekilde ve titizlikle yapılmasının, bu amaçlara ulaşabilmek için gerekli ve önemli olduğu kararlaştırıldı.

4. 2504 Sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Atatürkçülükle ilgili konuların işlenmesi konusu üzerinde duruldu. Derslerin işlenişinde Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde, programa uygun olarak ve geniş bir şekilde durulmasının gerekliliği ve önemi belirtildi ve kararlaştırıldı.

 

5.Sosyal Bilgiler Dersi programı okullarımızda geçen sene planlı, programlı ve düzenli bir şekilde yürütülmüş ve sona erdirilmiştir. Ancak, çocuklarımızın başarı çıtasını daha da yükseklere çıkartmamızın gerekli olduğu belirtilmiştir. Başarı çıtasını daha da yükseltebilmemiz için ise, daha titizlikle çalışmalar yapılması gereği üzerinde durulmuştur.

 

Geçen sene 6,7 ve 8. sınıflarda okuyan çocuklarımızla ne gibi çalışmalar yaptığımız, öğretmen arkadaşlar tarafından çeşitli örneklerle anlatılmış ve bu bilgiler karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Geçen sene, OKS’ye girecek 8.Sınıflarda okuyan öğrencilerimize ders öğretmenleri veya Sınıf Öğretmenleri olarak, zaman zaman Okul Rehberlik Servisi ve Rehberlik Araştırma Merkezi ile işbirliğine gidilerek başarılarımızı arttırıcı tedbirler üzerinde durulmuş, sınav heyecanı ve endişeleri kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Bu tedbirlerden olarak bazen birebir, bazen de toplu görüşmeler yoluyla öğrencilerimizin eksik yanları tamamlanmaya olumsuz tutumları ve davranışları düzeltilmeye çalışılmıştır. Bu konuda olumlu bir yol alındığı da görülmüştür. Geçen sene 6. ve 7. sınıfta okuyan öğrencilerimize yönelik olarak başarılarını arttırabilecek tedbirler üzerinde durulmuştur. Bazen bire bir görüşmelerle, Genellikle de okullarımızdaki Rehberlik Servisleri ve Okul İdaresi ile yapılan işbirliği ile yıl içinde ortaya çıkan problemlerin giderilmesine çalışılmıştır. Ancak, toplantı gündeminin bir sonraki maddesinde de görüşüleceği gibi 6. Sınıflarda uygulanmasına bu yıl başlanılan yeni programda yer alan konuların, önerilen zaman içinde tamamlanması konusunda sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Bu yıl ilk defa uygulanacak olan 7. sınıf yeni programı için ise, konuların önerilen ders saatleri içinde tamamlanabilmesi konusunda öğretmen arkadaşların endişeler taşıdığı belirtilmiştir.

6.Geçen yıl uyguladığımız 6. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Programı, Müfredat konularını daha somutlaştırması,

Uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrencileri sınıfta daha aktif hale getirmesi,

Çoklu zeka kuramına uygun olması,

Öğrencilerin eksik yanlarını görerek tamamlamasına fırsat vermesi açılarından olumlu bulunmuştur.

Ancak,

Etknliklerin ders saatinde yetişmemesi,

Performans ödevlerinin yapılmasında taşımalı gelen öğrencilerin araştırma yapma konusunda sıkıntılar yaşaması,

Sınıf Mevcutlarımızın öğrencilerimizle birebir ilgilenilmesi açısından fazla olması,

 

Araç ve gereç bakımından bazı okullarımızın yetersiz olması,

 

Açılarından bazı sıkıntılar yaşamakla birlikte, alabildiğimiz bazı tedbirler sayesinde bu sıkıntıların giderilmesine çalışıldığı vurgulanmıştır.

 

Yeni program Öğretmenin, sınıfta öğrenci ile daha çok bire bir ilgilenmesini gerektirmektedir.

 

Ancak sınıf mevcutlarının fazla olmasının, birebir ilgilenmede zaman sıkıntısı yaşanmasına yol açtığı vurgulanmıştır.

 

7.Derslerin İşlenişinde;

 

Öğrenci Merkezli bir yöntem izlenilmesi,

 

Konuların işlenişinde aktif öğrenme stratejileri ile çoklu zeka kuramına yer verilmesi,

 

Konuların akıcı ve anlaşılır olması için güncel olaylarla örneklendirilmesi yolu ile pekiştirilmesi,

 

Ders işlenirken konu bütünlüğünün sağlanması,

 

Öğrencilerin derslere ön hazırlık yaparak gelmelerinin sağlanması,

 

Yöntem ve tekniklerinin uygulanmasının önemi ve gereği vurgulandı.

 

Bu Yöntem ve Tekniklerin uygulanmasının başarı üzerinde olumlu etki sağlayacağı belirtildi.

 

8.Öğrencilerin dersleri daha iyi anlayabilmeleri ve konuların kalıcı olması açısından ders araç ve gereçlerinin kullanılmasının çok gerekli olduğu konusu belirtildi.

 

Ders işlenirken Atlas, Yer küre, Harita, Tepegöz, vb. araç ve gereçlerin kullanılmasının önemi ve gerekliliği üzerinde duruldu.

 

Ayrıca Öğrencilerimize atlas, yerküre, harita, tepegöz, vb araç ve gereçleri doğru, temiz ve zarar vermeden kullanma alışkanlığı kazandırılmasının faydaları üzerinde duruldu.

 

Çocuklarımızın kaynaklara daha kolay ulaşabilmesi için okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi ve daha aktif kullanılması gereği kararlaştırıldı.

 

Bilişim sınıflarının daha aktif kullanılmasının gereği üzerinde duruldu.

 

İmkanı olan okulların öğrencileri müzeye götürmesinin, öğrencilerin ufuklarını açması bakımından faydalı olabileceği vurgulandı

9.Öğrencilerimizin başarılarını daha da arttırabilmek için, Öğretmen–Veli – Öğrenci arasında etkin bir işbirliğinin kaçınılmaz olduğu konusunda görüş birliği içinde olunduğu vurgulandı.

Velilerimizle, zaman zaman öğrencilerimizin eksik ve aksayan yönleri ile veya takdir ettiğimiz yönleri ile ilgili görüşlerimizi paylaşmamızın eğitim ve öğretimin daha başarılı ve verimli geçmesi açısından çok önemli olduğu konusu belirlendi.

Bazı velilerimize, bu konuda daha duyarlı olmalarının çocuklarımızın başarıları üzerinde olumlu etkileri olacağının anlatılmasının faydalı olabileceğivurgulandı. Devamını okuyun »