Başlangıç / Ders Notları / İnkilap tarihi bir kahraman doğuyor ünite testi

İnkilap tarihi bir kahraman doğuyor ünite testi

1- Atatürk’ün çocukluğunda öğrenim hayatını belirleyen yakını aşağıdakilerden hangisidir?
A) Annesi C) Amcası
B) Babası D) Kendisi
2- Mustafa Kemal’in eğitim hayatında öğrenim görüp de bitirmediği okul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
B) Selanik Askeri Rüştiyesi
C) Manastır Askeri İdadisi
D) Harp Akademisi
3- Mustafa Kemal “Kemal” adını aşağıdaki okul¬lardan hangisinde okurken almıştır?
A) Selanik Askeri Rüştiyesi
B) Manastır Askeri İdadisi
C) Harp Okulu
D) Harp Akademisi
4- Ulu önder Mustafa Kemal, yaşamı boyunca birçok eser kaleme almıştır.
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını ve devamını anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hitabet
B) Nutuk
C) Zabit ve Kumandan
D) Yurttaşlık bilgisi
5- Atatürk; “geldikleri gibi giderler” sözünü ilk kez nerede söylemiştir?
A) İlk Meclis açılış konuşmasında
❖ Çanakkale Cephesi’nde
❖ Sakarya Savaşı’nda
❖ İstanbul işgal edildiğinde
sırasında aşağıdaki
6- Atatürk, Kurtuluş Savaşı ünvanlardan hangisini almıştır?
I. Başkumandan
II. Paşa
III. Miralay

IV. Kuvvet Komutanı
8- Atatürk 1932 yılında Mac Arthur ile görüşmesin¬de II. Dünya Savaşı’na ilişkin görüşlerini açıklamış ve bu görüşler tek tek gerçekleşmiştir.
Bu olay, Atatürk’ün aşağıdaki hangi özelliğinin göstergesidir?
A) Sabır anlayışı
B) Disiplin anlayışı
C) İleri görüşlülüğü
D) Gerçeği arama gücü
9- Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a hangi görevle gönderilmiştir?
A) VII. ordu komutanı
B) Yıldırım orduları grup komutanı
C) 9. ordu müfettişi
D) Askeri Ateşe
10- Atatürk’ün kişisel özellikleri arasında aşağı-dakilerden hangisi gösterilemez?
A) Vatanseverliği
B) Hakikati arama özelliği
C) Sanatseverliliği
D) Kaderciliği
11- Atatürk “Bana yaptıklarımdan değil, yapacak-larımdan bahsediniz.” diyerek hangi kişisel özelliğini yansıtmıştır?
A) Vatanseverliği
B) İdealistliği
C) İyi kalpliliği
D) Açık görüşlülüğü
15- Türk halkı, büyük kurtarıcısı Mustafa Kemal’e şükran duygusunu bildiren çeşitli ünvanlar vermiştir.
29 Ekim 1923’te TBMM tarafından Atatürk’e aşağıdaki ünvanlardan hangisi verilmiştir?
A) Gazilik ve mareşallik
B) Başkumandanlık
C) Meclis başkanlığı
D) Cumhurbaşkanlığı
16- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullardan biri değildir?
A) Harb Akademisi
B) Askeri Rüştiye
C) Mahalle Mektebi
D) Bahriye İdadisi
17- Mustafa Kemal’in katıldığı ilk savaş ve savaştığı devlet eşleştirmesi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Trablusgarp Savaşı – İtalya
B) Balkan Savaşı – Yunanistan
C) Çanakkale Savaşı – İtilaf Devletleri
D) Kanal Cephesi – İngiltere
18- Atatürk’ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılaplar onun aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin göstergesidir?
A) Eğitimciliği C) Yöneticiliği
B) Çok cepheliliği D) Rehberliği
19- Mustafa Kemal, Binbaşı rütbesine aşağıda verilen hangi savaş sırasında terfi etmiştir?
A) I. Balkan Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Çanakkale Savaşı
D) Sakarya Savaşı
20- Mustafa Kemal, Balkan Savaşı’ndan sonra aşağıdaki görevlerden hangisine atanmıştır?
A) 19. Tümen Komutanlığına
B) Sofya Askeri Ateşeliği’ne
C) Yıldırım orduları grup komutanlığına
D) VII. Ordu Komutanlığı’na
21- Mustafa Kemal, Şam’da bulunan V. Ordu’ya bağlı 30. Süvari Alayı’nda staj yaptığı sırada güvendiği arkadaşları ile birlikte gizli bir cemiyet kurmuştur.
Mustafa Kemal’in kurduğu bu cemiyetin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Selameti umumiye Cemiyeti
C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
D) Türk Yurdu Cemiyeti
I. Manastır Askeri İdadisi’ni bitirmesi
II. Harp Okulu’na girişi
III. Selanik Askeri Rüştiyesi’ne girişi
IV. Hareket ordusu Kurmay Başkanlığı’na getirilişi
Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen
olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I, II, III, IV
B) III, II, I, IV
C) I, III,II,IV
D) III, I, II, IV
23- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü okullardan biri değildir?
A) Manastır Askeri Lisesi
B) Kuleli Askeri Lisesi
C) Harp Okulu
D) Harp Akademisi
24- Ulu önder Mustafa Kemal askerlik yeteneğiyle olduğu kadar oluşturduğu eserlerle de tüm dünyaya adını duyurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eserlerinden biri değildir?
A) Nutuk
B) Türkiye Cumhuriyeti
C) Komutan ile söyleşi
D) Milli coğrafya kitaplarının bir bölümü
25- Mustafa Kemal askeri başarılarını siyasi başa-rılarla pekiştiren bir insandı.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamaya uygun düşmez?
A) I. İnönü Zaferi – Londra Konferansı
B) Sakarya Savaşı – Ankara Antlaşması
C) Kütahya, Eskişehir Savaşı – Montrö Antlaşması
D) Kurtuluş Savaşı – Mudanya Ateşkes Antlaşması
26- Mustafa Kemal aşağıdaki savaşların hangi sine katılmamıştır?
A) Trablusgarp Savaşı
B) I. Dünya Savaşı
C) Sakarya Savaşı
D) I. İnönü Savaşı
27- Mustafa Kemal, Arıburnu’nda Anafartalar’da ve Conkbayırı’nda yaptığı savaşlarda askeri yeteneğini kanıtlamış ve savaşlar sonunda terfi etmiştir.
Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı’ndan sonra hangi rütbeye terfi etmiştir?
A) Albay
B) Binbaşı
C) Kıdemli yüzbaşı
D) General
28- Mustafa Kemal’in en önemli eserlerinden biri Nutuk’tur. Mustafa Kemal bu eserinde 19 Mayıs 1919’dan itibaren gerçekleşen Milli Mücadele ve inkılap hareketleri hakkında bilgi vermektedir.
Aşağıdaki konulardan hangisi Nutuk’ta yer almamaktadır?
A) Harf inkılabının gerçekleşmesi
B) Saltanatın kaldırılması
C) Cumhuriyetin kurulması
D) Meclise karşı yapılan ayaklanmalar
29- Mustafa Kemal aşağıdaki savaştan sonra gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir?
A) Çanakkale Savaşı
B) Sakarya Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) I. İnönü Savaşı
30- Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı sonunda Al-manya ile yapılan Versay Antlaşması’nın ileride yeni bir dünya savaşı doğuracağını tahmin etmiştir.
Bu durum, onun aşağıdaki hangi özelliğini kanıtlar niteliktedir?
A) Yaratıcı zihniyete sahip olması
B) Vatanını çok sevmesi
36-
I.
II.
III.
IV.
C) İleri görüşlü olması
D) Hakikati arama gücü
31- Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sı¬rada Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki görevlerin hangisinde bulunuyordu?
A) IX. Ordu Müfettişliği
B) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
C) VII. Ordu Komutanlığı
D) Ordu Kurmay Başkanlığı

32- Mustafa Kemal aşağıdaki savaşların hangisine katılmıştır?
A) Trablusgarp Savaşı
B) II. Dünya Savaşı
C) II. İnönü Savaşı
D) I. İnönü Savaşı
33- Yıldırım orduları grup komutanlığı ve VII. Or-du’nun faaliyetlerinin sona erdirilmesi üzerine Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de Harbiye Nezareti emrine verildiğinden dolayı İstanbul’a dönmüştür.
Mustafa Kemal’in İstanbul’da kalmayı tercih etmeyerek Anadolu’ya geçmek istemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngilizlerin Osmanlı Mebusan Meclisi’ni da¬ğıtması
B) Anadolu’da Padişaha karşı ayaklanmalarını başlaması
C) İstanbul Hükümeti’nin teslimiyetçi tutumu
D) İstanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nın imzalaması
34- Aşağıdaki olayların hangisinde Mustafa Ke¬mal’in herhangi bir rolü olmamıştır?
A) Trablusgarp Savaşı
B) 31 Mart İsyanı’nın bastırılması
C) Çanakkale Savaşları
D) 93 harbi
35-

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden biri değildir?
A) Vatanseverliği
B) İleri görüşlülüğü
C) Çok cepheli oluşu
D) Çok gururlu oluşu
Çanakkale Savaşı Balkan Savaşı
Muş ve Bitlis’i düşman işgalinden kurtarış Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal’in asker ve komutan olarak içinde yer aldığı yukarıdaki gelişmelerin kronolojisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) IV, II, I ve III B) II, IV, III ve I C) I, II, III ve IV D) IV, I, II ve III
37-
Manastır Askeri İdadisi
İstanbul Harp Akademisi
Şemsi Efendi İlkokulu
İstanbul Harp Okulu
Selanik Askeri Rüştiyesi Mustafa Kemal’in eğitim aldığı
yukardaki okulların eğitim basamaklarına göre sıralanışı, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I, III,, IV, II ve V B) III, V, I, IV ve II C) III, I, V, II, ve IV D) V, III, I, IV ve II
38- 1897’de Osmanlı-Yunan savaşı çıktığında Mustafa Kemal henüz 16 yaşındaydı ve Manastır Askeri İda- disi’nde öğrenciydi.
“Gençlik hayatımın en heyacanlı günlerini, yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim.” diyen Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Maceracı bir kişiliği vardır.
B) Okul eğitimini sıkıcı bulmaktadır.
C) Kısa sürede ünlü olmak istemektedir.
D) Vatan sevgisi ve milliyetçi duyguların etkisi ile hareket etmektedir.

KS
39- Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin çöküşünde etkili olan olayların yoğunlaştığı Rumeli’nin en önemli kenti olan Selanik’te büyüdü. Bu bölgede sık sık ayrılıkçı
g

ayaklanmalar çıkıyordu. Ayrıca Hristiyan – Müslüman çatışmaları yaşanıyordu. Bölgedeki olaylarda güçlü devletlerin yayılma ve kendi çıkarlarını koruma istekleri açıkça görülüyordu. Bu olayların içinde büyüyen Mustafa Kemal ilerde ülkesinin geleceği ile ilgili kararlar alırken aşağıdakilerden hangisine önem verilmesi gerektiğini kavramıştır?
A) Büyük devletlerin isteklerine
B) Gerçekçi ve sağduyulu olmaya
C) Sorunları her zaman askeri güç yoluyla çözmeye
D) Dini ve milliyetçi duygularla hareket etmeye
40- Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik yıllarında dahi ülke sorunlarıyla ilgilenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) İçinde yaşadığı bölgedeki gelişmelerin
B) Eğitim gördüğü okullarda ülke sorunlarının tar-tışılmasının
C) Babasını erken yaşta kaybetmesinin
D) Askeri okullarda okuyor olmasının
41- Mustafa Kemal’in askerlik yaşamındaki bazı sa-vaşlar ile bu savaşlardaki başarıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A) Trablusgarp Savaşı – Tobruk ve Derne başarıları
B) Balkan Savaşı – Harekat Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul’a gelişi ve 31 Mart Olayı denilen isyanın bastırılışı
C) I. Dünya Savaşı – Çanakkale’de düşmanın karadan çıkarma girişimlerini durdurarak zaferin kazanıiışı
D) Sakarya Savaşı – Düşmanın yenilgiye uğratılarak zaferin kazanılışı
42- Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluşumunda önemli rolü olan Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya kentleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Selanik ve Manastır ayrılıkçı ayaklanmaların yaşandığı şehirlerdi.
B) Selanik, Osmanlı Devleti’nin batıya açılan kapısı gibiydi.
C) Bu şehirler zaman içinde Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmışlardı.
D) Yahudiler, Rumlar ve Türkler birlikte yaşıyorlardı.
43¬> Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam’a gitmeden önce arkadaşlarına “Dava, yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan, önce bir Türk Devleti çıkarmaktır.” der.
> Sınıf arkadaşı Ali Fuat Paşa (Cebesoy), “Misak- ı Milli’nin esaslarını kolağası Mustafa Kemal 1907’de belirlemişti.” der.
> Meşrutiyetin ilânını yeterli görmeyen Mustafa Kemal arkadaşlarına “İntalabı tamamlamak lâzımdır. Biz bunu yapabiliriz.” der.
Bu bilgilere göre, Mustafa Kemal için aşağıda¬kilerden hangisinin söylenmesi daha doğru
olur?
A) Ülke sorunlarıyla çok ilgilidir ve kafasında çö¬zümler üretmektedir.
B) İlerde siyasetçi olmaya karar vermiştir.
C) Ülke sorunlarını çözmek için asker olmuştur.
D) Ülkeyi yönetenlerden mennun değildir.
44-
❖ Mustafa Kemal, Cumalı Karargâhı’nda askeri manevraya katılmış ve daha sonra “Cumalı Ordugahı” adlı kitabını yazmıştır.
❖ 1911’de katıldığı bir askeri tatbikattan sonra Tâbiye ve Tatbikat Seyahati” adlı kitabını yazmıştır.
❖ Mustafa Kemal, General Litzmann’in “Bölüğün Muharebe Talimi” adlı kitabının çevirisini yapmıştır.
❖ Nuri (Conker’in) “Zabit ve Kumandan” adlı eseri üzerine onunla sohbet şeklinde “Zabit ve Kumandanla Hasbihal” adlı kitabını yazmıştır.
❖ 1927’de 36 saat 33 dakika süren Büyük Nutku’nu okumuş ve “Nutuk” adlı kitabı ortaya çıkarmıştır.
Bu bilgilere göre, Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Edebiyata özel bir ilgisi vardır.
B) Komutanlığının yanında yazar olma isteği vardır.
C) Yaşadıklarını değerlendirmekte ve bunlardan çıkardığı sonuçları belgeleştirmektedir.
D) Yaptıklarını ve düşündüklerini başkalarının tar-tışmasını istemektedir.
45- Mustafa Kemal 1905te kurmay yüzbaşı olarak İstanbul Harp Akademisi’nden mezun oldu. Onun askerlikte ulaştığı en ûst rütbe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarbay B) Albay
C) Tuğgenaral D) Mareşal
46- Çanakkale Zaferi’nln kazanılmasında aşağıda-kilerden hangisinin önemli bir rolü olduğu söylenemez?
I. Osmanlı Devleti’nin daha savaşa girmeden önce Boğazların savaşta önemli olacağını varsayarak bölgede askeri hazırlıklar yapmış olması
II. Mustafa Kemal’in Balkan Savaşı’nda görev yaptığı Gelibolu’yu iyi tanıması
III. Türk ulusunun vatan sevgisi ve vatanı için her şeyi göze almış olması
IV. Osmanlı’nın başkenti İstanbul’un savaş alanına yakın olması
47- Osmanlı Devleti’nin donanmasını gönderecek gücü olmaması nedeniyle sadece gönüllü subaylarını gönderebildiği ve Mustafa Kemal’in de “Gazeteci Mustafa Şerif kimliği ile bazı arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’dan ayrılarak katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trablusgarp Savaşı
B) Balkan Savaşı
C) 1897 Yunan Savaşı
D) Çanakkale Savaşı
48-

❖ Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda Tobruk ve Derne’de üstün yeteneği ile ilk askeri başarılarını kazanmıştır.
❖ Çanakkale Cephesi’nde zaferin kazanılmasında en büyük rolü oynamış ve “Çanakkale geçilemez” dedirtmiştir.
❖ 1916’da Muş ve Bitlis’i Rus işgalinden kurtarmıştır.
❖ 1917’de Yıldırım Orduları Komutanı olarak Su¬riye’de İngilizleri durdurmuştur.
Bu gelişmelerin Mustafa Kemal’in ilerde aşağıdaki görevlerden hangisini öncelikle üstlenmesine uygun bir ortam hazırladığı savunlabilir?
A) İstanbul’da Genel Karargahta görevlendirilmesi
B) Genelgelerin yayınlanması
C) TBMM’nin açılması
D) Milli Mücadele’nin lideri olması
50- Çanakkale Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’nin lideri olmasına ortam hazırlamıştır?
A) Yardım alamayan Rusya’da iç karışıklıklar çıkması
B) Mustafa Kemal’in ulusal kahraman haline gelmesi
C) Birinci Dünya Savaşının uzaması
D) Türk ulusunun en güç koşullarda dahi vatanı için neler yapabileceğini göstermesi
51- Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin çöküşüne yol açan olayların yoğunlaştığı, Rumeli’nin en önemli kenti olan Selanik’te büyümüştür. Selanik, ekonomik, siyasi ve kültürel bakımdan çevre ülkelerden kolayca etkileniyordu. Balkan milletlerinin ayrılıkçı ayaklanmaları yaşanıyor, Batıda da gelişen yeni düşünceler Osmanlı ülkesine ilk önce buradan giriyordu.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öncelikle söylenebilir?
A) Osmanlı ordusu güçsüzdür.
B) Mustafa Kemal ülkenin içinde bulunduğu durumu görmekte ve yaşamaktadır.
C) Osmanlı padişahının Balkanları düşünecek ve gerekli önlemleri alacak hali yoktur.
D) Batıda ortaya çıkan yeni fikirler Osmanlı’yı yık-maya yöneliktir.
52- Yüzbaşı Mustafa Efendi, genç öğrencisinin yete-neklerini ve zekâsını farkeder. Onu diğer Mustafa- lardan ayırmak için “Senin de adın Mustafa, benim de, arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun. ” der. Mustafa Kemal adı böyle ortaya çıkmıştır. Bu olay Mustafa Kemal’in okuduğu aşağıdaki okullardan hangisinde yaşanmıştır?
A) Şemsi Efendi İlkokulu
B) Selanik Askeri Rüştiyesi
C) Manastır Askeri İdadisi
D) İstanbul Harp Okulu
53- Aşağıdaki şehirlerden hangisi Atatürk’ün ço-cukluk ve ilk gençlik yıllarının geçtiği yerlerden biri değildir?
A) Ankara B) İstanbul
C) Selanik D) Manastır
54- Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in gitti¬ği, ancak mezun olmadan ayrıldığı bir okuldur?
A) Şemsi Efendi ilkokulu
B) Mahalle Mektebi
C) Manastır Askeri idadisi

D) İstanbul Harp Okulu

B)
55- Ali Rıza Efendi, oğlunun iyi bir eğitim almasını istiyordu. “Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır, başka çare yoktur.” diyordu. Buna göre, Ali Rıza Efendi’yle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
KS
A) Eğitime önem vermektedir.
B) Oğlunun iyi bir eğitim almasını arzulamaktadır.
C) Oğlunun askeri okulda eğitim almasından yanadır.

D) İleri görüşlü bir kişidir.
56- Zübeyde Hanım, oğlunun mahalle mektebinde, Ali Rıza Efendi ise çağdaş bir okulda okumasını istemek-tedir. Atatürk olayı şöyle anlatır: “Nihayet babam işi ustaca çözdü. İlk önce törenle mahalle mektebine başla¬dım. Böylece annemin gön lü alınmış oldu. Bir kaç gün sonra da bu okuldan ayrılıp Şemsi Efendi İlkokulu’nu kaydedildim.”
Buna göre, Atatürk’ün ailesiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Oğullarının iyi bir eğitim almasını istiyorlar.
B) Oğullarının okuyacağı okul konusunda farklı dü-şünüyorlar.
bir
C) Ali Rıza Efendi, sorunu eşini kırmadan çözmeyi başarmıştır.
ne
D) Zübeyde Hanım oğlunun Şemsi Efendi İlkokulu’na kaydedilmesine çok üzülmüştür.
57- Mustafa Kemal, aşağıdaki sözlerinden hangisini
Çanakkale Savaşı’nda söylemiştir?
A) “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emre-diyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.”
B) “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz.”
C) Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”
D) “Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!”
58- Mustafa Kemal, Balkan Savaşı sırasında Gelibo-lu’da görev yapmıştır. Bu görevi sırasında Gelibolu’yu karış karış gezmiş ve bir asker gözü ile inceleme olanağı bulmuştur.

Hakkında Veli Kuzu

5 yorumlar

  1. diyar bingöl

    E bunun cevapları yok aslında sorular güzel ama kaç doğru kaç yanlış yaptığımı öğrenmek gerekiyor lütfen cevaplarını gönderi

  2. diyar bingöl

    E bunun cevapları yok aslında sorular güzel ama cevaplar olsa daha güzel olur lütfen cevapları gönderin

  3. Acaba bunun neden cevabı yokkkkk?

  4. sorular güzel ama bide cevapları olsa çok güzel olacak.

  5. hiç açılmıyo ve iğrenç salak gibi bide teşekür ediyonuz mal gibi üzgünüm:((((((((((((((((((( ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.