Başlangıç / Sınavlara Hazırlık / Sosyal bilgiler sene sonu zümresi

Sosyal bilgiler sene sonu zümresi

Toplantı Tarihi :06.06. 2009
Toplantı Saati :13.00
Toplantı Yeri :Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar : Davut Adsız (Müdür Yardımcısı)
Mutlu Matlı (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)

GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama.
2. I.ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların ele alınması.
3. I ve II. Dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması.
4. Yılsonu başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu sonuçlar ile hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti.
5. Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespiti ve ders kesim raporunun hazırlanıp idareye teslim edilmesi.
6. Ders programlarının, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durumun değerlendirilmesi.
7. Dilek temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Toplantı Müdür yardımcısı Davut Adsız başkanlığında yapıldı. Toplantıda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mutlu Matlı’nın hazır bulunduğu görüldü.
2. I. Ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların eksiksiz uygulandığı tespit edilmiştir.
3. Mutlu Matlı söz alarak, öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde alınan kararın ve bu karar doğrultusunda yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar doğurduğunu, birçok öğrencinin kitaba karşı olan tutumlarının olumlu yönde değiştiğini ifade etmiştir. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının sadece Türkçe öğretmeninin değil diğer öğretmenlerin de görevi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca yine zümre toplantısında alınan kararlardan olan öğretim sürecinde çok çeşitli araç ve gereçlerin kullanılması yönünde alınan kararlara şartlar elverdiği ölçüde uyulduğunu söyleyerek Sosyal Bilgiler zümresi olarak bu konuda gayretli ve fedakâr olunduğunu söylemiştir.
Mutlu Matlı yazılı sınavlar, performans ve proje ödevleri konusunda zümre olarak ortak hareket edildiğini ifade etmiştir. Özellikle performans ödevlerinin grup olarak hazırlanması hususunda grup içerisinde öğrencilerin performanslarının bireysel olarak sağlıklı bir şekilde değerlendirilmediğini ifade ederek proje ve performans ödevlerinin bireysel olarak verilmesinin de gerekliliği üzerinde durulmuştur.
4. Sosyal Bilgiler öğretmenlerini Mutlu Matlı Sosyal Bilgiler, T.C.İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük derslerinde başarı oranının % 90′ın üzerinde olduğunu beyan etmiştir. Bu oranın tatmin edici ve sevindirici olduğunu ifade etmiştir.

5. Tüm konuların müfredata uygun olarak planlandığı şekilde planlanan sürelerde bitirildiğini, herhangi bir aksamanın olmadığını ifade edilmiştir. Ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bu hafta içerisinde idareye teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.
6. Davut Adsız Sosyal Bilgiler ders programında genel kültür konularına daha fazla yer verilmemesinin, ders kitaplarında sosyal alanıyla ilgili farklı disiplinler arasında bağlantının yeterince kurulmamasının, ünitelerin dağınık olmasının ve bütünlük arz etmemesinin kendi açısından program adına bir eksiklik olduğunu ifade etmiştir. Programın öğrenci merkezli olması, oldukça zengin ve çeşitli yöntem ve teknikleri uygulayabilecek altyapıyı oluşturması, ölçme ve değerlendirme konusunda öğrenciyi farklı açılardan değerlendirmesi sosyal bilgiler ders programının olumlu yönleri olarak ortaya çıktığını belirtmiştir.
Mutlu Matlı’da söz alarak ders saatlerinin yetersiz, sınıfların kalabalık ve çevre şartlarının elverişsiz olmasının program açısından önemli bir engel olduğunu ifade etmiştir. Araç ve gereçlerin yetersiz olduğunu, haritasız bir sosyal bilgiler dersi öğretiminin yetersiz olacağını belirtmiştir.
7. Gündemin görüşülmesi hususunda başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR
1. Gelecek eğitim ve öğretim yılında öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam etmesi kararlaştırılmıştır.
2. Proje ve performans ödevlerinin öğrencilere sadece grup çalışması olarak değil de bireysel olarak da verilmesi kararlaştırılmıştır.
3. Ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bir hafta içerisinde idareye teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.
4. Derslerde harita ve diğer malzemelerin kullanılmasının derslerde kavramayı artırdığı görülmüştür. Öğrenci merkezli öğretim uygulamalarında başarı görülmüş ve bu konudaki uygulamalara devam edilmesi gerektiği kararı alınmıştır.
5. Okulumuza Sosyal Bilgiler harita takımı, yeni CD’ler alınmasına karar verilmiştir.

Mutlu Matlı Davut Adsız
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Müdür Yardımcısı

alıntıdır

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.