Başlangıç / Ders Notları / 2008 Öğretmen atamalarında öğretmen adaylardan aranan şartlar

2008 Öğretmen atamalarında öğretmen adaylardan aranan şartlar

ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
3.1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olma şartı aranmayacaktır),
3.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3.4. Askerlik yükümlüsü olan adaylarda;
– Askerlikten muaf olmak,
– Askerliğini yapmış olmak,
– Askerliği tecil edilmiş olmak,
3.5. Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak,
3.6. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adlî sicil kaydı
bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme
Komisyonunca atanması uygun bulunmak,
3.7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmiş olan
ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanunun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini başvuruların son
günü itibarıyla doldurmuş olmak,
3.8. Açıktan Atama biçimiyle atanacaklar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci
maddesine göre Devlet memurluğundan en fazla iki defa çekilmiş olmak veya çekilmiş sayılmak,
3.9. Öğretmenliğe daha önce ilk defa, açıktan atama veya kurumlar arası biçimiyle atandığı hâlde görevine
başlamamış olanlarda, atandığı tarihe göre başvuruların son günü itibarıyla en az bir yıllık bekleme
süresini doldurmuş olmak,
3.10. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz
Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği
için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,
3.11. Pedagojik formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi olmayan
adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme
Sınavı (KPSSP10)’nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak,
3.12. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,
3.13. Sağlık durumunun Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel
olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Kurulu Raporu ile
belgelendirilmek,
MEB 2008‐2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu
8
3.14. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış
olmak (05.08.1969 ve daha sonra doğumlu olmak),
3.15. Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı tarihten
başlamak üzere son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,
3.16. İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda; 2007 ve 2008 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda
KPSSP10 puan türüne göre atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,
3.17. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak (Açıktan ve Açıktan İlk Atama biçimleriyle
başvuracaklardan; 31/12/1968 ve öncesi doğumlulardan T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’dan
emekli olmadığını belgelendireceklerdir).

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.