Başlangıç / Etkinlik, Form ve Ödevler / 2011-2012 Sene Başı Seminer Çalışma Raporu

2011-2012 Sene Başı Seminer Çalışma Raporu

…………. İLKÖĞRETİM OKULU

2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALAR

1 –  Okulumuzda karşılaşılması olası zorlukların başında devamsızlık problemi gelmektedir. Öğrenci velileriyle oluşturacağımız diyalog ortamı ile sık sık veli ziyaretlerine gidilmeli, öğrenciye okul sevdirilmelidir. Bunun için dersleri monotonluktan kurtarıp daha eğlenceli hale getirmek amacıyla farklı yöntem ve teknikler denenmelidir. Çocuklara sevgi ile yaklaşılmalı okul ortamı cazip hale getirilmelidir.

Okulda başarıyı artırmak için kaynak çeşitliliğine yer verilmeli dersler tek bir kaynaktan değil çeşitli kaynaklardan aktarılmalıdır. Bunun için okulun tüm olanaklarından faydalanılmalı ve teknoloji olabildiğince kullanılmalıdır.

Sınıflarda perde olmaması projeksiyon cihazlarının kurulu olmaması teknolojik alt yapının olmaması öğretmen için bir dezavantaj olarak görülebilir. Mevcut imkanlar kullanılarak eğitim öğretimin en iyi bir biçimde yürütülmesi için öğretmen her zaman yeni durumlara açık olmalı ve gerektiğinde sınıfı için taşın altına elini koyabilmelidir.

Okulda başarıyı artırmak için personel arasında uyum, idare ve personel arasında uyum mutlaka dikkate alınmalıdır. Uyum ortamında yardımlaşarak, görev dağılımı yaparak, görevlerde etkin roller üstlenerek başarıyı artırıcı çalışmalar yapılmalıdır. Yapılan çalışmalarda idare ile işbirliği içerisinde olunmalıdır.

 

      Okulumuzda başarıyı artırabilmek adına yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

 1. Başarıyı arttırmak için hiyerarşik olarak herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Sağlıklı bir güdüleme gerektirir. Müdür öğretmenini, Öğretmen velisini, öğrencisini. Sistematik olarak uygulandığında başarıya etkendir güdüleme.
 2. Okul bina durumları ve sınıfların fiziki durumları eğitimi olumlu ve olumsuz etkilemektedir.
 3. Derslerin konularında geçen etkinliklerin öğrenci ile birlikte “yaparak-yaşayarak” metodunun uygulanması ile öğrenme kalıcı hale getirilmelidir.
 4. Öğrencinin işitsel, görsel ve dokunsal algıları  dikkate alınmalıdır.
 5. Kazanımlara dayalı ileri düzeyde, anlama ve yoruma dayalı testlerin hazırlanıp öğrencilere çözümletilmelidir.
 6. Kılavuz kitapların önceden incelenerek derse gelinmesi gerekmektedir. Bu çalışma derslerdeki verimliliği de arttırır.
 7. Ders kitaplarının 1.sınıftan 8.sınıfa kadar öğrencinin ergonomik yapısıyla alakası olmalıdır.
 8. Dersliklerin teknolojik araç ve gereçlerle donanımlı olması gerekmektedir.
 9. Öğretmenin teknolojik bilgiye sahip olması ve kullanması gerekmektedir.
 10. Zümre sınıflar arasında planlamalarda ortak hareket edilmelidir.
 11. Kılavuz kitaplar tanıtım CD’leri ile birlikte  kullanılmalıdır.
 12. Sessiz ve sesli okumalara ağırlık verilip,öğrencilerin anlama yeteneği geliştirilmelidir.
 13. Dilbilgisi kurallarına ve dikte çalışmalarına(1. sınıftan-8. sınıfa kadar)gerekli önem verilmelidir.
 14. İçe kapanık öğrencilerin sosyal aktivitelere yönlendirilerek açılımı sağlanmalıdır.
 15. Öğrencilerde algı farklılıkları gözlenip,buna göre yaklaşım geliştirlmelidir.
 16. Problemli öğrencilerle birebir ilgilenilip,öğrencilerin algılarını kullanaraktan ,öğrenciyi kazanma yoluna gidilmelidir.
 17. Öğretmenin çaba göstermesi,kendini yenilemesi, eksikliklerini gidermesi gerekmektedir.
 18. Öğrenme; öğretmenin potansiyeli ve öğrencinin gayreti ile yükselen bir grafik gösterir.
 19. Öğrenciye sorumluluk duygusu kazandırmak başarıya etkendir.
 20. Başarılı öğrenciler ödüllendirilmelidir.
 21. Okul-aile işbirliğine gerekli önem verilmeli,okul veliye sevdirilmeli, yerleşik kanılardan veliler kurtarılmalıdır.
 22. Eğitimin kalitesi için okul idaresi, öğretmen ve veliler gerekli maddi ve manevi desteği vemelidir.
 23. Bir öğretmenin öğrenciyi sevmesi,onu kazanmanın en kolay yolu olduğunu bilmesi gerekmektedir.
 24. Öğrencilere örnek davranış kazandırmada öğretmen örnek,model olmalıdır.

 

2 – Sınıfımızda bu sene velilerle daha  çok bir araya gelinmeli, okula gelmeyen velilerine evlerine gidilmeli, velinin eğitim öğretimde etkin rol oynadığı tüm velilere anlatılmalıdır. Velilerle ortak çalışmalar yapılmalı gerekirse veliye gönüllü görevler verilmelidir. Velileri bilgilendirmek amacıyla sınıf bazında aylık toplantılar yapılmalı ve toplantılara velilerin katılımı sağlanmalıdır. Geçen seneden okuma yazma sıkıntısı yaşadığımız çocukların velileriyle özel olarak görüşülmeli, velilerin etkin desteği alınarak bir an önce başarılarının artırılması için gayret gösterilmelidir. Sınıfımızda başarının artırılması için okul idaresiyle işbirliği içerisinde olunmalı veli görüşmeleri için gereken destek sağlanmalıdır.

 

3 – Sınıfımız öğrencilerinin e-okul bilgilerinin zamanında güncellenebilmesi için sene başında gerekli bilgilerin olduğu formlar öğretmen veli işbirliği içerisinde doldurulmalı ve e-okula işlenmelidir. E-okuldaki bilgiler sık sık güncellenmeli yanlış yada eksik olan bilgiler ivedilikle düzeltilmeli ve eklenmelidir.

 

4 – Sınıfımızda serbest etkinlikler dersi için çeşitli etkinlikler hazırlanmıştır. Eğitim öğretim yılı boyunca bu etkinliklerden faydalanılarak serbest etkinlikler dersi amacına uygun olarak işlenmeye çalışılmalıdır. Serbest etkinlikler dersinde aylık faaliyet planları hazırlanırken çocukların sosyo ekonomik yapıları göz önünde bulundurulmalı, okulun alt yapı imkanları göz önüne alınmalı, seçilen derslerin işlenirliliğin olmasına dikkat edilmeli, çocuğun yaparak yaşayarak öğrenebileceği, el becerilerini geliştirebileceği sosyal bir hayat sürmesini kolaylaştırıcı etkinliklere yer verilmeli, asla bu derslerde diğer dersler telafi edilmemelidir. Yapılan etkinlikler sene sonunda sınıf olarak sergilenmelidir.

 

5 – Bakanlığın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerin web sayfasında yayınlanan ve sınıfımızı ilgilendiren güncel konu, mevzuat, duyuru ve açıklamaları yeniden gözden geçirmelidir.

6 –  Aşamalı Devamsızlık Yönetimi kılavuzu incelenmiş olup belirtilen adreslerde gereken eğitimlere katılım sağlanmıştır. ADEY online eğitim programında belirtilen konular online olarak izlenmiş ve aşamalar başarı ile bitirilmiştir. Öğrendiğimiz bilgi ve becerilerin sınıfımızda uygulanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

 

7 – 2010 – 2011 eğitim öğretim yılında bakanlıkça yapılan hizmet içi eğitimler ilgiyle izlenmiş olup alınan bilgi notu ve eğitim materyalleri diğer branş ve sınıf öğretmenlerimizle paylaşılmış olup karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 

8 – Sınıfımız eğitim öğretim yılına hazırlanmıştır. Sınıfımıza perde almak için velilerle görüşülüp alınması  ya da yardımsever vatandaşlar yoluyla tedarik edilmesine çalışılmıştır. Ayrıca sınıfımızın duvarlarının boyanması konusunda idare ile işbirliği içerinde çalışılmasına karar verilmiştir. Okulun diğer bölümlerinin eğitim öğretime hazırlanması konusunda her türlü çalışmaya yardım edilmiştir.

 

9 – Okulumuzun stratejik planı incelenmiş olup, performans hedefleri ile ulaşılan düzeyler karşılaştırılmıştır. Belirlenen hedeflere ulaşılması için gayret gösterilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Görülen sapmaların düzeltilmesi için idare öğretmen veli işbirliği içerisinde çalışmaların yürütülmesi düşünülmektedir.

 

Sınıfımız olarak yoğun emek ve ülkemizin mali kaynakları kullanılarak hazırlanan ders kitaplarının tek kaynak olarak kullanılması, gerektiğinde öğretmen tarafından bizzat çocukların ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmış etkinliklerin sınıf ortamında kullanılması düşünülmektedir.

 

Öğretmen  öğrencisi ile arasında köprüyü oluştururken sevgiyi kullanır. Sevgi özveriyi de beraberinde getirir. Öğretmenliği de sevmek lazım. Öğretmenliği eğer sevmiyorsanız özverili olamazsınız ve öğrencilerinizi sevemezsiniz. Ve ileride unuttuğunuz öğretmenleriniz gibi unutulursunuz. İleride unutulmayan öğretmenlerden olmak dileğiyle….

 

                              

                                                                                             (suatin)

                                                                                               2/A  Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİZİM MESLEKİ ÇALIŞMA KONUMUZ BU YAZININ TÜMÜYDÜ HERKES KENDİ SINIFI İÇİN BU RESMİ YAZININ GEREKLERİNİ YAPIN RAPOR OLARAK SUNUN DEDİ İDARE BENDE BU ŞEKİLDE HAZIRLADIM UMARIM SİZE DE FAYDALI OLUR

T.C.

MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI

İlköğretim Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.İGM.0.07.01.01-01O.07 /9991 25.08.2011

Konu: Mesleki Çalışmalar

………………… VALİLİĞİNE

(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

ilgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim Kurumları Yönetmeliği,

b) 20/05/2011 tarihli ve B.08.0.0GM.0.72.0 1.00.0 i0.06.0 1/34 i6 sayılı(20 i 1/30) Genelge,

c) 25/08/2011 tarihli ve B.08.0.iGM.08.07.03.0 i019982 sayılı Genelge (2011147),

ç) 15/08/2011 tarihli ve B.08.0.İGM.0.07.0 1.0 1.0 i 0.071 9554 sayılı yazı.

İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Genelge doğrultusunda 2011-2012 eğitim öğretim yılı Eylül dönemi mesleki çalışmaları 5 -16 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.

ilgi (a) Yönetmeliğin 98’inci maddesinde sayılan konularla birlikte eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla 5 – 16 Eylül 2011 tarihleri arasında aşağıdaki çalışmaların da yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda;

1. Okul ortamında karşılaşılan ve tespit edilen sorunların değerlendirilerek çözümüne yönelik tedbirlerin yönetici ve öğretmenlerimizce alınması ve gerektiğinde görev paylaşımının sağlanması,

2. Velilerin okula ve eğitim sürecine aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla (veli bilgilendirme toplantıları, okul web sayfasının öğrenci ve velileri bilgilendirmeye yönelik geliştirilmesi, geçen öğretim yılında öğrencilerin genel durumu değerlendirilerek uygun görülen öğrencilerin velileriyle rehber öğretmen eşliğinde görüşülmesi vb.) yönetici-öğretmen işbirliğinde yapılan uygulamaların geliştirilerek devam ettirilmesi,

3. Her öğretmenin sorumluluğunda bulunan öğrenciye ait bilgilerin (genel bilgiler, özel bilgiler, resim durumu, ailenin gelir durumu, velisi, yabancı dili, nüfus bilgileri, anne baba bilgileri vs.) güncellenerek doğru ve zamanında e-okul sistemine işlenmesinin sağlanması,

4. Sınıf öğretmenlerince, serbest etkinlikler dersi için çeşitli etkinlik örneklerinin hazırlanması ve zümre öğretmenler kurulunda paylaşılması,

5. DynEd uygulamaları için bilişim teknolojileri ile ingilizce öğretmenlerinin işbirliği yaparak okul bilgisayarlarının sistem kurulumunu tamamlamaları, öğrencilerin mevcut düzeylerinin değerlendirilerek uygulamanın 20 11-20 12 eğitim öğretim yılında daha etkin bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,

6. Yönetici ve öğretmenlerin, Bakanlığın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilköğretim Genel

Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerinin web sayfasında yayımlanan ve ilköğretim kademesini ilgilendiren güncel konu, mevzuat, duyuru ve açıklamaları yeniden gözden geçirmelerinin sağlanması,

7. İlgi (c) Genelge çerçevesinde; yönetici ve öğretmenlerimizin http://iogm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan “Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Kılavuzu”nu incelemeleri ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresinden ADEY online eğitim programına katılmalarının sağlanması,

8. İlgi (ç) yazı doğrultusunda 12-16 Eylül 2011 tarihlerinde okul öncesi ve ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak Uyum Programı sürecinde velilerimizin ilköğretim Kurumları Yönetmeliği, el yazısı, e-okul uygulamaları, veli bilgilendirme sistemi, ölçme ve değerlendirme, proje ve performans görevleri, ilköğretim kurumları standartları, devamsızlık vb. konularda yönetici ve öğretmenlerimizce bilgilendirilmelerinin sağlanması,

9. 2010-2011 eğitim öğretim yılında Bakanlığımızca gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerimizin kurs/seminerde aldığı bilgi notlarını ve eğitim materyallerini diğer branş ve sınıf öğretmenlerimizce paylaşmalarının sağlanması, İO. Okul derslikleri, laboratuarlar, atölyeler, bilişim teknolojisi sınıfı, spor salonu ve diğer alanların eğitim öğretime hazır hale getirilmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanması,

10. Okul/kurum stratejik planının incelenmesi, performans hedefleri ile ulaşılan düzeylerin karşılaştırılması, varsa sapmalara ilişkin çözüm stratejilerinin geliştirilmesi,

Ayrıca, yoğun emek ve ülkemizin malı kaynakları kullanılarak hazırlanan ders kitaplarının etkililiğini azaltıcı uygulamalardan kaçınılması, yardımcı eğitim araçlarının ders kitaplarının yerine kullanılmaması, yardımcı eğitim araçlarının satın alınması ve kullanılması yönünde velilere baskı yapılmaması, gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

kaynak:eğitimhane

Hazırlayan: Hüseyin Suat ZENGİN

Hakkında Veli Kuzu

2 yorumlar

 1. Hüseyin Suat ZENGİN

  Dosyamı ismimle yayınladığınız için, emeğime saygı gösterdiğiniz için çok teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 2. Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.