Başlangıç / Ders Notları / Sosyal bilgiler 6.sınıf sbs sınavı deneme sınavı

Sosyal bilgiler 6.sınıf sbs sınavı deneme sınavı

6 SINIF SOSYAL BİLGİLER

1-Görüş kişiye göre değişir ve doğruluğu tartışılabilir; olgu ise değişmez ve doğruluğu kesin olan bilgidir.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir.
a) Türkiye Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlar
b) Atatürk Türk Tarih Kurumunu,Türk tarihinin bütün yönleriyle araştırılması amacıyla kurulmuştur.
c) İzmir Ege Bölgesinde yer alan bir şehrimizdir.
d) Dünya’nın en güzel şehri Bursa’dır.

2- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın basamaklarından birini ifade etmez.

a) Öğretmenimiz araştırma ödevimiz için “merak ettiğiniz bir konu seçin” dedi.Ben küresel ısınma konusunu seçtim.
b) Küresel ısınma ile ilgili tahminlerimi bir dosya haline getirerek ödevimi teslim ettim
c) Küresel ısınma ile ilgili kaynaklardan ve internetten araştırmalar yaptım.
d) Küresel ısınma ile ilgili bilgileri bir araya getirerek bir rapor hazırladım.

3- Çevremizde Karşılaştığımız sorunlara aşağıdakilerden hangisi çözüm olabilir.

a) Sorunu çıkaranlara kızıp bağırmak
b) Sorunumuzun çözülmesi için ağlamak
c) Tüketici mahkemesine başvurmak
d) Sorunu çıkaranlara zarar vermek

4- Sosyal bilgiler dersi gören ve bilinçli bir vatandaş olan Ali aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

a) Tüketici mahkemesine başvurarak hakkını arar
b) Doğal çevreyi korur ve gelişmesine katkı sağlar
c) Trafik kurallarına uymayanları uyarır
d) Atıklarını arıtmadan dereye bırakan fabrikanın çaresi olmadığını söyler

5- Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesi için kurduğu kurumlar arasında hangisi yer almaz

a) T.D.K
b) D.T.C.F
c) T.Y.K
d) Türk hava kurumu

6- Aşağıdakilerden hangisi Eşit boyutlardaki kağıtlara çizilmiş haritalardan ölçeği büyük olan haritanın özelliklerinden değildir.

a) Ayrıntıyı gösterme gücü azalır.
b) Gösterdiği alan daralır
c) Ölçeğin paydası küçülür
d) Küçültme oranı azalır

7- Aşağıdaki sözlerden hangisi bir yerin iklimini ifade eder?

a) Sabah çok yağmurluydu fakat öğleden sonra güneş açtı.
b) Hafta sonu yağmurun ülkemizi terk etmesi bekleniyormuş.
c) Bizim buralarda yazlar çok sıcak ve kurak geçer
d) Hafta boyunca yağan yağmurun yarından itibaren yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

8- İzmir ile Van yanı enlem üzerinde yer almasına rağmen iklim özellikleri farklıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir.

a) Doğuya gidildikçe yükseltinin ve karasallığın artması
b) Boylamlarının farklı olması
c) Güneş ışınlarının İzmir’e daha dik açıyla gelmesi
d) Doğal bitki örtülerinin farklı olması

9- İklim koşulları aşağıdakilerden hangisini etkiler

a) Yeraltı kaynaklarını
b) İnsanların giysilerini bitki örtüsünü
c) Dağların uzanışını
d) Kara ve denizlerin dağılışını

10- Yerleşik hayata geçen insanlar öncelikle su kaynakları ve verimli düzlük arazilerde yerleşmişlerdir.
Bu bilgiye göre ilk yerleşim yerleri seçilirken öncelikle neye önem verilmiştir.

a) Ticaret yolları özerinde olmasına
b) Saldırılara karşı korunaklı bir yer olmasına
c) Tarım için elverişli olması
d) Yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına

11- Aşağıdakilerden hangisi Türk topluluklarının orta Asya’dan göç etmelerinin nedenlerinden biri değildir.

a) Çinlilerin baskıları
b) Türk boyları arasındaki iç mücadeleler
c) Kuraklık ve otlakların yetersiz kalması
d) Yeni yerler keşfetme isteği

12- Asya (Büyük) Hun Devleti en Parlak dönemini hangi hükümdar zamanında yaşamıştır.

a) Teoman
b) Bilge Kağan
c) Mete Han
d) Atilla

13- Türk tarihinin ve edebiyatının en eski ve önemli yazılı kaynakları Orhun yazıtlarıdır.
Bu yazıtlar aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir?
a) Tonyukuk
b) Bumin Kağan
c) Kültigin
d) Bilge Kağan

14- I. Saray ve tapınak gibi kalıcı eserler yapmışlardır.
II. Gelişmiş bir yazı ve takvim Kullanmışlardır.
III. Tarımsal üretime önem vermişlerdir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin yerleşik hayata geçtiğinin kanıtıdır?

a) yalnız I b) yalnız II c) I ve III d) I , II ve III

15- Aşağıdakilerden hangisi Türkler ile İslamiyet’i kabul etme nedenlerinden Biri değildir.

a) Talas savaşından sonra Türkler ile Araplar Arasındaki ilişkilerin gelişmesi
b) Türklerde İslamiyet’ten önce de tek Tanrı inancının Yaygın olması
c) İslamiyet’teki Kurban,ahiret,cennet ve cehennem gibi kavramları Gök Tanrı inancında da yer alması
d) Türklerin halifeliği ele geçirmek istemeleri

16- Türklerde Kölelik ve soyluluk yoktu. Kişi başarılı ise en üst görevlere kadar gelebilirdi.
Bu durum sosyal hayatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a) Toplumsal alanda eşitlik olduğunu
b) Hukuka dayalı yönetim tarzı olduğunu
c) Kağanın yetkilerinin sınırlı olduğunu
d) Yerleşik hayata geçtiklerini.

17- Ülkemizde tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

a) Ülkemizin Asya ile Avrupa arasında bir Köprü durumunda olmasına
b) İklim çeşitliliğinin fazla olmasına
c) Teknolojik gelişmelerin fazla olmasına
d) Nüfus miktarının fazla olmasına

18- Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi sanayi bitkileri arasında yer alır

a) Nohut
b) Mısır
c) Şeker pancarı
d) İncir

19- Aşağıdakilerden hangisi ormanlarımızın faydalarından biri sayılmaz

a) Hava kirliliğini önler
b) Erozyonu önler
c) Orman ürünleri sanayine ham madde sağlar
d) İnsanların ev yapabilmek için kendilerine arsa açmalarını sağlar

20- Aşağıdakilerden hangisi kümes hayvanları arasında yer alır?

a) Keçi
b) Sığır
c) Kaz
d) Arı

21- Modern tavuk çiftliklerinin özellikle büyük kentlerin yakınında gelişme göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tüketici nüfusun daha fazla olması
b) İklimin uygun olması
c) Bitki örtüsünün elverişli olması
d) Sanayinin gelişmiş olması

22- Ülkemizdeki akarsuların hidroelektirik potansiyeli fazladır.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ülkemizde bitki örtüsünün gür olması
b) Yeryüzü şekillerinin engebeli ve yüksek olması
c) Suyun tarım alanlarını sulamada kullanılması
d) Elektrik enerjisi elde etmede kullanılması

23- Sanayi tesislerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunması gerekli değildir?

a) Ham maddeye yakın olması
b) Bitki örtüsünün gür olmasına
c) Nitelikli iş gücünün bulunmasına
d) Ulaşım yallarına yakın olmasına

24- Cam,seramik,çimento,tuğla fabrikaları aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin içinde yer alır?

a) Orman ürünleri sanayi
b) Maden sanayi
c) Toprak ürünleri sanayi
d) Kimya sanayi

25- Ülkemizdeki akarsulardan hangi alanda yararlanılamamaktadır?

a) Enerji üretimi
b) Sulama
c) Yolcu taşımacılığı
d) Balıkçılık

26- Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?

a) Su gücü
b) Güneş enerjisi
c) Rüzgar enerjisi
d) Doğal gaz

27- Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer almaz?

a) Tarım ürünleri
b) Tekstil ve konfeksiyon ürünleri
c) Petrol ve Petrol ürünleri
d) Canlı hayvan ve hayvansal ürünler

28- Aşağıdakilerden hangisi en fazla ithalat yaptığımız ülkeler arasında yer almaz?

a) Almanya
b) ABD
c) İtalya
d) Bangladeş

29- I. Başkenti Astana’dır.
II. Ekonomisinde tarım ve hayvan ürünleri önemli yer tutar.
III. Ekvatoral iklim görülür.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Kazakistan Cumhuriyeti’ne aittir?

a) Yalnız I. b) Yalnız II. c) II. ve III d) I ve II

30- Aşağıdakilerden hangi yönetim şekli devletin dini kurallara dayanılarak yönetilmesi şeklidir?

a) Teokrasi
b) Monarşi
c) Oligarşi
d) Cumhuriyet

CEVAPLAR
1-D 2-B 3-C 4-D 5-D 6-A 7-C 8-A 9-B 10-C 11-D 12-C 13-B 14-C 15-D

16-A 17-B 18-C 19-D 20-C 21-A 22-B 23-B 24-C 25-C 26-D 27-C 28-D 29-D 30-A

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.